Roztroušená skleróza a chronická cerebrospinální insuficience

V posledních letech je příčina roztroušené sklerózy (RS) v některých vědeckých studiích spojována se zhoršenou cerebrospinální venózní drenáží, takzvanou chronickou cerebrospinální insuficiencí (CSVVI).

CCSVI je zapříčiněna obstrukcí na různých úrovních žilního systému, drénujícího mozek a míchu (v. jugularis interna, v. azygos, bazilární vény a lumbální venózní plexus). Podle zmíněné teorie má obstrukce cervikálního venózního systému za následek zvýšený intrakraniální tlak, který vede k poškození mozkových buněk s následnou depozicí železa, rozvojem lokální zánětlivé odpovědi a rozvojem roztroušené sklerózy. Dosud však nejsou dostatečně známá data o výskytu CCSVI na začátku onemocnění RS.

Autoři italské studie si dali za cíl zjistit prevalenci CCSVI u pacientů s klinicky izolovanými syndromy (CIS), které byly suspektní z rozvoje RS. Do studie bylo během 12 měsíců zařazeno 50 pacientů s CIS a diseminací zánětlivých lézí (DIS). Kontrolní skupiny zahrnovaly: 50 zdravých jedinců, věkem a pohlavím odpovídajících pacientům s RS, 60 pacientů s transientní globální amnézií (TGA) a 60 zdravých jedinců, věkem a pohlavím odpovídající pacientům s TGA.

U pacientů byla provedena magnetická rezonance CNS a páteře, analýza mozkomíšního moku, biochemický a imunologický rozbor krve, extrakraniální (ECDS) a transkraniální dopplerovská sonografie (TCDS). Pacienti s předpokládanou RS a pozitivními sonografickými nálezy se navíc podrobili selektivní venografii. Všechny kontrolní skupiny byly vyšetřeny pomocí ECDS a TCDS, přičemž nejčastější zachycenou anomálií byla inkompetence chlopně jugulární vény.

Bylo zjištěno, že CCSVI není častou patologií u pacientů s předpokládanou RS, u 84 procent z nich nebyla prokázána. Kompletně normální nález na TCDS u všech pacientů s předpokládanou RS jednoznačně ukazuje, že i při existenci několika pacientů s CCSVI extrakraniální venózní abnormity neovlivnily cerebrální venózní hemodynamiku. V dané studii navíc všichni pacienti s podezřením na RS měli při selektivní venografii normální nález.

Závěry studie tedy nepodporují teorii o příčinném vztahu mezi CCSVI a vznikem RS. Z toho vyplývá, že jakékoliv invazivní endovaskulární terapeutické procedury (angioplastika a zavedení venózních stentů) jsou nejen nebezpečné, ale v současné době u pacientů s pravděpodobnou RS i neopodstatněné. Další vědecké práce by však měly ozřejmit vztah CCSVI s pozdějšími stadii a progresivními formami roztroušené sklerózy.
www.prolekare.cz Zdroj: Baracchini C. No evidence of chronic cerebrospinal venous insufficiency in clinically isolated syndrome suggestive of multiple sclerosis. The 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 13. až 16. října 2010.

Ohodnoťte tento článek!