Agresivní chování pacienta

Potřebuji poradit, jaký je postup při fyzickém napadení sestry pacientem. Stalo se mi to v noční směně, kde sloužím na JIP sama, mezi pacienty s krvácením, mozkovými příhodami a také v deliriu. Na poslední noční mě jeden pacient fyzicky napadl. Jaký je postup (je-li nějaký), abych se mohla nějak bránit, nebo to „poslat výš“…

…U nás v práci se nás nikdo nezastane, to nás nechají radši zabít, než by se sester zastali. Pracujeme většinou s pomatenými pacienty a jsme na noční samy. Děkuji vám za radu.

V případě, že dojde při výkonu práce ses try sloužící noční směnu k jejímu fyzickému napadení pacientem, pak se bezesporu jedná o pracovní úraz a jako k pracovnímu úrazu je třeba k němu přistupovat. Vy pak předně jako zaměstnanec musíte úraz neprodleně, tj. asi při předávání služby, nahlásit a zapsat do knihy úrazů. Úraz musíte ohlásit tím spíš, že jste pracovala na nočním pracovišti osamoceně. Zaměstnavatel (nevím, zda konkrétně přímo u vás staniční sestra nebo jiný vedoucí pracovník zaměstnavatele) je pak povinen úraz vyšetřit, tj. objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance. Samozřejmě závěry šetření vašeho úrazu je zaměstnavatel povinen s vámi též projednat.

Pokud by vaše zranění vyústilo v pracovní neschopnost delší než 3 dny, pak by zaměstnavatel musel úraz ohlásit a zaslat záznam o úrazu orgánům a institucím vyjmenovaným v nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, a zasílá záznam o úrazu.

V případě, že by vaše zranění bylo takového rázu, že byste byla práce neschopná nebo dokonce měla nějaké následky, pak by vás zaměstnavatel samozřejmě odškodňoval podle zákoníku práce, tedy platil vám náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, hradil náklady spojené s léčením, bolestné atd.

To je však již řešení následku, tedy vlastního úrazu. Důležitější než řešit následek a odškodňovat případný pracovní úraz je ale předejít vzniku pracovního úrazu. A to je zákonná povinnost zaměstnavatele. Zákoník práce totiž hned v prvním ustanovení o BOZP zaměstnanců ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 ZP). V následujícím paragrafu pak zákonodárce blíže vysvětluje, jak má zaměstnavatel postupovat, zejména mu ukládá povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.
Zaměstnavatel by tedy v praxi měl v případě, když mu sdělíte, že vás napadl pacient, tento případ vyšetřit, vyhodnotit, o jaké pacienty se jedná, jaké je riziko napadení nočních sester a případně přehodnotit, zdali na takovém pracovišti může pracovat v noci pouze jedna sestra či provést jiná možná opatření, aby se takový případ nemohl v budoucnu opakovat.

Pro tuto tzv. prevenci rizik má každý zaměstnavatel svoji odborně způsobilou osobu v prevenci rizik. Proto doporučuji se předně obrátit na ni, bývá to nejčastěji přímo zaměstnanec, ale může to být i např. externě najatá firma. Navíc pokud u vás působí odbory, tak by bylo vhodné informovat i je, aby při konzultacích o stavu BOZP na vašem pracovišti tuto záležitost i ony projednaly se zaměstnavatelem.

Ohodnoťte tento článek!