„Moderně i v Eldéence“

Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově získal jako první samostatná léčebna pro dlouhodobě nemocné v České republice akreditaci od Spojené akreditační komise ČR. Autorka v článku popisuje požadavky a jejich plnění týkající se interiérů zařízení.

SUMMARY Nursing home in Dolni Rychnov is the first independent long term care facility in the Czech Republic to have gained accreditation from Joint accreditation commission of CR. The author of the article describes what were the requirements related to interiors of the facility and did the staff satisfy them.

Už od založení léčebny pro dlouhodobě nemocné dbala její tehdejší ředitelka, moje maminka Maria Scholzová, o kvalitu a rozvoj poskytované péče. Zejména kladla důraz na přístup k pacientům. Byli převlékáni do denního oblečení, zavedla neomezenou návštěvní dobu, snažila se o vytvoření domácí atmosféry a zapojení rodin pacientů do dění v léčebně, personál byl odborně vzděláván apod.

V době, kdy se začalo mluvit o zavádění systémů kvality ve zdravotnických zařízeních, bylo pro nás více než logické uvažovat o tom také. Asi před dvěma a půl lety jsme se rozhodovali, jaký systém by byl pro zavedení standardizace v naší léčebně nejvýhodnější. I když význam ISO ve světě narůstá, akreditační model nám byl bližší. Systém akreditace je více orientován na samotného pacienta, kvalitu a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče. Tento model také podporuje a doporučuje české ministerstvo zdravotnictví.

Dva roky příprav

Přípravy k akreditaci nám trvaly přibližně dva roky. Zpočátku jsme museli pochopit samotný systém standardizace, jezdili jsme na semináře nebo na zkušenou do jiných zdravotnických zařízení s již zavedeným systémem kvality. Postupně jsme začali vytvářet ošetřovatelské a léčebné standardy. Ustanovili jsme tým kvality, jehož členy byli primář, vrchní sestra, vedoucí ošetřovatelské a sociální péče a ředitelka zařízení. Vytvořili jsme strategický plán a harmonogram, jak postupovat a s čím začít, a zapojili jsme do procesu tvorby akreditačních standardů kvality také ošetřovatelský personál.

Některé oblasti pro nás byly snadné. Určité procesy totiž fungovaly už před zaváděním akreditačních standardů kvality. Ošetřovatelský personál již několik let například pracuje v tzv. autonomních týmech. Členové týmu sami řídí svou činnost, mají rozdělené kompetence za jednotlivé pracovní procesy a pravidelně jednají o kvalitě a rozvoji poskytované péče na schůzích s vrchní sestrou nebo na schůzích multidisciplinárního týmu, do kterého jsou zapojeni všichni odborníci, již se podílejí na péči o pacienty (lékaři, ošetřovatelský personál, psycholog, fyzioterapeuti, socioterapeuti atd.). Téměř splněno jsme měli i v oblasti personálního řízení – například systém výběru, hodnocení pracovníků, systém vzdělávání pracovníků či sledování spokojenosti pacientů i zaměstnanců.

Podmínky k akreditaci

Budova zdravotnického zařízení Dům ošetřovatelské péče má čtyři nadzemní podlaží, ve třech jsou oddělené stanice s vlastní sesternou a v posledním je administrativní část. Dvacet dva pokojů (většinou 3–4lůžkových) slouží osmdesáti třem pacientům. Po splnění podmínek ke zmiňované akreditaci splňuje domov tyto základní požadavky: Pokoje jsou vybaveny dřevěným nábytkem s polohovatelnými lůžky, signalizačním zařízením. Lůžka jsou oddělena závěsy tak, aby měl pacient dostatečné soukromí.

Dřevěný nábytek a zdi vymalované do příjemných tónů a ozdobené obrazy vytvářejí spolu s dalším vybavením (barevné závěsy, televize atd.) útulné prostředí. Pacienti mají k dispozici moderní velkou centrální koupelnu, kde mohou i jednu sobotu v měsíci využít služeb kadeřnice. Prostorná jídelna slouží zároveň jako společenská místnost, pacienti se tu též zúčastňují pravidelné socioterapie – aktivizačních činností.

U hlavního vchodu do léčebny je instalován systém Senior Basic k monitorování pohybu dezorientovaných pacientů. Systém automaticky hlásí personálu pohyb klienta poblíž nebezpečného prostoru. Takto lze například předejít situacím, kdy dezorientovaný pacient opustí zdravotnické zařízení bez vědomí personálu, a ohrožuje tak své zdraví i život. V menší sousední budově jsou prostory sloužící zejména k psychoterapeutickým sezením.

K dispozici je také profesionální masážní křeslo, které mohou využívat pacienti i zaměstnanci. Z rehabilitačních strojů pacienti využívají za asistence odborného personálu motomed, který procvičuje horní i dolní končetiny a je vhodný i pro imobilní pacienty, a rotoped pro mobilní pacienty. Zahrada s posezením kolem domu pacientům zpříjemňuje pobyt hlavně v létě.

Konzultace i požární cvičení

Byly však obtížnější oblasti a věděli jsme, že s nimi budeme potřebovat pomoci. Proto jsme se obrátili na konzultanty ze Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR), kteří k nám několikrát přijeli a poskytli konzultaci k jednotlivým standardům a v létě provedli v našem zařízení tzv. předakreditační šetření. Nejnáročnější však byla práce na zdravotnické dokumentaci, zavedení změn do ošetřovatelského procesu a tvorba řady nových vnitřních předpisů.

Společně se záchranným hasičským sborem jsme také na doporučení konzultantů zorganizovali cvičnou evakuaci před požárem. Několik měsíců před samotným akreditačním šetřením jsme prováděli pravidelně audity. Každý týden se konaly schůzky ošetřovatelského personálu s vrchní sestrou a probíraly se podrobně jednotlivé ošetřovatelské standardy a další vnitřní předpisy. Také lékaři a ostatní pracovníci se se svými nadřízenými setkávali a intenzivně se připravovali na akreditaci.

Díky akreditaci

Díky akreditaci se nám podařilo standardizovat pracovní a ošetřovatelské procesy, a tím snížit rizikové faktory, které by mohly ohrozit bezpečí pacientů a kvalitu péče. Dosáhli jsme měřitelnosti kvality péče monitoringem a následným vyhodnocením procesů a indikátorů kvality, jako jsou počty pádů, dekubitů, mimořádných událostí, stížností, nozokomiálních nákaz apod.

Vybudovali jsme organizační strukturu, v níž existuje osobní odpovědnost za kvalitu a efektivitu práce, vytvořili jsme prostředí pro pacienty, které je přátelské a zároveň respektuje důstojnost člověka a jeho soukromí. V blízké budoucnosti nám akreditace snad pomůže při jednáních se zdravotními pojišťovnami, s navázáním smluvního vztahu s těmi, s nimiž nemáme uzavřené smlouvy a ještě více zlepší mínění odborné i laické veřejnosti o nás.


MSc. Magdaléna Scholzová, ředitelka, Dům ošetřovatelské péče a Home Care, nestátní zdravotnické zařízení Dolní Rychnov

Ohodnoťte tento článek!