Aktuálně: Problematika cévní mozkové příhody ve stáří

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově uváděna jako třetí příčina úmrtí. Výskyt této choroby se stále častěji posouvá do vyššího věku. Podle WHO zemře ročně na následku iktu přes 5 milionů lidí. V ČR je výskyt CMP jednou z nejčastějších chorob, uvádí se, že je u nás její výskyt až 3krát častější než v zemích západní Evropy. Předseda Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Zbyněk Kalina, CSc., uvádí, že každoročně přibývá pacientů s CMP o 1,5 %. Ve vyšším věku postihuje seniory především ischemická příhoda podoby CMP. Je důsledkem nedokrevnosti, která je způsobená ucpáním cévy, např. krevní staženinou či uvolněním aterosklerotického plátu v cévě. Mozek je složitý orgán, který není doposud plně prozkoumán. Přesto existují vyšetřovací metody, jež dosahují úspěšné diagnostiky a umožňují okamžitě najít správné léčebné kroky. Lékaři mají úžasné zbraně léčby, které však musí být použity do tří hodin od vzniku CMP. Jsem přesvědčena, že by následky CMP nebyly tak trvalé, kdybychom včas zahájili léčbu a následnou kvalitní rehabilitační péči podle projevů choroby u konkrétního jedince. Cerebrovaskulární sekce volá po iktových lůžkách se specializovanou péčí, kde by byla ihned zahájena kvalitní léčba a ošetřovatelská péče. Zcela jistě by se snížily náklady na pozdější léčbu a ošetřování postižených nemocných. Lidem po CMP by se umožnil návrat do běžného života bez závažných následků.
Mnoho lidí podceňuje varovné příznaky CMP a podceňuje také rizikové faktory.
Rizikové faktory: hypercholesterolemie, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, zvýšená hmotnost, hypertenze, diabetes mellitus, onemocnění srdce, porucha srážlivosti krve.
Klasické projevy CMP: náhlá slabost, necitlivost tváře nebo končetin jedné poloviny těla, neschopnost ovládat své pohybové stereotypy; zmatenost, obtížné vyjadřovací schopnosti, neschopnost porozumět slovům, nesrozumitelný psaný i čtený projev; rozmazané vidění, ztráta zraku, vidění zdvojené; závratě, náhlé poruchy rovnováhy, obtížné prostorové vnímání; bolesti hlavy, tuhost krku.
Lékaři z Cerebrovaskulární sekce vypracovali Národní cerebrovaskulární program, který má za cíl posunout problematiku CMP do popředí zájmu celé české veřejnosti. Program poukazuje na nedostatečnou přípravu řešení komplexnosti CMP. Je nutné více se angažovat v primární, léčebné i následné péči. noviny (28. 5. 2007) uvádějí test MUDr. R. Mikulíka a MUDr. D. Hlaváčové, díky kterému je možné identifikovat varovné příznaky CMP (Tvář – požádejte nemocného, aby se usmál a ukázal zuby. U člověka s mozkovým infarktem dochází k poklesu ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, ústní koutky nebudou symetrické. Ruce – požádejte nemocného, aby natáhl ruce přes sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá. Řeč – požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu, např. „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ Člověk s CMP toho není schopen nebo bude slova komolit.) Důležité je nepodceňovat tzv. TIA – tranzitorní ischemickou ataku. Jde o varovné příznaky nedokrevnosti určité části mozku. Příznaky se projeví podle toho, která oblast mozku není zásobena dostatečně kyslíkem a glukózou. Znenadání přicházejí úporné bolesti hlavy, výpadek paměti, necitlivost některé z končetin, porucha řeči. Jedna stará dáma mi vyprávěla, že pravidelně sleduje rozhlas, kde hovoří lékaři specialisté. Slyšela o těchto příznacích. Jednou se jí přihodilo, že jí náhle vypadl hrnek z ruky, celá horní končetina byla necitlivá. Okamžitě zahájila hluboké dechové cvičení, které trvalo půl hodiny. Do končetiny se vrátil cit i prokrvení. Sama uvádí, že kdyby neznala varovné příznaky CMP, přikládala by sníženou hybnost svému věku.

O autorovi| PhDr. Dana Klevetová chirurgické oddělení, Litomyšlská nemocnice, a. s. (Klevetova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!