Sestra v transfuzní službě

Změna systému postgraduálního vzdělávání sester v roce 2010, na základě nařízení vlády č. 31/2010 Sb., způsobila výpadek nabídky systematického vzdělávání sester v řadě specializovaných oborů a odborností. Mezi takové patří i transfuzní služba, vyžadující mnoho speciálních znalostí a dovedností, které nejsou součástí běžných vzdělávacích programů na středních ani vysokých školách, kde sestry, resp. zdravotničtí asistenti, studují.

Obor všeobecná sestra v transfuzní službě byl dříve součástí nabídky Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, trval 12 měsíců a jeho absolvování bylo podmínkou pro zařazení do funkce vedoucích pracovníků (vrchní sestra nebo staniční sestra) v zařízení transfuzní služby. Protože uzavření těchto postgraduálních programů určených pro vzdělávání sester nebylo v roce 2010 ze strany státního vzdělávacího systému ničím nahrazeno, ačkoli jejich potřebnost je zřejmá, vznikla zde možnost pro koncipování a vznik akreditovaného certifikovaného kurzu v rámci akreditovaných vzdělávacích programů MZ ČR.

Pro civilní i pro vojenské sestry

Volného prostoru v nabídce vzdělávacích aktivit pro transfuzní službu se ujalo oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT) Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice (ÚVN) Praha. Od října 2011 nabízí v rámci celoživotního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu certifikovaný kurz „Sestra v transfuzní službě“, jehož odborným garantem je primář OHKT plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph. D. Vzdělávací aktivita je akreditována MZ ČR, pod číslem 8070/116/N/11/0401.
Kurz je určen všeobecným sestrám s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., držitelkám platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a minimálně jeden rok výkonu povolání v transfuzní službě. Cílem kurzu je připravit sestry k získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti prováděné v transfuzní službě, tzn. získání znalostí a dovedností z oboru transfuzní služba, získání přehledu o specifických metodách a následně tyto teoretické poznatky aplikovat v praktické části kurzu. Kurzu se účastní civilní i vojenské všeobecné sestry, počet účastníků je maximálně osm.

Příprava i pro případ zvláštního nasazení

Kurz je organizačně rozdělen na teoretickou a praktickou část. Část teoretická, tedy výuka, probíhá v učebnách ÚVN a obsahuje odborné přednášky, diskuse a konzultace v rozsahu 19 vyučovacích hodin. Praktická část probíhá na oddělení OHKT, ale i v terénu v rámci výjezdů pořádaných OHKT, a jejím obsahem je vykonávání odborné praxe pod dohledem školitelů v délce trvání 55 vyučovacích hodin. Ve výuce jsou uplatňovány metody, jež napomáhají vytvoření požadovaných klíčových odborných a dalších dovedností, včetně metod aktivizujících, probíhající ve spolupráci s pracovištěm Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze. Během kurzu jsou účastníkům poskytovány studijní materiály, které byly vytvořeny ve spolupráci s odbornými lektory. Učební plán kurzu se skládá z těchto předmětů: propouštění dárců krve, odběry dárců plné krve, přístrojové odběry dárců krevních složek (tzv. aferézy), zpracování krve, výroba, skladování a distribuce transfuzních přípravků, základy imunohematologie, laboratorní vyšetření dárců krve/ transfuzních přípravků, kontrola kvality, účelná hemoterapie, léčebné výkony, mobilní odběry, krizová krevní politika, organizace transfuzní služby, nábor dárců krve a kostní dřeně a kryokonzervace.
V případě vojenského nelékařského zdravotnického personálu polních nemocnic i center zdravotních služeb je tento kurz určen speciálně pro zvládnutí vybrané problematiky transfuzní služby tak, aby byl schopen v případě nasazení, zejména v zahraniční operaci, provádět odběry dárců krve a prakticky ovládal zásady zpracování odebrané krve, včetně podmínek pro skladování, transport a použití transfuzních přípravků.

44 kreditů pro absolventy

Certifikovaný kurz je ukončen písemnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají absolventi certifikát platný v České republice. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, ke kterým získá absolvent zvláštní odbornou způsobilost. Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovilo pro tento kurz 44 kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání. Od roku 2011 do října 2014 se uskutečnilo v ÚVN již 8 kurzů, kterých se účastnilo celkem 54 sester. Zpětná vazba od absolventů potvrzuje vysokou odbornou úroveň kurzu s profesionálním přístupem všech lektorů podílejících se na výuce. Kvalitní zázemí pracoviště OHKT i vstřícný přístup personálu poskytuje účastníkům kurzu perfektní podmínky pro studium. Kurz je přínosný svým odborným obsahem, zároveň je i ukázkou rozdílnosti pracoviště transfuzní služby v prostředí mírovém (civilním) a prostředí ve ztížených podmínkách, ať v terénu formou mobilních týmů nebo při nasazení polních zdravotnických prvků v zahraničních operacích. Další kurzy jsou v plánu na únor a září 2015. Více informací najdete na: www.uvn.cz.

Ohodnoťte tento článek!