Tříselná kýla

V roce 1881 byl poprvé od doby starověkého Říma otevřen tříselný kanál Lucasem Championniérem. První přenesení funiculus spermaticus a pravou plastiku kýly provedl Edoardo Bassini z Padovy a byl jmenován otcem moderní chirurgie kýl.

Kýla tříselná – hernia inguinalis…

Anatomické údaje: tříselný kanál -canalis inguinalis: štěrbina prostupující břišní stěnou nad ligamentum inguinale, měří 4 až 6 cm. Během prenatálního vývoje jím u plodů mužského pohlaví sestupuje varle s cévami do šourku, u ženského část ligamentum teres uteri. Kanál představuje zeslabené místo břišní stěny. Postnatálně obsahuje u obou pohlaví nervové zásobení, u mužů navíc funiculus spermaticus, u žen navíc ligamentum teres uteri a mízní cévy. Vlastní kýla je tedy v tříselném kanálu, může sestoupit u muže do skrota (skrotální), u ženy do velkého stydkého pysku. Vrozená vzniká vadným sestupem varlete.

DĚLENÍ TŘÍSELNÝCH KÝL

PŘÍMÁ – vystupuje navnitř od epigastrických cév, většinou získaná, vzniká roztržením zadní stěny třísla. NEPŘÍMÁ – vystupuje zevně od epigastrických cév, většinou vrozená. Vstupuje do vnitřního vchodu tříselného kanálu a probíhá spolu s tkáněmi funiculus spermaticus. TYPŮ TŘÍSELNÝCH KÝL, KTERÉ SE VZÁJEMNĚ LIŠÍ, JE ŘADA: vrozená u malých dětí a v dětském věku, nepřímá v dospělém věku, kombinovaná – sedlová, typu pentaloon, přímá, Richterova, Littreova, Imbertova aj.

LÉČBA

Léčba je chirurgická, kýlní pásy doporučujeme pouze v případech, kdy ze závažných důvodů nelze operovat. Pásy chorobu neléčí, působí kožní změny a je těžké je udržet v perfektní čistotě. Mezi použitelné operační metody patří: * klasická herniotomie – rekonstrukce třísla, sutura tkání pod určitým napětím – „Methode on tension“, nebo sutura bez napětí pomocí polypropylenové síťky – „Tension-free methode“* laparoskopická – s aplikací síťky.

OBECNÝ POSTUP OPERACE ZEVNÍCH BŘIŠNÍCH KÝL

Břišní dutinu otevíráme v rozsahu vaku, ten obnažíme, izolujeme, otevřeme, obsah reponujeme do dutiny břišní, vak částečně resekujeme a zbytek uzavřeme. Menší vak lze vchlípit do břišní dutiny. Izolujeme okraje branky a otvor uzavíráme suturou jednotlivých vrstev (plastika) nebo defekt uzavřeme našitím síťky. U uskřinuté kýly je nutné po otevření vaku natnout škrtící okraj branky. Důležité je posoudit, zda uskřinutou strukturu resekovat.

PLASTIKA KÝLY BEZ NAPĚTÍ – LICHTENSTEINOVA

Provádíme incizi mediálně od tříselného vazu, otevíráme fascii zevního šikmého svalu směrem do zevního inguinálního anulu, semenný provazec (u muže) se elevuje do rány, vak se resekuje nebo invertuje do břišní dutiny. Pod provazec vkládáme síťku. Provede se nastřižení pro prostup provazce. Síťka se fixuje, na ní pak leží funiculus spermaticus, nad ním se sešije fascie, podkoží, kůže.

ZÁVĚR

Potíže nemocného s kýlou mohou být nepatrné, pokud je kýla volná a vada se zdá být spíše kosmetickou záležitostí. Jde však o nesprávný názor, každá kýla se totiž může uskřinout a ohrozit tak nemocného závažným způsobem. Operovat se proto má i kýla, která nepůsobí potíže. Léčba je tedy převážně chirurgická, plánovaná, při uskřinutí jde o operaci vysoce urgentní. Do chirurgické léčby zasáhla také laparoskopická metoda, klasická operace je avšak stále častým výkonem. Důležitý je nejen samotný typ operace, ale také detaily v technice, preciznost provedení a zkušenosti chirurga. Jediným měřítkem je prospěch nemocného.


SOUHRN

Kýla je vakovité vychlípení nástěnné pobřišnice štěrbinou v břišní stěně nebo v okruží. Vychlípením rozumíme kýlní vak, štěrbinou kýlní branku. Obalem kýly bývá kůže, povázka a svaly. Obsahem vaku může být některá z útrob. Prolapsem pak nazýváme výhřez útroby otvorem v pobřišnici, kýlní vak chybí.

SUMMARY

Hernia is an outpouching of the peritoneum through a narrow hole in the abdominal wall or omentum. Outpouching is the hernial sack, the opening is called the orifice of hernia. Hernia can be covered by skin, fascia or muscles. The content can an inner organ. A prolaps is a protrusion of an organ through peritoneum, the hernial sack is missing.

OBECNÉ ČLENĚNÍ KÝL PODLE:
doby a způsobu vzniku vrozené, získané
umístění zevní – útroba uniká z břicha navenek (nejčastější), vnitřní – orgány se zasunují uvnitř pobřišnicové dutiny do peritoneálních výchlipek preformovaných nebo získaných; jsou vzácné
možnosti repozice volné – útroby snadno vyklouznou z břicha do vaku a lehce se vrátí, přirostlé – akrétní, ireponibilní – útroby ve vaku srostly s pobřišnicí, repozice není snadná nebo není možná, uskřinuté – inkarcerované – nebezpečná náhlá příhoda břišní, v oblasti branky zaškrcen obsah, porucha výživy vyhřezlého orgánu, nelze reponovat; je-li obsahem střevo, vznikne neprůchodnost

O autorovi: Vladimíra Reindlová, I. chirurgická klinika – operační sály, FN u sv. Anny, Brno (V. Matejkovicova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!