Aktuálně z ministerstva

Dne 27. 11. 2012 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konala porada managementu zdravotnických zařízení nelékařských zdravotnických povolání (porada hlavních sester). Porady se zúčastnilo podle prezenční listiny, kromě přednášejících, 122 hlavních sester z celé republiky.

Na programu jednání bylo několik hlavních bodů: 1. Prezentaci a informace k hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb přednesla Mgr. Milena Kalvachová z oddělení kvality zdravotní péče.
2. Informace k metodickému pokynu vedení dokumentace v průběhu SV, AKK, CK a kontrolní činnosti přednesená PhDr. Michaelou Hofštetrovou-Knotkovou.
3. Prezentaci ke kontaktní sestře měla ředitelka Nadačního fondu Porozumění Markéta Purkardová.
4. Informace z odboru vzdělávání a vědy, které se týkaly činnosti a personálního obsazení oddělení ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a uznávání kvalifikací, sdělila vedoucí oddělení Mgr. Alena Šmídová.
5. Informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb.
6. Informace ze zasedání CNO na Kypru přednesla Mgr. Šmídová.
Informace k hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb: Mgr. Milena Kalvachová vysvětlila strategii kvality a bezpečné zdravotní péče, která vychází z doporučení Evropské komise, WHO a projektu OECD. Realizován je akční plán MZ o kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče 2010–2012. Z doporučení Rady EU na období 2013–2014 vyplývá několik úkolů: * aktivně zapojit pacienty do problematiky jejich bezpečí, * nerepresivní hlášení nežádoucích událostí, * strategii a bezpečí uplatňovat i mimo nemocniční péči, * zajistit dostatek speciálního personálu na kontrolu infekcí v nemocnicích a zlepšit jejich odbornou přípravu, * zlepšit prevenci a kvalitu v zařízeních dlouhodobé péče.
Od 1. 4. 2012 je platná vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb jsou uveřejněny ve Věstníku MZ č. 5/2012. V přípravě je novela zákona č. 372/2011 Sb. a uvedené vyhlášky, která bude obsahovat hodnocení kvality a bezpečí pro všechny formy péče – lůžkovou, jednodenní i ambulantní.
Veškeré informace problematiky kvality a bezpečí zdravotních služeb jsou na www.mzcr.cz, portál Kvality a bezpečí.
Informace k metodickému pokynu o průběhu SV, AKK, CK: Náměstkyně NCO NZO PhDr. Michaela

Hofštetrová-Knotková seznámila přítomné s výsledkem kontrol akreditovaných pracovišť, která realizují specializační vzdělávání, akreditované kvalifikační a certifikované kurzy, a dále informovala o metodickém pokynu pro jednotné vedení dokumentace akreditovanými zařízeními, vydaném ministerstvem zdravotnictví. Metodický pokyn byl uveřejněn ve Věstníku MZ č. 7/2012.
Přítomní byli požádáni, aby upozornili své zaměstnance, aby při podávání žádostí o zařazení do specializace nebo žádosti o akreditaci používali elektronický systém vyplňování žádostí ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků).
Komunikace a kontaktní sestra: Ředitelka Nadačního fondu Porozumění Markéta Purkardová přítomné v krátkosti seznámila s činností nadačního fondu a současně vysvětlila svoji přítomnost na poradě. Její návrh na vznik tzv. kontaktní sestry vychází z vlastních zkušeností rodiče hospitalizovaného dítěte. Nastínila konkrétní činnosti, které by měla tato sestra vykonávat. Navrhla pod záštitou nadace zrealizovat pilotní projekt a vytvořit akreditovaný kurz zaměřený na potřebné znalosti a činnosti kontaktní sestry.
Pro zmapování názorů, zda je kontaktní sestra potřebná v nemocničních zařízeních, zvláště na dětských pracovištích intenzivní péče, byl předložen účastníkům porady dotazník. Pokud se chtějí i čtenáři zapojit do dotazníkového šetření, mohou dotazník najít na webu MZ ČR v sekci vzdělávání – porady a konference a zaslat ho anonymně na uvedenou adresu.
Informace z odboru VZV: Na oddělení VZV/2 nově nastoupily na uvolněná místa Mgr. Eva Karpíšková a Mgr. Alena Kolorosová. Z činnosti tohoto oddělení se Mgr. Alena Šmídová zmínila o vyřizování počtu žádostí k odstranění tvrdosti zákona, se kterým se již v návrhu nového zákona nepočítá. Od nabytí účinnosti malé novely zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2011 bylo do listopadu 2012 vyřízeno celkem 134 žádostí, z nichž ministr zdravotnictví vyhověl 27, a to převážně v oborech fyzioterapeut a radiologický asistent.
V průběhu roku 2012 bylo uděleno 173 akreditací pro specializační studium, 56 pro akreditované kvalifikační kurzy a 76 pro certifikované kurzy.
Ze statistiky ÚZIS byli účastníci porady seznámeni s údaji o naplněnosti lůžkových zařízení ošetřovatelským personálem, kdy ke konci roku 2011 byl počet v kladných číslech, konkrétně přebývá 379 ošetřovatelského personálu. V roce 2008 byl tento stav v minusových číslech: –1190.
Z diskuse vyplynulo, že je v některých regionech

nedostatek radiologických asistentů, dětských sester, klinických psychologů, porodních asistentek a zdravotních laborantů. V ostatních oborech většinou převládá poptávka nad nabídkou.
Porady hlavních sester ČR v roce 2013 jsou naplánovány na 14. 5. v Brně v sídle NCO NZO a 26. 11. v Praze v budově MZ ČR.
Informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb.: Návrh nového zákona nebyl dosud projednán na poradě vedení MZ ČR, aby mohl být zaslán do vnitřního připomínkového řízení. Zapracovávány jsou další připomínky. K předběžnému návrhu nového zákona, který byl v říjnu umístěn na web MZ ČR, byly vzneseny připomínky, které směřovaly hlavně do oblastí registrace, kde je požadavek vedení MZ ČR registrace pouze 5 regulovaných povolání (lékař, zubní lékař, farmaceut, všeobecná sestra a porodní asistentka), do oblasti celoživotního vzdělávání, dvojkolejnosti vzdělávání (VOŠ, VŠ) a řízení ošetřovatelství – hlavní, vrchní a staniční sestra.
Na poradě bylo zdůrazněno, hlavně vzhledem k četným dotazům všeobecných sester, že vzdělání absolvované podle dříve platných předpisů (absolvování střední zdravotnické školy) je a bude nadále platné, odborná způsobilost zůstává. Prezentace k navrhovanému zákonu, kde jsou zachyceny nejhlavnější změny, je uvedena na webu MZ ČR v sekci vzdělávání – porady a konference.
Větší diskuse se rozpoutala k vedení ošetřovatelských povolání – k podmínkám vzdělání a praxe hlavní, vrchní a staniční sestry. Přítomnými bylo většinou požadováno zmírnění podmínek vzdělání, aby na tuto funkci dosáhly i sestry s dříve požadovaným středoškolským vzděláním. Tento návrh bude podpořen a návrh zákona upraven. Informace ze zasedání CNO na Kypru: Mgr. Alena Šmídová seznámila přítomné s obsahem dvoudenního jednání hlavních sester EU-CNO, kterého se zúčastnila v říjnu tohoto roku v rámci kyperského předsednictví v Radě EU. V průběhu jednání i v jeho závěrech byl kladen velký důraz na důležitost a význam povolání všeobecné sestry.
Účastníci setkání se podělili o zkušenosti spojené s vývojem kompetencí všeobecných sester a porodních asistentek, vývojem v ošetřovatelství a jeho perspektivách a shodli se na následujících závěrech: * sestry a porodní asistentky jsou přítomny v každé chvíli života lidí, od narození až po smrt, * trendy zdravotní péče v průběhu posledních let směřují od nemocniční péče ke komunitní péči, od centralizované k decentralizované péči, * sestry a porodní asistentky se setkávají se stále novými rolemi a povinnostmi jako členové multidisciplinárního a víceodvětvového zdravotnického týmu, * jsou individuální a rodinní „advokáti“, poradci a podporovatelé pacientů, * jsou klíčovými odborníky pro spojení potřeb zdravotní péče o ohrožené pacienty v celém systému zdravotní péče, * hrají klíčovou roli v primární a domácí zdravotní péči, * dobrým paradigmatem z Kypru je MentalHealth Community Nursing (MHCN), * vývoj pokročilé ošetřovatelské praxe – globální trend v posledních desetiletích – má vliv na vysokou odbornou znalost, komplexní rozhodování, dovednosti, kompetence klinické praxe (rodinné ošetřovatelství, komunitní ošetřovatelství, dětské ošetřovatelství, péče o duševní zdraví) podle zdravotní potřeby každé země, * sestry a porodní asistentky zastávají klíčové a stále důležitější role při úsilí společnosti o zvládání veřejného zdraví, * existují významné pokroky, přesto jsou nesmírné rozmanitosti a rozdíly mezi zeměmi EU, * v primární péči se zdá, že vhodně vyškolené sestry mohou produkovat vysoce kvalitní péči a dobré výsledky pro pacienty jako lékaři, * schopnost poskytovat kulturně kompetentní péči je důležitá pro všechny zdravotníky – zvýšené napětí u pacientů a jejich rodin může vést k nedostatečné péči, * je důležité použití transkulturních ošetřovatelských modelů v podpoře zdraví na základě kulturního povědomí, kulturní znalosti a citlivosti, * používat osvědčená paradigmata, postupy i politiky s důrazem na sociokulturní infrastrukturu, * sestry mohou působit jako vedoucí článek při podpoře zdraví v rámci Evropského společenství, což dokládá holisticky i kulturně odpovídající ošetřovatelská péče, * sestry jsou rozhodujícími poskytovateli primární zdravotní péče při stárnutí.
Velký důraz byl kladen na péči o pacienty s demencí. Byly zdůrazněny některé principy: * zachování pacientské důstojnosti je důležitým prvkem ošetřovatelské péče, * studenti si uvědomují význam zachování důstojnosti pacienta, ale je nutné si uvědomit, že je ohrožena, * pedagogové by se měli zaměřit na problematiku důstojnosti pacientů, aby mohli pomoci studentům pochopit její význam, * péče o pacienty s demencí a jejich rodiny je globální zdravotní problém, * péče o pacienty s demencí je velkým břemenem pro primárně pečující rodiny, kdy jsou pečovatelé ohroženi psychiatrickou nemocností, špatným zdravím a špatnou kvalitou života, * zaměřit se na podporu rodinné péče a posílit pečovatelskou roli, * stárnutí populace se bude zrychlovat v průběhu příštích dvou desetiletí, sestry jsou rozhodujícími poskytovateli primární zdravotní péče při stárnutí.
Vážené a milé sestry a další zdravotničtí pracovníci, přeji vám do roku 2013 co nejvíce zdraví, mnoho sil, elánu a spokojenosti v rodině i v zaměstnání. Děkuji za vaši obětavou práci!

O autorovi| Mgr. Alena Šmídová, oddělení ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a uznávání kvalifikací MZ ČR

Ohodnoťte tento článek!