1 den pro sestru letos počtvrté

Autoklub ČR v centru Prahy byl 11. listopadu 2010 místem konání letošní poslední konference z cyklu 1 den pro sestru, tentokrát na téma Sestra jako pracovník.

Povolání sestry je profese velmi náročná a vyžadující nejen odbornou erudici, ale také dobrou psychickou a fyzickou kondici. Sestra však není pouze profesionál se svými právy a povinnostmi, ale také člověk se svými potřebami. Právě to vedlo divizi Medical Services vydavatelského domu Mladá fronta a. s. k myšlence připravit cyklus vzdělávacích konferencí 1 den pro sestru. První ročník byl zaměřen na sestru jako osobnost, ženu a matku, letošní „červenou nití“ byla sestra jako profesionál, součást multidisciplinárního systému. Cyklus 1 den pro sestru 2010 navštívil v průběhu roku čtyři města České republiky a byl věnován tématům Sestra jako psycholog, Sestra jako zdravotnické univerzum, Sestra jako sociální odborník a Sestra jako pracovník.

1 den pro sestru letos počtvrté

Generálním partnerem akce, stejně jako v loňském roce, byla společnost Apotex. Dále přispěla ČAS a mediálními partnery byly časopisy z vydavatelství Mladá fronta a. s. Sestra, Zdravotnictví a medicína, Pacientské listy a internetové portály Eunio.cz a Ošetřovatelství.info. Posty garantů letošního ročníku projektu přijali prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph. D., vedoucí katedry ošetřovatelství a proděkan pro pedagogickou činnost ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., zástupce vedoucího Ústavu sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové.

Autorem první přednášky Sestra vs. lékař/lékařka aneb Vztahy na pracovišti byl garant celé akce prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., který své vystoupení zahájil slovy „práce ve zdravotnictví je práce týmová, při které se setkávají odborníci různých profesí a je založena na dělbě úkolů a odpovědností, kdy každý odborník má kompetence…“. V postavení sester i lékařů však dochází vlivem vývoje k určitým posunům, čímž je ovlivněn i profesionální vztah sestra a lékař. Profesor Mareš se dále věnoval hlavní typologii popisující tento specifický vztah, příčinám vzniku negativního vztahu, morálnímu distresu, možnostem řešení konfliktu sestra a lékař, znakům a podmínkám efektivní spolupráce a diagnostice vztahů sestra a lékař/lékařka.

Je ale rozdíl ve vztahu sestra a lékař oproti vztahu sestra a lékařka? Specifikům takového profesního vztahu byl věnován závěr přednášky. Jaká je akceptovatelnost nastaveného systému celoživotního vzdělávání (CŽV) ze strany NLZP, aspekty podmiňující postoj NLZP, dostupnost vzdělávání a jeho preferované formy? Odpovědi na tyto otázky a řadu dalších přineslo empirické šetření, jehož výsledky prezentovala ve svém sdělení Celoživotní vzdělávání NLZP a možnosti jeho naplnění Mgr. Dita Vlasáková, odborný garant a ředitel výukového portálu E-Univerzity.

Výzkum uskutečněný na vzorku 1727 respondentů 21 profesí nemohl opominout stále se rozšiřující e-learning (resp. postoj NLZP k této formě vzdělávání) a v neposlední řadě si vzal za cíl zmapovat podporu vzdělávání ze strany zaměstnavatelů. Přednášející také prezentovala navrhovaná doporučení vedoucí k optimalizaci povinného CŽV a jeho větší akceptovatelnosti ze strany NLZP. (Pozn. red.: více k výsledkům šetření viz Sestra 10/2010, str. 20.)

Motorem „uvádějícím člověka do pohybu“ je motivace. Proč dělá to, co dělá? Co jej vede k tomu, že někam jede? Motivace je proces energetizace chování, včetně jeho usměrňování a udržování v chodu. Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., spisovatel a přední český psycholog, se ve své přednášce Práce sestry jako povolání – motivace práce sestry věnoval dále obecné psychologii motivace, tzn. otázce „co uvádí člověka do chodu“. Existuje ale např. jedna motivace k práci? Profesor Křivohlavý definoval tři druhy motivace práce: práce jako zaměstnání; práce jako příležitost k dosahování určité kariéry; práce jako realizace osobního poslání. V závěru vyzval účastníky k zamyšlení: „Oč mi v životě jde? Oč by mi v životě mohlo, ba i mělo jít, aby můj život stál za to? Mít pro co žít!“

Bohatou diskusi vzbudila ve svém závěru přednáška MUDr. Pavla Vepřeka, předsedy sdružení Občan a experta VZP na téma Vývoj, současnost a budoucnost zdravotního systému v ČR. Úvod věnoval stručnému historickému exkurzu do vývoje zdravotních systémů, včetně jejich postupných proměn v čase. Účastníkům bližší pak byla domácí situace po roce 1989 a samozřejmě současné uspořádání zdravotního systému s jeho silnými i slabými stránkami. Zdůraznil neúprosná data – výdaje na zdravotnictví, vývoj počtu lékařů a sester apod. – a načrtnul hlavní trendy změn. Současný stav samozřejmě známe, co ale bude dál? A opět zazněly termíny jako finanční toky, posilování rolí, odstranění překážek mezi zdravotní a sociální péčí, příjmy a výdaje, pojistné, soukromé pojištění apod.

Také poslední přednáška Sestra jako zaměstnanec – právní aspekty Mgr. Radka Policara, náměstka ředitele pro právní služby a personalistiku Masarykova onkologického ústavu v Brně, vyvolala u účastníků řadu praktických dotazů. Přednášející citoval základní obecný legislativní rámec pracovního práva, zmínil se o dalších specifických normách z oblasti zdravotnického práva a zdůraznil zákonem dané povinnosti a práva zdravotníka společně s jednotlivými typy odpovědnosti. Shrnutí přednášky tedy vyznělo v logickém duchu, že „… všeobecná sestra dnes stěží může vykonávat své povolání zodpovědně vůči pacientům a zároveň bez obav z možných sankcí, aniž by měla dobré povědomí o právních normách, které regulují její právní postavení a výkon její práce“.

Závěr konference Sestra jako pracovník z cyklu 1 den pro sestru patřil i tentokrát bonusové přednášce, kterou pro účastníky zajistil partner projektu – společnost Apotex. MUDr. Michal Krčmář z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě pohovořil na téma inkontinence, její typy a možnosti terapie. (Pozn. red.: více k této problematice viz Sestra 11/2010, str. 46.) Divize Medical Services z vydavatelství Mladá fronta a. s. touto cestou děkuje za podporu a přispění k realizaci obou ročníků projektu 1 den pro sestru společnosti Apotex, oběma garantům letošního cyklu, všem přednášejícím a mediálním partnerům. Co nového pro vás divize Medical Services plánuje v oblasti vzdělávacích akcí a vydávání zdravotnické odborné i pacientské literatury, sledujte pravidelně na www.medical-services.cz, případně na stránkách časopisu Sestra.

Ohodnoťte tento článek!