Aktivní stárnutí: reálná výzva nejen pro ergoterapii

Stárnutí populace vyvolává mnoho zásadních otázek. Jak je možné pomoci lidem, aby zůstali co nejdéle nezávislí a aktivní i ve stáří? Jak posilovat zdraví populace a prosazovat preventivní strategie, cílené především na seniory? Bude větší počet seniorů vyžadovat pomoc ze strany zdravotních a sociálních služeb? (McIntyre, Atwal, 2005)


SOUHRN: V souvislosti s celosvětovým stárnutím populace státy řeší, jak pomoci lidem zůstat nezávislí a aktivní i ve stáří. Světová zdravotnická organizace v roce 2002 představila termín „aktivní stárnutí“ a upozornila na nutnost zaměřit pozornost na tuto problematiku v následujících letech. Teorie ergoterapie je založena na přesvědčení, že smysluplná činnost je důležitou determinantou zdraví a celkové duševní pohody jedince. Ergoterapeut má proto předpoklady k tomu, aby přispěl a podílel se na podpoře aktivního stárnutí osob vyššího věku.
Klíčová slova: ergoterapie, aktivní stárnutí, lidé vyššího věku, ergoterapeutická intervence, Světová zdravotnická organizace


Světová zdravotnická organizace prohlašuje, že podpora zdraví a aktivního života u lidí vyššího věku není jen luxusem, ale nutností. V roce 2025 bude přibližně 1,2 miliardy lidí starších 60 let. Pokud má být stárnutí pozitivní zkušeností, musejí mít senioři možnost prožít svá léta ve zdraví, patřičně zajištěni a začleněni do společnosti. Evropská komise navíc ustanovila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí, kdy cílem bude podněcovat a podporovat úsilí členských států, příslušných úřadů a občanské společnosti zaměřené na podporu aktivního stárnutí a více využít potenciálu osob vyššího věku v prospěch jejich i celé společnosti. Jak toho však docílit?

Aktivní stárnutí jako pojem

Světová zdravotnická organizace (2002) představila termín „aktivní stárnutí“, který je možné chápat jako proces vytváření příležitostí pro podporu zdraví, participace a zabezpečení lidí ve stáří za účelem zachování jejich kvality života.

Politika aktivního stárnutí se opírá o tři základní pilíře (COTEC, 2010):

* participace – vytvořit příležitosti pro celoživotní učení a vzdělávání,
* zdraví – preventivně působit a docílit snížení nárůstu disability, chronických onemocnění a předčasných úmrtí,
* zabezpečení – zajistit ochranu, bezpečí a důstojnost osobám vyššího věku naplňováním jejich práv a potřeb na sociální, finanční a fyzické zabezpečení.

Slovem „aktivní“ se míní nepřetržité zapojení do sociálních, ekonomických, kulturních, spirituálních a občanských aktivit, nejen schopnost být fyzicky aktivní nebo pracovně činný. Termín „zdraví“ odpovídá definici zdraví Světové zdravotnické organizace, kdy zdravím je označován stav fyzické, duševní a sociální pohody. Proto v kontextu aktivního stárnutí jsou programy a strategie, které podporují mentální zdraví a sociální kontakty, stejně důležité jako ty, které se zaměřují na podporu fyzického fungování.

Aktivní stárnutí z ergoterapeutického hlediska

Mnoho seniorů zůstává aktivních i do vysokého věku. Každý z nás si jistě vybaví někoho ze svého okolí, u kterého i přes vyšší věk obdivuje jeho vitalitu, soběstačnost a životní nadhled. Lidé vyššího věku zůstávají činní na trhu práce nebo se výrazně podílejí na péči o vnoučata či nemocné členy rodiny, vedou samostatně vlastní domácnost a pečují o své zdraví, udržují si koníčky a učí se novým dovednostem.

Nicméně, stárnutí s sebou přináší i mnohé výzvy. Mění se vzhled, trvá delší dobu, než se člověk zotaví po fyzické námaze či nemoci, paměť funguje jinak než dříve, mohou se měnit i vztahy s rodinou a známými. Každá z těchto změn může mít vliv na sebedůvěru seniora a ovlivnit provádění každodenních činností.

Ergoterapeut je odborník, který může pomoci lidem vyššího věku provádět běžné denní činnosti, které jsou pro ně důležité a smysluplné, ale mají s nimi potíže. Umí poradit, jak přizpůsobit provádění činností aktuálním možnostem, jak si zachovat svůj každodenní režim dne bez toho, aby se cítili unavení či se vystavovali riziku úrazů, a přitom zůstali co nejdéle aktivní. Může také nabídnout i nové činnosti, například jak používat internet, navazovat sociální kontakty a rozvíjet koníčky. Ergoterapeut je díky své odborné průpravě vybaven porozumět nejen fyzickým limitacím disability, ale také psychosociálním faktorům, které ovlivňují schopnost osoby samostatně vykonávat každodenní činnosti. Má osvojeny terapeutické techniky a metody, které napomáhají k obnově funkce a uzdravení. Ergoterapeut vnímá činnost jako prostředek i cíl léčby (ČAE, 2007).

Z ergoterapeutického hlediska pojem „činnost“ vystihuje vše, co lidé dělají v každodenním životě a zahrnuje péči o sebe i druhé, práci, vzdělávání, hru a interakci s lidmi. Pokud je osoba neschopna provádět činnosti, které jsou pro ni důležité a naplňují její sociální role, může to mít negativní dopad na její zdraví. Osoby vyššího věku potřebují činnosti, které podporují jejich nezávislost a umožňují jim zaujímat cenné role ve společnosti. Možnost provádět běžné denní činnosti na přijatelné a uspokojení přinášející úrovni jim umožňuje strukturovat si čas, uvědomit si smysluplnost počínání a svůj životní směr. Naopak narušení každodenní rutiny, a to nemocí, úrazem nebo jinými okolnostmi, může vést k nespokojenosti, dezorientaci a celkovému strádání.

Ergoterapeuti mohou být prospěšní lidem vyššího věku především v těchto oblastech:

Podpora zdraví:

* nabízejí programy volnočasových aktivit pro seniory (např. tvůrčí dílny, intergenerační programy, kurzy práce na PC),
* provádějí přednáškovou činnost v rámci celoživotního vzdělávání (např. prevence pádů, tréninky paměti),
* vytvářejí příležitosti pro dobrovolnické aktivity,
* poskytují ergonomické poradenství (např. doporučují a přizpůsobují pracovní prostředí podle požadavků zaměstnanců vyššího věku, navrhují adaptace počítače, pracovních nástrojů a postupů).

Prevence:

* realizují preventivní domácí návštěvy (identifikují bariéry/rizika prostředí, provádějí screening rizikových faktorů, např. pádů),
* radí ve výběru vhodných kompenzačních a technických pomůcek,
* doporučují úpravy domácího prostředí (např. preventivní doporučení instalace madel, úpravy bytu a vybavení pro zachování soběstačnosti v ADL).

Nácvik problematických aktivit:

* nacvičují personální běžné denní činnosti (např. jak se obléknout, když nemohu používat jednu ruku, jak se pohybovat s pomocí chodítka),
* učí praktické činnosti a instrumentální běžné denní činnosti (např. jak si uvařit, když nevidím, jak si uklidit, když mě bolí záda, jak hospodařit s penězi, když zapomínám),
* trénují kognitivní funkce (např. učí mnemotechnické techniky, trénují paměť, orientaci v realitě, provádějí reminiscenční techniky).

Poradenství:

* podporují a spolupracují s rodinou a blízkými klienta,
* poskytují konzultace v otázkách přístupnosti veřejných budov, architektonického řešení zařízení pro seniory v rámci komunitního plánování,
* konzultují návrhy kompenzačních a technických pomůcek pro seniory a osoby se zdravotním postižením atd.

Závěr

Stárnutí populace bude jistě do budoucna klást vyšší nároky na péči a podporu lidí vyššího věku. Myšlenka aktivního stárnutí je proaktivní prostředek pro zachování duševních, fyzických, sociálních a emočních schopností seniorů (Wilcock, 2007). Ergoterapeuti mohou nabídnout ekonomicky efektivní řešení, jak pomoci lidem zůstat nezávislí a aktivní i ve stáří. Je zřejmé, že rozvoj komunitních programů a služeb domácí péče se zastoupením též terapeutických nejen ošetřovatelských povolání bude v budoucnosti nezbytný. Zapojení ergoterapeutů do komunitních služeb je i podle četných výzkumů prospěšné (např. Hay Jet, 2002, Graff, 2008, COT, 2010).

A co z toho plyne pro ergoterapeuty u nás? Více informovat o tom, co ergoterapie může seniorům nabídnout, poskytovat intervence založené na ověřených důkazech a nezapomínat dokladovat efektivitu vlastních ergoterapeutických postupů cílených na podporu aktivního stárnutí. Rok 2012 k tomu přímo vybízí, tak tuto příležitost využijme.


O autorovi: Mgr. Jana Jelínková Česká asociace ergoterapeutů (www.ergoterapie.cz, jelinkova@btinternet.com)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!