Hojení chronických ran za pomoci lymfodrenáže

Lymfedém (mízní otok) je vysokoproteinový otok způsobený zmenšenou transportní a proteolytickou kapacitou lymfatického systému v postižené oblasti, nejčastěji na končetinách.

Za hlavní příčiny poruchy centripetálního toku lymfy je považována buď vrozená abnormita lymfatického systému (primární lymfedém), či zánět, chirurgický výkon, resp. trauma obecně, záření, nádorová infi ltrace, těžké poškození žilního systému nebo parazité (sekundární lymfedém).

LYMFODRENÁŽ

Lymfedém končetin je postupující celoživotní onemocnění, zatěžující člověka fyzicky i psychicky. Neléčen, nebo léčen nesprávně, vede ke snížení kvality života a ohrožuje nemocné komplikacemi, invaliditou a zhoubným bujením. Včasné rozpoznání a úspěšná léčba tohoto onemocnění závisejí také na informovanosti a spolupráci pacienta. Komplexní fyzikální terapie lymfedému zahrnuje kompresivní terapii, tedy manuální a přístrojovou lymfodrenáž.

Manuální lymfodrenáž provádí zaškolená sestra nebo lékař speciální masáží na principu pohybu kůže a podkoží a zvyšování osmotického tlaku v mezibuněčném prostoru. Cílem je podpora a posílení dosud zachované původní vstřebávací a transportní funkce mízního systému. – Přístrojová lymfodrenáž – přístroj dává impulz ke vzniku tlakové vlny.

PŘÍSTROJE K LYMFODRENÁŽI

Aplikace přístrojů určených k lymfodrenáži musí navazovat na předchozí manuální vyprázdnění regionálních lymfatických uzlin pacienta. Ošetření se provádí programovatelným přístrojem Lymfoven, na který se připojuje speciální návlek s několika komorami. Jednotlivé komory návleku se plní pod tlakem 25-50 mm Hg, což je optimální rozmezí usnadňující vstup intersticiální tekutiny do iniciálních lymfatických cév a zároveň zajišťující optimální tok lymfy v truncích.

KOMPRESIVNÍ TERAPIE

Kompresivní terapie představuje nezbytnou součást terapie lymfedému, při níž se používají také krátkotažná obinadla. Ve fázi redukce je vhodné aplikovat vícevrstevnou bandáž, která je náročná na aplikaci. Edematická končetina má být bandážována, pokud se mění její objem. Po stabilizaci stavu, kdy se otok více než šest týdnů nemění, lze aplikovat kompresivní návleky.

KAZUISTIKA

Pacient, nar. 1935 OSOBNÍ ANAMNÉZA: od roku 1984 léčen pro defekty na obou bércích, hypertenze, opakované erysipely, fibrilace síní vertována na SR, trvale preventivně antikoagulován, maligní melanom na trupu v roce 2003.

FARMAKOLOGICKÁ ANAMNÉZA: Prolekofen 150, APO Allopurinol 100, Warfarin 5mg, Verogalid ER 240, Micardis plus, Omnic 0,4, Furon 40, Cardilan, Tramal 150.

ALERGIE: na Streptomycin.

POSLEDNÍ HOSPITALIZACE: v červenci 2004, z důvodu velké secernace z vředu a výrazného foetoru.

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ: na LDK cirkulární defekt v průměru 20 cm, spodina žlutavě povleklá, výrazný foetor, v okolí staré trofické změny, otok na dorsu nohy nejvýraznější, pulzace na ADP pro otok není hmatná. Výrazná secernace z defektu. PDK -několik povrchových žlutavých defektů, silný foetor, pulzace na ADP hmatná, akrum teplé.

STĚR Z ULCERACE: hojně Proteus vulgaris, hojně Morganella morganii, hojně Streptococcus beta hemolytické skupiny G. Na ambulanci byl v minulosti léčen Ialugenem a Dermazinem, bez efektu. Těsně před příjmem dobral širokospektrá antibiotika.

LÉČBA PO PŘIJETÍ NA NAŠE ODDĚLENÍ (27. 9. 2004)

MÍSTNÍ LÉČBA: Hydromasáže defektů, bioptronová lampa, přístrojová lymfodrenáž při tlaku 30 torr (po pěti dnech posílení na 40 torr) na obě DK, do meziprstí Castellaniho tinktura, bezbarvá, laváže z Entizolu, do okolí Dexamethazon se Septonexem. Po ošetření vředů přiložena krátkotažná vícevrstevná elastická bandáž až do třísla. Po týdnu byla přístrojová lymfodrenáž rozšířena o manuální. Po deseti dnech vymizel zápach, výrazně se snížila exsudace a došlo k výrazné redukci lymfatického otoku. Na spodinu vředu byl aplikován NU gel s Actisorbem plus.

26. 10. 2004 BYL PACIENT PROPUŠTĚN do domácího ošetření s NU gelem a Actisorbem plus do vředu, 2krát týdně převaz. Ambulantně docházel na manuální a přístrojovou lymfodrenáž 3krát týdně. Při propuštění bylo zažádáno u zdravotní pojišťovny o zapůjčení přístroje Lymfoven k domácí léčbě. Při odchodu pacienta do domácího ošetření jsme pacienta i jeho manželku naučili vyvazovat krátkotažné vícevrstevné bandáže, ošetřovat dolní končetiny a manipulovat s přístrojem, který byl pacientovi zdravotní pojišťovnou zapůjčen.

Během ledna hojení ran stagnovalo, a proto byl aplikován Promogran s Ringerovým roztokem. Od března byl aplikován na granulující spodinu pouze Granufl ex až do 27. 9. 2005, kdy byly chronické rány zcela zhojeny. K udržení minimálních projevů lymfedému pokračoval pacient v kompresivní terapii 3krát týdně doma. Nyní dochází pouze ke kontrolnímu vyšetření na ambulanci.


SOUHRN

Využití lymfodrenáží u dlouhodobě se nehojícího cirkulárního defektu dolních končetin.

SUMMARY

Using lymphatic drainage in the case of a chronic non healing circulatory defect of lower extremities.


O autorovi: Jana Petrů Darja Perůtková, Dermatovenerické oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc (darja.perutkova@post.cz)

Ohodnoťte tento článek!