Alternativní metody u porodu – kazuistika

Porodní sál ve FN Motol využívá v průběhu fyziologického porodu celé škály „alternativních“ metod, zejména v první době porodní (sprcha, masážní sprcha, míč, žebřiny, žíněnka, masážní vana, aromaterapie).

O klientky se tu stará tým zkušených porodních asistentek a lékařů. Provoz porodního sálu je samozřejmě ovlivněn vysokým množstvím porodů, zvýšenou koncentrací rodiček s rizikovým průběhem těhotenství a následně rizikovým průběhem porodu. FN Motol je také výukové pracoviště, takže klientky se na porodním sále setkávají s mediky a budoucími porodními asistentkami. S jejich přítomností u porodu a nahlížením do dokumentace ovšem nemusí klientka souhlasit.

Fyziologický porod

Fyziologický porod je porod včasný(38. -42. týden těhotenství), kdy plod je v poloze podélné hlavičkou – záhlavím. Probíhá působením přirozených sil, bez zásahu porodníka – bez porodnické operace a bezprostředních známek ohrožení rodičky nebo plodu. Hranici mezi porodem fyziologickým a porodem se známkami počínajících komplikací nelze vždy jednoznačně stanovit. Jestliže porod probíhá bez většího zásahu porodníka – bez porodnické operace, jde o porod spontánní (samovolný). Porod spontánní nemusí být vždy fyziologický, a na druhé straně může porod fyziologický probíhat i tam, kde plod byl např. v poloze deflexní apod.

Kazuistika

Zdroje informací. O paní D. J. jsme se na porodním sále staraly od jejího přijetí do překladu na oddělení šestinedělí 2 hodiny po fyziologickém porodu. Informace jsme získaly: od paní D. J., z těhotenské průkazky a zdravotní dokumentace, pozorováním, měřením, auskultací, vaginálním vyšetřením, zevním vyšetřením, rozhovorem s ošetřujícím lékařem. Osobní údaje o klientce. D. J., 1977, Praha, servírka, vdaná, manžel Pavel, zdráv.

Lékařská diagnóza a anamnéza

Paní D. J. přichází 13. 4. v 10.50 hod. pro pravidelné kontrakce ‚a 5 min., voda plodová zachovalá, pohyby cítí, nekrvácí. Vaginální vyšetření: pochva volně prostupná pro dva prsty, madiosakrálně uložený zbytek hrdla 0,5 – 1 cm, pro prst prostupný, hlava volně naléhá na vchod pánevní, šev šípový v I. šikmém průměru, malá fontanela u čísla 2, poloha podélná hlavičkou, postavení I. Promontoria nedosaženo, sakrum konkávní, kostrč pružná, spiny neprominují, spona hladká. Klientka přijata k porodu. Paní D. J. – sekundigravida, primipara, 40 + 6, poslední menstruace 1. 7., termín porodu 7. 4. Počátek prenatální péče – 10. týden, celkem kontrol – 14. Pánevní rozměry – 24 – 27 – 33 -20 cm – v mezích normy. Míra 173 cm, hmotnost před těhotenstvím 61 kg, hmotnost nyní 77 kg, hmotnostní přírůstek 16 kg. BWR – negativní. Krevní skupina – A negativní. AFP v normě.

Předchozí těhotenství: UPT – 1994. Rodinná anamnéza: babička ca prsu, zemřela, otec dítěte – zdráv, bude přítomen u porodu. Osobní anamnéza: běžná dětská onemocnění. Gynekologická anamnéza: zdráva, menarché od 16 let, menses 28/5 pravidelné, bez bolestí.

Diagnosticko-terapeutická péče

Paní D. J. při příjmu: TK 130/70, P 90, dobře hmatný, pravidelný, TT 36,6 ° C, dobře orientovaná v čase i prostoru; ctg – zúžené undulatorní pásmo, akcelerace ozev plodových +, bazální frekvence 140′, moč B,C – negativní. Doporučení lékaře: uložit klientku na čekatelský pokoj, sledovat její celkový stav, TK, P ‚a 2 hod., ozvy plodu ‚a 1 hod., ve 12 hod. kontrolní ctg délky 20 min., při progresi porodního nálezu a pravidelných kontrakcích – předporodní příprava. Farmakoterapie: 1 amp. Thiamin i. m., 1 amp. NO-SPA i. m.

Vlastní pozorování. V průběhu příjmu na porodní sál jsme si u paní D. J. všímaly její výšky, držení těla, stavu výživy, chůze, celkového vzhledu, stavu kůže, defektů, stavu hygieny a chování. Působila dojmem upravené čistotné ženy. Rozhovor. Paní D. J. byla příjemná, komunikativní. Z jejího vystupování ovšem byla patrná nervozita a nejistota vyplývající z obav z průběhu porodu, zdravotního stavu dítěte a svého.

Realizace. Komunikací, diskusí a projeveným zájmem o ženu a její zdravotní stav jsme navázaly edukačně pozitivní vztah s pacientkou a získaly si její důvěru. Žena byla seznámena se strukturou a režimem oddělení. Spolu s otcem dítěte jsme prohovořili možnosti dalšího průběhu porodu.

Paní D. J. byla s manželem v telefonickém kontaktu. Klientku jsme uložily na čekatelský pokoj, kde jsme ji představily ostatním pacientkám, ukázaly sociální zařízení a poučily o signalizačním zařízení. Každé 2 hodiny jsme jí měřily fyziologické funkce, které dosahovaly fyziologických hodnot. Každou hodinu jsme kontrolovaly ozvy plodu. Ve 12 hod. jsme natočily dle ordinace lékaře kontrolní ctg o délce 20 minut. Lékař záznam zhodnotil jako fyziologický. V průběhu odpoledne začala paní D. J. pociťovat kontrakce silněji, intenzivněji ‚a 4 min., pohyby cítila, nekrvácela, ozvy plodu +. Vaginální vyšetření v 17.35 hod.: navalitá branka v průměru 3 cm, hlava volně naléhá na vchod pánevní, šev šípový v I. šikmém průměru, malá fontanela u č. 1, při vyšetření spontánní odtok malého množství čiré plodové vody. Podle ordinace lékaře byla u klientky po důkladném vysvětlení provedena příprava k porodu (18 – 19 hod.). Paní D. J. byla poučena o způsobu aplikace a učincích léků, které byly ordinovány lékařem do přípravy. Doporučily jsme teplou sprchu, poučily o úlevových polohách, nacvičily jsme správný způsob dýchání. Klienka telefonicky zkontaktovala svého manžela. Každých 15 minut jsme poslouchaly pomocí stetoskopu ozvy plodu a vše podrobně zaznamenávaly do zdravotnické dokumentace. Ke konci přípravy přijel manžel, který byl poučen o režimu na porodním sále. Oba jsme převedly na porodní box. Změřily jsme fyziologické funkce: TK 136/62, P 101, TT 36,7 °C. Paní D. J. jsme napojily na ctg záznam, který byl fyziologický. Vaginální vyšetření v 19.10 hod.: navalitá branka v průměru 5 cm, hlava naléhá na vchod pánevní, odtéká čirá plodová voda. Paní D. J. velmi těžko snášela stupňující se porodní bolesti. Po natočení 20min. ctg, které bylo fyziologické, jsme jí doporučily masážní vanu s užitím aromaterapie, kterou s velmi dobrými výsledky užíváme. Paní D. J. nejprve použila míč a manžel jí masíroval záda a podbřišek masážním olejem určeným pro první dobu porodní. Na míči snášela bolesti lépe než na lůžku. Poté využila na 30 min. masážní vany s příměsí porodního oleje, který jsme společně vybraly. Ve vaně byla klidnější, uvolněnější, kontrakce lépe prodýchávala. V koupelně jsme pravidelně ‚a 15 minut kontrolovaly ozvy plodu. Ve 22 hod. jsme paní D. J. převedly na lůžko, kde jsme ji napojily na ctg: reaktivní, fyziologické, vaginální vyšetření: cirkulární lem, hlava těsně naléhá na vchod pánevní. Po přípravě všech náležitostí potřebných k porodu jsme ve spolupráci s lékařem asistovaly ke zdárnému dokončení porodu. Paní D. J. velmi dobře spolupracovala. V 0.10 hod. došlo ke spontánnímu porodu plodu, mechanizmus záhlaví I, děvče 3670 g/51 cm, Apgarovo skóre 9 -10 – 10. Informovaly jsme paní D. J. o průběhu porodu placeny. Porodila ji 5 minut po porodu plodu, mechanizmus: Baudelocque-Schueltze, úplná, tvar: ovoidní, velikost 25 x 20 x 2,5 cm, 600 g, blány celistvé, pupečník délky 60 cm, paracentrální úpon. V průběhu II. a III. doby porodní byla aplikována medikace k vedení III. doby porodní. Paní D. J. byla poučena o účincích a způsobu aplikace léků. Po porodu jsme změřily fyziologické funkce: TK 117/71, P 68‘, TT 36,8 °C. Porod proběhl s epiziotomií mediolaterální vlevo. Paní D. J. byla poučena o průběhu IV. doby porodní, ve které jsme pravidelně kontrolovaly retrakci dělohy a míru krvácení. Dvě hodiny po porodu se paní D. J. spontánně vymočila. Děloha byla retrahována 2 prsty pod pupek. Krvácení přiměřené. Klientka dostala teplý čaj a malé občerstvení a byla předána na oddělení šestinedělí. Manžel byl poučen o návštěvních hodinách a odešel domů.

Ošetřovatelská anamnéza a současný stav

Subjektivní náhled klientky na svůj stav a průběh porodu. Paní D. J. se cítí po porodu velmi šťastná a je ráda, že tuto událost s ní může sdílet její manžel. Průběh porodu a ošetřovatelskou péči v průběhu porodu hodnotí kladně. Nyní se cítí unavená. Objektivní hodnocení porodní asistentkou. Zpočátku byla D. J. nejistá a nervózní. S postupem hospitalizace pomocí rozhovoru nejistota ustupovala. Velmi dobře spolupracovala, dobře se ovládala. Rychle se učila úlevové polohy a dýchání, snažila se co nejlépe zvládnout porod, hlavně s ohledem na zdraví dítěte. Manžel, kterému paní D. J. velmi důvěřuje, byl pro ni oporou.

Ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelský proces

* Akutní bolest v souvislosti s porodem, projevující se slovním a výrazovým vyjádřením pocitů bolesti, zaujímáním úlevových poloh a zvýšením dechové frekvence. Cíl: snížení bolesti, odhalení způsobů přinášejících úlevu Výsledná kritéria: pacientka zná a provádí úlevové polohy, pacientka užívá správné dýchání Ošetřovatelské intervence: proveď důkladný rozbor bolesti z hlediska jejího druhu, lokalizace, trvání, stupně; povšimni si reakce na bolest, projevů chování a fyziologických funkcí, respektuj výrazy, kterými pacientka svoji bolest popisuje; všímej si úlevových poloh; nacvič s pacientkou úlevové polohy a metody správného dýchání. Hodnocení: klientka zaujímá úlevové polohy, které jí pomáhají překonat bolestivé kontrakce, zná a užívá správné dýchání při kontrakci i mimo ni.

* Porucha dýchání z důvodu bolesti, projevující se zvýšením dechové frekvence a poruchou hloubky dechu. Cíl: pacientka správně dýchá při kontrakci i mimo ni. Výsledná kritéria: pacientka zná správné techniky dýchání, vhodně užívá technik dechových cvičení. Ošetřovatelské intervence: povšimni si emočních reakcí pacientky (není-li udýchána, nesténá-li, nechvějí-li se jí prsty – vyvolávacím faktorem může být hyperventilace); všímej si bolestí a všech nepříznivých pocitů, které pacientka udává; nauč ji správné techniky dechových cvičení; pouč ji o významu relaxačních technik a pomáhej jí překonávat obavy a strach. Hodnocení: paní D. J. se naučila správné techniky dýchání, a tím odstranila nepříznívé účinky hyperventilace.

* Neznalost pojmu (situací souvisejících s porodem) z nedostatku zkušeností s danou problematikou, projevující se slovním vyjádřením problému, nesprávným plněním instrukcí, vznikem zbytečných komplikací. Cíl: pacientka je plně informována o problematice související s porodem Výsledná kritéria: pacientka se aktivně účastní na procesu poznání, má zájem o poznání a cítí osobní zodpovědnost; pacientka klade otázky. Ošetřovatelské intervence: zjisti všeobecnou úroveň znalostí pacientky, včetně jejího postoje ke vzdělání; zjisti, kolik lidí z okruhu pacientky je rovněž neinformováno (otec u porodu); povšimni si osobních charakteristik pacientky (věk, sociální a kulturní vlivy, úroveň vzdělání apod.); snaž se posoudit individuální motivaci pacientky k učení; pouč ji s ohledem na dané okolnosti; využívej metod pozitivního přesvědčování; snaž se, aby se pacientka do procesu poznání aktivně zapojila; využívej metody zpětné vazby. Hodnocení: paní D. J. se cítí být lépe informována o dané problematice.

* Pocity strachu, obav o svůj zdravotní stav, o zdraví dítěte, z průběhu porodu, projevující se nervozitou a sníženým pocitem sebejistoty. Cíl: pacientka správně hodnotí dané situace a umí překonávat strach. Výsledná kriteria: pacientka zná zdroje obav, rozeznává pozitivní obavy od negativních. Ošetřovatelské intervence: zhodnoť pocity pacientky; všímej si verbálních i neverbálních reakcí; pravidelně sleduj vitální funkce (TK, pulz, dech); buď ženě stále na blízku; veď ji k tomu, aby se naučila správně relaxovat; hledej zdroje podpory. Hodnocení: paní D. J. je klidnější, celou situaci zvládá podstatně lépe.

* Únava v souvislosti s nadměrnou zátěží v průběhu porodu, projevující se stížnostmi na ztrátu energie, ospalostí, snížením výkonnosti. Cíl: pacientka překonala únavu, cítí se svěží a odpočatá Výsledná kritéria: pacientka pravidelně odpočívá a užívá relaxační metody, dodržuje zásady správné životosprávy a pitný režim, umí šetřit energií. Ošetřovatelské intervence: posuď stupeň vyčerpání, stav výživy, hydrataci, pohyblivost pacientky; věnuj pozornost poruše spánku, změně životního stylu, pocitům odpovědnosti; snaž se zachytit projevy, intenzitu i dobu trvání únavy; dbej na dodržování dostatečného odpočinku; pomáhej pacientce při úkonech, které ji nadměrně vyčerpávají; dohlédni na její dobrý spánek; dohlédni na zachování obecných zdravotních pravidel výživy, přiměřeného příjmu tekutin a vitaminů. Hodnocení: paní D. J. se dvě hodiny po porodu cítí více odpočatá, snížená výkonnost přetrvává, po jídle a napití má pocit větší energie.

Závěr

V průběhu hospitalizace na porodním sále byl objektivně viditelný a hodnotitelný pozitivní dopad realizace ošetřovatelského procesu a ošetřovatelské péče u rodičky. I přesto, že se nepodařilo zcela naplnit všechny vytčené cíle, myslím, že jsme se v průběhu vzájemné spolupráce maximálně přiblížily k realizaci většiny výsledných kritérií. Klientka i její manžel velice pozitivně hodnotili průběh hospitalizace. Pohled na spokojené rodiče a jejich zdravého novorozence nám byl největší odměnou.


O autorovi: Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol, Praha

Ohodnoťte tento článek!