Amblyopie

Amblyopie je stav, kdy zraková ostrost oka je nižší, než odpovídá objektivně zjištěnému organickému nálezu. Objektivní nález může být zcela normální nebo jde o refrakční vadu, u níž však příslušnou korekcí nedosáhneme normálního vidění. Klíčová slova: amblyopie, okluze, okluzor

SUMMARY Amblyopia is a condition when eye acuity is lower than the objective physical examination findings would suggest. The findings may be completely normal or it is a refractory impairment the adequate correction of which will not bring normal vision. Key words: amblyopia, occlusion, occlusor

Amblyopie

Amblyopie neboli tupozrakost je snížení zrakové ostrosti různého stupně při normálním anatomickém nálezu na oku. Postihuje buď pravé, nebo levé oko, vzácně může být i oboustranná. Postihuje asi 3 % dětské populace.

Tupozrakost se projevuje většinou v útlém dětském věku. Nejčastějším projevem je šilhání a nekorigovaná refrakční vada, především tehdy, je-li na obou očích různého stupně. Vznik tupozrakosti může způsobit i dlouhodobý obvaz jednoho oka. Tupozrakost lze vyléčit nebo alespoň podstatně zlepšit, pokud je diagnostikována včas, nejlépe u dětí v předškolním věku.

Dělení amblyopie, okluze a okluzorů

Amblyopie:

* Kongenitální neboli vrozená amblyopie: V tomto případě se stav klienta léčbou lepší buď částečně, nebo se nezlepší vůbec. S tímto stavem se setkáváme například u nystagmu, což jsou rychlé mimovolní pohyby očí.
* Amblyopie ex anopsia: Stav, kdy je zamezen vstup zrakových podnětů do oka. Jde o vrozený šedý zákal, krvácení do sklivce nebo i déletrvající obvaz na oku.
* Anizometropická amblyopie: Objevuje se při rozdílu dioptrií nebo mezi oběma očima. V tomto případě tupozrakost může i nemusí být spojena se šilháním.
* Ametropická amblyopie: Objevuje se při vysoké refrakční vadě, zvláště u hypermetropie.
* Meridiální amblyopie: Přidruží se při velkém vrozeném astigmatismu.
* Relativní amblyopie: Je typická při malé organické vadě. Je velmi těžko vyléčitelná.
* Amblyopie při strabismu: V tomto případě je tlumena fovea centralis neboli jamka v makule sítnice, což je místo nejostřejšího vidění vzhledem k velkému nakupení světločivých elementů.

Jednotlivé amblyopie se mohou u klientů vzájemně kombinovat. Dále rozdělujeme amblyopii podle visu:
* těžká – visus horší než 6/60,
* střední – visus 6/60 – 6/18,
* lehkou – visus 6/18 – 6/8.

Formy okluze:

1. Přímá – zakrývá se zdravé, vidoucí oko.
2. Nepřímá – okluze amblyopického oka, dnes čočka.
se nepoužívá.
3. Totální – používá se okluzor nebo okluzní
4. Parciální – na sklo se dá fólie, lak či mřížkované sklo.
5. Sektorová – zakrývá se některý sektor brýlového skla.

Typy okluzorů:

1. Náplasťový okluzor – nejvíce používaný, zajišťuje dokonalé zakrytí, nevýhodou je ojedinělý vznik alergie.
2. Gumový okluzor – šetrný k pokožce, dítě však může velmi lehce „podkukovat“.
3. Okluzní čočka – zde vzniká problém při nasazování.

Léčba amblyopie

Léčba je od roku 1743 stále neměnná, založená na principu okluze a správné korekci. Základní význam okluze je zlepšení zrakové ostrosti nezakrytého oka, zmenšení útlumu nezakrytého oka a v neposlední řadě prevence vzniku anomální retinální korespondence.
V každém případě by dítě mělo mít přesnou korekci na obě oči. Ráno musí rodiče dítěti dát okluzi a brýle. Ošetřující lékař stanoví, jak často má dítě okluzi mít, tzn. kolik hodin a dní v týdnu. Po odlepení okluze se musí kůže dobře omýt mýdlem, vodou nebo i lihobenzinem. Poté aplikovat dítěti krém, který kůži zklidní. Vhodná je konzultace s dětským nebo kožním lékařem ohledně druhu krému, tím dbáme na prevenci vzniku alergické reakce. Nestačí však, aby dítě nosilo pouze brýle a okluzi. Dítě by mělo denně provádět pleoptická cvičení doma pod dozorem rodičů, alespoň do 10 až 12 let. Cvičí se přibližně 30 minut denně, u malých dětí rozložíme cvičení na kratší doby. Nejedná se o nic náročného, dítě navléká korálky, obkresluje, vybarvuje, skládá stavebnice, modeluje, vystřihává, hraje hry na počítači. Starší mohou číst nebo psát. Dále by děti měly cvičit cviky oko-ruka nebo oko-noha. Nejčastější cvičení okoruka jsou hry na jelena, přehazovaná, vybíjená, házená, košíková, stolní tenis, prohazování míče otvorem, hry s kroužky, squash. Cvičení okonoha je chůze po čáře, kopaná nebo nohejbal. Při okluzi nesmí nikdy dítě jezdit na kole! Rozhodnutím lékaře je, zda děti mohou chodit na pleoptická cvičení do speciálních cvičeben nebo do léčebny zrakových vad například ve Dvoře Králové. Cvičení s dětmi provádějí sestry ortoptistky a rozlišuje se na aktivní a pasivní.

Aktivní cvičení:

* na lokalizátoru – dítě zakrývá prstem nebo ukazovátkem otvory v kovové desce, které ortoptistka postupně rozsvěcuje, velikosti otvorů se mohou měnit postupným předkládáním desek od největšího po nejmenší,
* na korektoru – dítě obkresluje kovovou tužkou obrázky, které při přetažení signalizují.
* cvičení CAM – může být aktivní – dítě kreslí, nebo pasivní – dítě sleduje obrázky. Jedná se o sedm šachovnic bílo-černých, které se otáčejí od největší po nejmenší. Dítě kreslí fixem po plexisklu, tyto obrázky nesmí vybarvovat. Dále jsou metody, které se provádějí ve vzájemné spolupráci sestra, lékař a rodina. Rodiče by měli vědět, proč jejich děti nosí brýle, proč mají mít okluzi, jak často okluzi lepit. Rodiče mají tendenci zakrývat nemocné oko, jelikož se dítě brání zakrytí zdravého oka. Krytí zhorší orientaci v prostoru a vidění.

Závěr

Nezbytné je rodičům opakovaně vysvětlovat, které oko přikrývat a na jak dlouho. Dále je nutné neustále upozorňovat na důležitost okluze, motivovat a vysvětlovat pleoptická cvičení doma. Hlavním úkolem zdravotního personálu je přesvědčovat rodiče i k následnému cvičení nebo pobytu v léčebně. Musejí častěji chodit na kontroly visu obou očí, aby nevznikla amblyopie na zakrytém oku. Amblyopie by měla být odhalena co nejdříve. U dětí, kde se v anamnéze u rodičů, prarodičů, tet, strýců, sourozenců objevuje šilhání a amblyopie, je vznik onemocnění častější, stejně jako u nedonošených dětí. Nyní se rozdíl v dioptriích, astigmatické změny, vyšší počet dioptrií lehce zjistí na přístroji Plusoptix. Katarakty u dětí odhalí už dnes v porodnici, šilhání si též každý hned všimne a nedonošené děti jsou dlouhodobě sledovány. Problém vzniká u dětí, které nemají žádné riziko a při kontrolách u dětského lékaře jsou nedostatečně vyšetřeny. Následně se objeví amblyopie až ve školním věku, v takovém případě je však onemocnění špatně léčitelné. Brzký záchyt, správná léčba a dostatečná motivace rodiny jsou předpoklady nejlepších výsledků.


O autorovi: Dana Berková, Lenka Svobodová, Oční klinika – strabologická poradna, FN Hradec Králové (svobolenka@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!