Práce sestry na katetrizačním sále

Definice katetrizace je krátká – jedná se o zavádění cévek (katétrů) do dutých orgánů těla a cév. Katetrizace srdce se pak dělí na pravostrannou (prográdní) a levostrannou (retrográdní).

V prvním případě měříme tlaky a odebíráme vzorky krve z horní a dolní duté žíly (SVC, IVC), pravé síně (RA), pravé komory (RV), z kmene a z větví plicnice (MPA, RPA, LPA), ve druhém měříme tlaky a odebíráme vzorky krve v aortě (AO), v levé komoře (LV), v levé síni (LA) a v plicních žilách. Cílem katetrizace srdce je získání hemodynamických parametrů (měření tlaků, tlakových gradientů a průtoků v jednotlivých srdečních oddílech, v plicním a systémovém řečišti). KOMPLIKACE může nastat v místě vstupu VF (hematom, trombóza, píštěl, aneurysma), objevit se může také arytmie, zástava srdeční činnosti, hemoperikard. ANGIOGRAFIE: vstřik kontrastní látky do jednotlivých oddílů srdce za účelem zobrazení anatomie srdce a cév.

DO SRDCE SÁM SOBĚ

Jako první zavedl (1905) do centrálních žil člověka cévku H. Bleichršder. O využití katetrizační metody k diagnostickým účelům a o její zavedení do klinické praxe se však zasloužili především André Frédéric Cournand, Werner Forssmann (v roce 1929 zavedl ureterální cévku do pravého srdce sám sobě a průnik zdokumentoval na rentgenologickém snímku) a Dickinson W. Richards. Všichni tři obdrželi za objevy týkající se katetrizace srdce a patologických změn v oběhovém systému Nobelovu cenu (1956). První perkutánní katetrizaci pomocí speciální jehly s mandrenem provedl v roce 1954 doktor Seldinger, a nahradil tak dosavadní metodu preparace.

Katetrizační metoda se dále zdokonalovala. Zpočátku se s její pomocí měřily pouze hemodynamické parametry, zcela nové možnosti však získala diagnostika VSV jejím propojením s rtg. Katetrizace a angiografie se posléze staly základními vyšetřovacími metodami v kardiologii. Pokrok vědy a medicíny vedl k postupnému nahrazování invazivních diagnostických metod neinvazivními. V 70. letech 20. století byla do praxe zavedena echokardiografie, která pacienta nezatěžuje kontrastní látkou ani ionizačním zářením.

V roce 1978 prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., založil s týmem odborníků z různých oborů medicíny a psychologie v DFN v Praze-Motole Specializované pracoviště dětské kardiologie a kardiochirurgie. Na základě klinické praxe, výzkumu a spolupráce pediatrů a dětských kardiochirurgů v terénu byl vypracován celostátní systém péče o děti s VSV.

MOŽNOST VOLBY

Echokardiografie dnes nahradila z 80 % diagnostickou katetrizaci s angiografií. Charakter práce katetrizačního týmu se změnil, srdeční katetrizace se z metody diagnostické postupně proměňuje na terapeutickou.

Poprvé bylo této metody využito jako léčebné u transpozice velkých tepen (TGA), kde byla pomocí katétru s balonkem provedena Rashkindova septostomie. K léčbě VSV katetrizační technikou se používají různě modifikované katétry, balonkové katétry, stenty, spirály a okludery – systém Amplatzer. Spektrum využití katetrizační techniky k léčbě VSV je velmi široké.

PŘEDNOSTI: při katetrizační metodě odpadá nutnost otevření hrudníku, nemusí se použít mimotělní oběh a většinou ani umělá ventilace, je kratší doba výkonu i hospitalizace, hrudník a srdce zůstávají bez operační jizvy.

O použití léčby katetrizační technikou rozhoduje lékař. U způsobu léčení dětí s VSV mají rodiče nebo zákonní zástupci možnost volby. Po podrobné informaci mohou zvolit léčbu chirurgickou (operace), nebo transkatetrizačním postupem.

SESTRA NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

ASISTUJÍCÍ SESTRA: připravuje sterilní instrumentační stolky, asistuje při rouškování pacienta, sterilně obsluhuje sestavu tlakových komůrek – měření tlaků, odběr vzorků krve, podávání léků, proplachy katétrů (kontroluje spojení mezi katétrem a tlakovou komůrkou, aby nedošlo ke vzduchové embolii), spolupracuje s lékařem při náročných manipulacích s katétry a vodiči.

„OBÍHAJÍCÍ“ SESTRA: polohuje pacienta, napojuje EKG, dezinfikuje operační pole, měří saturaci O2 a ABR v krevních vzorcích, asistuje při kardiostimulaci, měří spotřebu O2 u pacienta, podává materiál a zajišťuje komunikaci s okolím. Po skončení katetrizačního výkonu provádějí sestry dekontaminaci, mechanickou očistu, dezinfekci a sterilizaci nástrojů, zdravotnického materiálu a povrchů.

V katetrizačním traktu se dodržují pravidla aseptického provozu. Sál je považován za zónu sterilní. Podle pokynů lékaře sestry objednávají spotřební materiál a vedou jeho evidenci. Katetrizační tým je mimo pracovní dobu v pohotovosti pro případ akutního zákroku. Naše pracoviště je spádovou oblastí pro Českou republiku, výsledky se řadí mezi světovou špičku v diagnostice a léčbě VSV u dětí. Díky fungujícímu celostátnímu systému komplexní péče o pacienty s VSV a práci lékařů a sester Dětského kardiocentra FN Motol se 80 % dětí s VSV dožívá dospělého věku.

ZDROJ

Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha, odborné semináře


SOUHRN

Proměna srdeční katetrizace z metody diagnostické v metodu terapeutickou. V článku se pokusím přiblížit vývoj katetrizační techniky a její využití u dětí s morfologickou anomálií srdce a cév (VSV).

SUMMARY

The article addresses a change of heart catheterization from being just a diagnostic method into a therapeutic procedure. The author addresses the development of the catheterization technique and its use in children with morphological anomaly of the heart and vessels (VSV).


O autorovi: Marcela Habartová, Dětské kardiocentrum, FN Motol Praha (katerina.krizova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!