Péče o pacienta s chronickou ránou infikovanou MRSA

Staphylococcus aureus (SA) je bakterie, která se normálně přenáší na kůži či nose zdravých lidí. Stafylokokové bakterie mohou způsobovat různé druhy nemocí včetně kožních infekcí, infekcí kostí, zápalu plic a vážných život ohrožujících infekcí krve.

Protože stafylokokové bakterie získaly odolnost vůči ATB, nazýváme je methicilin rezistentní stafylococcus aureus neboli MRSA. MRSA patří mezi nebezpečné původce nozokomiálních nákaz.

INFEKCE

Nejčastější komplikací u většiny ran je ranná infekce způsobená většinou stafylokoky, streptokoky, klebsielamy aj. Důležité je zjistit, zda j e rána inř kovaná nebo kolonizovaná. Na naší Klinice gerontologické a metabolické se i mimo jiné zabýváme léčbou dehiscentních ran, které jsou osídleny různými kmeny bakterií, mezi něž patří i MRSA, které vyžadují dlouhodobou hospitalizaci na oddělení intenzivní péče naší kliniky.

BARIÉROVÝ OŠETŘOVATELSÝ REŽIM

Při ošetřování pacientů s pozitivitou MRSA v ráně je používán takzvaný bariérový ošetřovatelský režim, který spočívá v izolaci pacienta na pokoji a vyčlenění pomůcek potřebných k jeho ošetřování.

Dále je nutné dodržovat zásady vstupu a výstupu z izolovaného pokoje, transportu materiálu a postupy při vykonávání osobní hygieny u pacienta. Bariérový ošetřovatelský režim je třeba důsledně dodržovat také při používání ochranných oděvů, rukavic, jednorázových pomůcek a při likvidaci inř kovaného materiálu.

LÉČBA

Dostatečná příprava spodiny rány, její popis a vyčištění nám umožní cílený výběr vhodného terapeutického Hyiodine je nový přípravek pro ošetřování kožních defektů, který nejčastěji volíme pro hojení chronických ran. Neexistuje na něj rezistence u bakterií a jeho efektivnost nebyla dosud překonána. Je u nás p oužíván déle než 3 roky a bylo jím léčeno více než 200 nemocných. U některých z nich byly preparátem léčeny rozsáhlé a hluboké rány a diabetické defekty (obr. 1, 2).

OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY

Je řada postupů, které lze použít. Ošetřujeme-li větší rány, doporučuje se preparát nanášet na sterilní gázu a za použití sterilních rukavic. Gáza prosycená Hyiodine se pak pokládá přímo na ránu a na ni se pokládají další vrstvy tak, aby byla zajištěna drenáž. Gázu s Hyiodine vyměňujeme denně až jednou za tři dny podle povahy rány. Hyiodine se osvědčil i při léčbě bércových vředů, léčbu je třeba zahájit včas, dříve než vznikne hluboký kožní defekt. Léčba bývá úspěšná a navíc může být prováděna v domácích podmínkách (obr. 3, 4, 5).

ZÁVĚR

Jak lze zabránit stafylokokové infekci či infekci MRSA?

1. Používejte jednorázové pomůcky. 2. Dodržujte pečlivě bariérová opatření (bariérový ošetřovatelský režim). 3. Praktikujte důkladnou hygienu, mějte vždy čisté ruce a řádně si je dezinř kujte (obr. 6).


SOUHRN

Jak nejlépe zabránit stafylokokové infekci nebo MRSA? Dodržujte bariérová opatření, praktikujte hygienu, mějte čisté a vydezinfikované ruce a používejte jednorázové pomůcky.

SUMMARY

What is the best way to prevent staphylococcal infection or MRSA? Follow the general precautions, hygienic guidelines, keep your hands clean and desinfected and use disposable equipment.


O autorovi: Monika Králová, Gabriela Luňáková Klinika gerontologická a metabolická JIP interní, FN Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!