Aktuálně: VIII. ústecký den ošetřovatelství

Dne 23. ledna 2013 pořádala VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajskou zdravotní ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již VIII. ústecký den ošetřovatelství, který byl tematicky zaměřen na psychiatrii.
Akce byla určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, zdravotní laboranty, dentální hygienisty a zdravotně sociální pracovníky.
Úvodní prezentaci dopoledního bloku přednášek zahájily dentální hygienou handicapovaných pacientů studentky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem Verona Meszarošová a Václava Mordovancová. Prezentovaly význam dentální hygieny v oblasti orálního zdraví. Praktický význam měla prezentace pomůcek k orální hygieně u handicapovaných klientů (např. TePe Extra Grip kartáčky s plastovým držákem nebo tzv. „tekuté kartáče“ s obsahem chlorhexidinu), rovněž Bassova technika správného čištění zubů s asistencí u klientů s motorickým postižením horních končetin. Krizové situace doprovázené pocitem bezmocnosti v příspěvku „Umíte si pomoci s bezmocí“ (nejenom z pohledu zdravotnického záchranáře) přednesla Bc. Helena Suchá ze ZZS Ústeckého kraje, p. o. – oblastní středisko Most. Zajímavě vysvětlila akutní stresovou reakci a techniky první psychické pomoci u lidí zasažených krizovou událostí (zkr. RAPID) a stabilizační techniky. Na praktických příkladech vysvětlila komunikační zásady s lidmi v krizových situacích, jakož i přístup k dětským pacientům. Psychickou náročnost profese zdravotnického záchranáře, ale i možný dopad prožívání stresových situací objasnil na příkladu kazuistiky z urgentní medicíny Bc. Jan Grygar ve svém příspěvku s názvem „Každý máme svého kostlivce aneb Jsme připraveni na všechno?“ Mgr. Pekara z ÚVN v Praze poukázal na závažnost fenoménu agrese a násilí s negativními důsledky ve zdravotnické praxi, zejména v ošetřovatelství, na základě studií uskutečněných v ČR a v zahraničí. Podle

autora přednášky studie poukazují na nutnost tréninku pracovníků v nácviku chování v zátěžových situacích, především v komunikačních dovednostech. V příspěvku „Psychologické aspekty komunikace s nemocným“ informoval MUDr. Michal Čillík mimo jiné i o chování člověka v nemoci, o třech základních principech komunikace s nemocným (zájem, důvěra, vztah/spolupráce) a socio-psychologickém přístupu zdravotníků k pacientům. Vyzdvihl význam terapeutického vztahu založeného na asertivní komunikaci a empatii v ošetřovatelské praxi. Bc. Pavla Pejšová s příspěvkem „Krizová intervence aneb Když se duši nedaří“ prezentovala poslání občanského sdružení Spirála v Ústí nad Labem se zaměřením na psychologickou intervenci (ambulantní, lůžkovou) pro lidi v krizové situaci. Podnětné byly poznatky a zkušenosti sociální pracovnice s telefonickou krizovou pomocí, které podnítily zajímavé dotazy mnoha účastníků konference. Poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz se věnovala Andrea Sahulová z občanského sdružení FOKUS LABE. Zaměřila se zejména na význam chráněných dílen pro lidi s duševním onemocněním i pro osoby zdravotně znevýhodněné i na chráněné bydlení tréninkového typu.
Další blok přednášek reflektoval zajímavosti z klinické praxe. Poruchám komunikace u dětí s autismem se věnovala PhDr. Jitka Havlová. Z pohledu dětského psychologa charakterizovala na klinickém případu dítěte triádu symptomů autismu – poruchy sociální interakce, sklon k stereotypiím (ritualistické chování, odpor ke změně) a kvalitativní postižení v oblasti řeči a komunikace (expresivní dysfázie). Mgr. Zdeňka Bejvlová s dlouholetými zkušenostmi porodní asistentky vystoupila s přednáškou z oblasti psychických poruch v porodnictví – „Poporodní psychóza“. Zabývala se rizikovými faktory, důležitostí sledování příznaků porodní asistentkou, léčbou a prevencí vzniku této poruchy. Současně popsala stavy jako poporodní blues, pozdní poporodní depresi a tzv. Capgrasův příznak. Pozvání na konferenci přijal i doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. LF UK v Praze. Ve své přednášce nabídl některá data z opakovaných průzkumů (v letech 1993–2008) týkajících se sexuálního chování obyvatel v ČR, představil současnou situaci a trendy. Poukázal na důležitost sexuální výchovy na školách. Z pozice sestry poskytující psychiatrickou ošetřovatelskou péči na detoxifikační jednotce psychiatrického oddělení zazněla přednáška „Toxikomanie a možnosti substituční léčby“. Na závěr konference zazněla přednáška MUDr. Miroslava Zoubka s názvem „Plodnost nade vše“, týkající se problematiky mužské neplodnosti (definice, diagnostiky a léčby).
Zhodnocení konference účastníky bylo nesmírně kladné. Většina nezvládla vybrat jeden nejlepší příspěvek a často jako zdařilé přítomní označili více přednášek. Atmosféru skvělých vystoupení podpořilo i pochvalované občerstvení. Hodně z nás si v hlavě uchová nezapomenutelné poznatky z oblasti psychiatrie, která se svým spektrem prolíná do klinické ošetřovatelské praxe, vzdělávání v ošetřovatelství, sociálních služeb, klinické psychologie či urgentní medicíny.

O autorovi| PhDr. Eva Beňová, Mgr. Eva Fridrichová, VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem (ezuzakova@yahoo.com)

Ohodnoťte tento článek!