Absorpční pomůcky pro inkontinentní

Ředitelům OP VZP ČR bylo přikázáno hradit absorpční prostředky pro inkontinentní obyvatele ÚSP (včetně plenkových kalhotek) v souladu s pravomocnými rozhodnutími soudů ve věcech žalob obyvatel ÚSP proti VZP na uhrazení uvedených prostředků. Tyto prostředky budou hrazeny za podmínek, že budou předepsány:

Pojištěnci VZP ČR ošetřujícím lékařem, který je ve smluvním vztahu s VZP ČR nebo má uzavřenou zvláštní smlouvu pro lékaře ÚSP podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Na individuální poukaz na rodné číslo pojištěnce VZP ČR, při dodržení podmínek stanovených Přílohou č. 3, oddílu C cit. zákona, v níž je obsažena i limitace (počet kusů a maximální úhrada) jednotlivých druhů absorpčních prostředků pro inkontinentní pojištěnce za stanovené období.

Možné znevýhodnění lékařů, kteří prostředky pro inkontinentní pojištěnce předepisují, bude eliminováno udělováním výjimek z regulací u praktických lékařů, kteří poskytují zdravotní péči pojištěncům – obyvatelům ÚSP.

Z prostředků zdravotního pojištění nebudou hrazeny absorpční prostředky pro obyvatele ÚSP, pokud budou objednávány ústavy sociální péče hromadnými žádankami na zdravotní materiál.

Pokud se jedná o povinnost VZP ČR hradit úhrady na základě rozsudků a platebních rozkazů vydaných soudy ve prospěch jednotlivých občanů žijících v ÚSP, budou tyto řešeny Ústřední pojišťovnou VZP ČR v Praze.

Pokud uplatní obyvatel ÚSP dodatečně požadavek na úhradu za předchozí období od účinnosti zákona č. 48/1997 Sb., ověří OP VZP ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce, že nákup byl učiněn na základě indikace ošetřujícím lékařem pro dokumentovanou inkontinenci a doložen účetními doklady. V takovém případě OP VZP zašle takto ověřené požadavky na EÚ VZP k úhradě.

Podle informace ředitele odboru sociálních služeb MPSV ČR doc. ing. Ladislava Průši, CSc. poskytovatelům soc. služeb. n

Ohodnoťte tento článek!