Projekt hojení 21

Cílem sdělení je informovat o projektu vzdělávání pacientů trpících bércovými vředy a dalšími chronickými ranami.

SUMMARY The aim of the article is to inform about a project of education of patients suffering from leg ulcers and other chronic wounds.

Projekt Hojení 21 je koncipován jako osvětový program, který je zaměřen na širokou veřejnost s cílem zvýšit její úroveň znalostí, postojů a chování ve vztahu k léčbě chronických ran a kožních defektů. Garanty projektu jsou Česká společnost podpory zdraví a Česká společnost pro léčbu rány.

Program byl zahájen Kulatým stolem přibližně před dvěma roky, přičemž diskuse na téma Moderní přístupy k hojení ran se zúčastnili primář MUDr. M. Franců, primář MUDr. I. Bureš, primář MUDr. L. Brož, prof. MUDr. J. Hoch, CSc., prof. MUDr. J. Hercogová, CSc., MUDr. P. Herle, Mgr. D. Jurásková, MUDr. S. Lacigová, Eva Kvasnicová a Markéta Koutná.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ:

*Diskutující konstatovali, že úroveň zdravotního uvědomění je nízká, což je, kromě společenských proměn, způsobeno úpadkem osvěty či zdravotní výchovy veřejnosti. *Dalším problémem jsou nedostatečné znalosti u zdravotníků, zejména v prvé linii.* Třetím problémem pak je absence standardů či guidelines, které by byly společně připravovány zainteresovanými lékařskými společnostmi a rovněž středním zdravotnickým personálem.* Značnou překážkou je úhradový systém u moderních materiálů, které se na první pohled jeví jako drahé, ale při hodnocení léčby jsou ekonomicky efektivnější.* Překážkou účinné léčby jsou také nepromyšlené návaznosti jednotlivých stadií léčby.

HLAVNÍ TÉMA: LÉČBA MODERNÍM KRYTÍM

Osvětový program nazvaný Hojení 21, zaměřený na pacienty a širokou veřejnost, byl zahájen o několik málo měsíců později za hlavní téma byla označena léčba bércových vředů moderním krytím. Média jsou informována prostřednictvím měsíčníku Zpravodaj pro novináře, v němž jsou prezentovány péče o chronické rány. Téma moderních přístupů v hojení bércových vředů a kožních defektů nabízejí články v novinách a časopisech, v rozhlasových relacích a televizních pořadech.

PLAKÁTY, TELEFON, INTERNET

Nedílnou součástí osvětového programu je také vydávání letáků a plakátů, určených do čekáren ordinací. Informace si mohou pacienti vyhledat na webových stránkách www.hojeni21.cz Od listopadu minulého roku je v provozu poradenská telefonní linka, a to každý pátek na telefonním čísle 841 113 114 od 11.00 do 13.00 hodin. Program Hojení 21 chce také přispět k lepšímu poznání rozsahu a hloubky problému léčby ran a kožních defektů u zdravotnické veřejnosti. Pro lékaře a sestry připravujeme překlady pozičních dokumentů EWMA, které obsahují doporučené postupy při ošetřování ran a kožních defektů.

VÝSLEDKY VÝZKUMNÝCH ŠETŘENÍ

V rámci projektu byla také realizována VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ, nejprve anketa PARDUBICE 2005. Během konference bylo účastníkům rozdáno 600 dotazníků, vrátilo s 103 vyplněných.

BYLO ZJIŠTĚNO ŽE:

*80 procent lékařů se domnívá, že většina lékařů není dobře informován o moderních metodách vlhkého hojení ran, *44 procent sester se domnívá, že většina sester není dobře informována o moderních metodách vlhkého hojení ran, *30 procent dotázaných se domnívá, že lékaři používají moderní prostředky k léčbě ran, *92 procent dotázaných soudí, že pacienti nejsou dostatečně informováni o vlhkém hojení ran. O rok později bylo provedeno OMNIBUSOVÉ ŠETŘENÍ ve spolupráci se STEM, které mělo zjistit prevalenci bércových vředů v populaci. Sběr dat proběhl u vzorku 1690 osob starších 18 let.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ UKÁZALY, ŽE:

*4 procenta dotázaných trpěla nebo trpí bércovými vředy, *17 procent dotázaných uvedlo, že některý z členů rodiny trpí nebo trpěl bércovým vředem, *67 procent pacientů s bércovým vředem se léčí u praktického lékaře, *58 procent pacientů uvedlo, že jsou léčeni mastmi, pouze *42 procent pacientů uvedlo, že byli léčeni speciálními obvazy podporujícími hojení, *33 procent pacientů uvedlo, že se léčí několik let.

ZÁVĚR

Vzdělávání pacientů považujeme za velmi důležitou součást léčebného procesu. Snažíme se poskytnout pacientům a samozřejmě také jejich příbuzným informace na odpovídající úrovni a nabídnout jim také možnost vybrat si zdravotnické zařízení, které jim poskytne kvalitní a účinnou pomoc.


Marcela Svěráková, Zdeněk Kučera, Česká společnost podpory zdraví VFN Praha (marcela.sverakova@vfn.cz)

Ohodnoťte tento článek!