Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s vysoce virulentní nákazou

Spektrum infekčních nemocí se velmi rychle mění v závislosti na výrazných společenských a environmentálních změnách. Všeobecný vzestup životního standardu a zejména rozvoj a široké uplatňování aktivní imunizace a kauzální antiinfekční terapie přispělo k významnému poklesu zejména tzv. klasických nákaz. I přes nepochybné pokroky ve snaze lidstva o potlačení a likvidaci infekčních onemocnění se objevují nové problémy, ať už v podobě známých původců nákaz se změněnými vlastnostmi, anebo nových, doposud neznámých mikroorganismů.

SUMMARY

Fluctuation of the spectrum of infectious diseases is very fast because of interdependence from huge social and environmental changes. General upturn of life standard with promotion of active immunization together with causal contrainfectiously therapy contributed to the decrease of classic transmissions of infection. However there is enormous progress in prophylaxis leading to the reduction or elimination of some infectious diseases we can see new problems related to the resistance of primordial infections and egress new unknown microorganism.

V jejich pracovním prostření se vyskytuje mnoho škodlivin, které mohou negativně ovlivňovat zdraví zaměstnanců. U lékařů patří mezi nejvíce rizikové faktory práce s biologickými činiteli, psychická zátěž, neionizující záření (laser), ionizující záření (radiodiagnostická pracoviště). U sester je to mimo jiné fyzická zátěž při manipulaci s pacienty, či zraková zátěž (práce s počítačem), nebo jednostranné zatížení zad či končetin (operační sály, stomatologie). Riziko nakažení se zdravotníka je vysoké, a to následkem přímého styku se zdrojem nákazy (např. s nemocným pacientem, případně nosičem), nepřímo kontaktem s kontaminovanými předměty, resp. prostředím, anebo důsledkem expozice biologického materiálu (např. krev, sputum).

Kromě virové hepatitidy a TBC jsou nebezpečné i další infekce, jako například relativně vysoká incidence svrabu, infekční mononukleóza, varicella, herpes zoster, akutní střevní infekce, meningokoková meningitida, respirační virové infekce a HIV. Riziko vzniku infekce u zdravotníka závisí na druhu onemocnění, charakteru práce a typu biologického materiálu ve vztahu k onemocnění pacienta.

Na základě míry rizika pro lidskou populaci se biologické riziko rozděluje do skupin od 1 do 4, která je nejzávažnější. Mezi rizikové pacienty s ohledem na přenos infekce patří starší osoby, nezaměstnaní, bezdomovci, narkomani, romská populace, cizinci z méně vyspělých zemí včetně evropských, např. regiony Ukrajiny, Běloruska, Albánie, Moldávie, Rumunska, Ruska.Preventivní opatření při vysoce virulentních nákazách Ochrana zdraví zdravotnických pracovníků vyžaduje nevyhnutelně speciální pracoviště, které splňuje dvě hlavní funkce: izoluje pacienta, resp. osobu podezřelou z vysoce virulentní nákazy, a současně poskytuje maximální možnou ochranu zdravotnickým pracovníkům.

V rámci tohoto pracoviště se nacházejí izolační prostory s negativním tlakem vzduchu a odsáváním, resp. filtrováním – jsou to pokoje pro pacienty, zařízení k osobní hygieně, prostory na odkládání jednorázových oděvů, dezinfekci, spojovací chodba. Tyto prostory jsou podrobeny vizuální kontrole pomocí pozorovacího okna. Důležitá je komunikace mezi pacientem a prostorem pro personál. V ostatních prostorách pracoviště je standardní vybavení. Celé speciální pracoviště musí být oddělené od jiných prostor budovy. Ošetřování pacienta vyžaduje spolupráci s celým laboratorním komplementem, diagnostickými pracovišti, konziliáři. Má specifické řešení odstraňování odpadů. Zdravotničtí pracovníci musejí být trénovaní na pracovní stereotypy v rámci speciálního pracoviště.

Mezi preventivní opatření patří: Vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců. Identifikace možného rizika na pracovišti, jeho zhodnocení a částečné, anebo úplné odstranění, pokud je to možné. Na odděleních TBC nezaměstnávat rizikové osoby, např. s imunodeficitem, negativním tuberkulinovým testem, s kontraindikací anebo alergií na antituberkulotika, gravidní a kojící ženy. Mezi relativní kontraindikace patří chronická onemocnění hrudníku a vnitřních orgánů, DM, chronická vředová choroba, těžké poruchy výživy aj.

* Vysoký hygienický standard pracoviště. * Bariérová ošetřovací technika a dodržování hygienickoepidemiologického režimu. * Zajištění požadovaných pracovních podmínek na pracovišti podle legislativou daných hygienických limitů. * Preventivní očkování zaměstnanců. * Zabezpečení antiretrovirové léčby proti HIV po expozici kontaminovaného biologického materiálu od HIV pozitivního jedince (trojkombinace se musí užívat několik měsíců).

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zaměstnavatel, musí vyhodnotit riziko možného ohrožení zdraví každého zaměstnance a na základě tohoto hodnocení předložit orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na zařazení zaměstnance do příslušné kategorie rizika. Pokud však zaměstnanec svévolně nedodržuje stanovené pracovní postupy, nepoužívá vyčleněné osobní ochranné pracovní pomůcky, odmítá preventivní prohlídky apod., přebírá riziko poškození zdraví na sebe (www.uvzsr.sk/vypis_clanku.html?cast=1-4542&polozka_id=2989181&cast=1-4542, cit.: 4. 9. 2008).


Bc. Lukáš Kober, doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Slovensko ( lukaskober@gmail.com)


Zásady ošetřovatelské péče o pacienty s vysoce virulentní nákazou

Při pobytu pacienta mimo místnosti vyčleněné pro jeho ošetřování, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje (např. při transportu), nasadit pacientovi respirátor se stupněm ochrany na úrovni P-2 (EN 149) bez výdechového ventilu, odděleně ošetřovat pacienty s pravděpodobným a dokázaným onemocněním a odděleně s podezřením na onemocnění vyškolenými zdravotnickými pracovníky včetně vyškoleného pomocného personálu, přísně dodržovat bariérovou ošetřovatelskou techniku, zabezpečit používání účinných osobních ochranných pracovních prostředků zdravotnickými pracovníky včetně pomocného personálu (údržba, úklid apod.), umývat a dezinfikovat ruce před a po kontaktu s pacientem, po každé činnosti, při které došlo ke kontaminaci biologickým materiálem, a po sundání rukavic, ochranné pomůcky, které nejsou určené k jednorázovému použití ihned v oddělené místnosti k tomu určené dekontaminovat širokospektrými dezinfekčními prostředky s virucidními a baktericidními účinky a následně sterilizovat v souladu s doporučeními výrobce, jednorázový zdravotnický materiál použitý na ošetření pacienta okamžitě uložit do nepropustných obalů a dekontaminovat autoklávováním před odvozem do spalovny, pohyb pacientů mimo izolační jednotky povolit jen s použitím respirátoru se stupněm ochrany na úrovni P-2 (EN 149) bez výdechového ventilu, zakázat vstup jiných osob kromě zdravotnických pracovníků ošetřujících pacienta, návštěvy povolit jen za mimořádných okolností, návštěvníci jsou povinni pohybovat se ve vyčleněných prostorách jen pod dohledem zdravotnického pracovníka a jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky, použité prádlo pacientů a ošetřujících zdravotnických pracovníků uložit do nepropustných obalů a dekontaminovat (autoklávovat) před praním, zabezpečit sběr a odstraňování biologicky kontaminovaného odpadu do nepropustných obalů a dekontaminovat (autoklávovat) před odvozem do spalovny (do 24 hodin), denně dekontaminovat plochy v pokoji pacienta širokospektrými dezinfekčními prostředky s virucidními a baktericidními učinky, průběžně kontrolovat dodržování preventivních opatření (www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/755c93f85e998648c1256d3a004b1523/$FILE/smernica. pdf, cit.: 4. 9. 2008).

Ohodnoťte tento článek!