Akreditace zdravotnických zařízení pro praktickou výuku porodních asistentek

V souladu se záměrem harmonizace legislativy ČR a členských zemí Evropské unie je na území Evropského společenství od 20. 10. 2005 platná směrnice 2005-36-ES, jejíž znění se odráží v zákoně č. 189/2008 Sb., kterým se novelizuje mimo jiné zákon č. 96/2004 Sb.

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. srpna 2008 a zahrnuje mimo jiné změny uvedené v § 45 odst. 1 písm. d, které definují povinnost vzdělávacích institucí realizovat praktickou část výuky ve studijním programu Porodní asistence nadále jen na pracovištích s akreditací udělenou Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Akreditační řízení se týká všech zdravotnických zařízení a jejich smluvních partnerů, na kterých dosud probíhala praktická výuka porodních asistentek.

Zdravotnické zařízení spolupracující s vysokou školou v souvislosti s výše uvedeným musí podat žádost akreditační komisi o udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR je jmenována pracovní skupina pro posuzování žádostí o udělování nebo prodlužování akreditace k uskutečňování praktické výuky bakalářského programu Porodní asistence. Zdravotnickému zařízení, v případě kladného doporučení, bude akreditace udělena na dobu 6 let.

Členy této pracovní skupiny jsou:Mgr. Jitka Laholová,PhDr. Jana Ajglová,Mgr. Věra Vránová,Ph. D., Eva Barešová,Mgr. Alena Jeklová.

Žádost o akreditaci zdravotnických zařízení musí obsahovat následující údaje:

* Identifikační údaje žadatele (název organizace, adresu, statutární orgán, IČO, smluvní zařízení, např. ordinace praktických gynekologů, privátní porodní asistentky atd.). Pokud praktická výuka probíhá u více poskytovatelů zdravotní péče, je možné žádost podat současně pro několik smluvních zařízení, žádost obsahuje seznam smluvních partnerů. Např.: žadatel o akreditaci (tj. zdravotnické zařízení) uzavře dohodu o spolupráci s privátní gynekologickou ambulancí, eventuálně privátní porodní asistentkou, a na základě těchto dohod bude podána zdravotnickým zařízením pouze jedna žádost o akreditaci.

* Doklady o oprávnění užívat prostory, ve kterých bude probíhat praktická výuka (nájemní smlouva, zřizovací listina).* Doklady o druhu a rozsahu zdravotní péče zajišťované žadatelem v příslušném oboru (nestátní zdravotnické zařízení – registrace, příspěvková organizace – zřizovací listina).* Jméno a příjmení fyzické osoby odpovídající za odbornou úroveň a průběh praktického vyučování (doložení úředně ověřené kopie Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu).* Seznam lektorů, resp. školitelů, kteří se budou podílet na praktickém vyučování, s uvedením jejich odborné způsobilosti (v oboru porodní asistence) a úředně ověřené kopie jejich Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Úředně ověřené kopie Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu lze získat hromadně pro všechny garanty i lektory (školitele) na základě Žádosti o vyhledání dokladů – viz praktické pokyny pro podání žádosti o akreditaci.

* Doklady o materiálním (vybavení prostor hmotnými prostředky) a technickém zabezpečení praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Praktické pokyny pro podání žádosti k akreditačnímu řízení jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz): odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – akreditace – praktické vyučování pro porodní asistenci. Při podání žádosti doporučuje ministerstvo zdravotnickým zařízením postupovat v součinnosti s příslušnou vysokou školou, uskutečňující studijní program Porodní asistence.


Mgr. Jitka Laholová, Oddělení nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, MZ ČR (jitka.laholova@mzcr.cz)

Ohodnoťte tento článek!