Ambulantní péče o onkologicky nemocného z pohledu sestry

Chtěla bych vám alespoň krátce přiblížit práci sestry v ambulantním provozu MOÚ. Až alarmující je zde poměrně malá pozornost věnovaná faktoru tak významnému, samotnému zdravotníkovi. Jeho schopnost čelit profesionálnímu stresu, jeho tělesná i duševní kondice, která podstatně ovlivňuje využití svých znalostí a zkušeností k prospěchu pacienta.

V současné době umírá na zhoubné nádory nejméně 5 milionů lidí na světě ročně. Znepokojujícím jevem je zvyšující se výskyt zhoubných nádorů, ale především klesání věkové hranice. Zhoubné nádory jsou velmi závažným problémem nejen osobním, medicínským, celospolečenským, ale i ekonomickým. Měli bychom si uvědomit, že onkologicky nemocný prochází od okamžiku konstatování maligní nemoci závažným, psychologicky zcela specifickým obdobím, které může více či méně ovlivňovat průběh onemocnění.

Přístup k ambulantním pacientům vyžaduje od sestry schopnost navázání a udržování kontaktu s pacientem, získání a udržování si jeho důvěry, a to nikoliv jen utěšováním, ale reálnou, faktickou pomocí a dokonalou informovaností.

Sestra hraje mimořádnou úlohu při psychické, fyzické a sociální adaptaci nemocného na novou situaci a na ní velmi záleží, zda se nemocný vrátí do normálního života.

V ambulantní péči záleží také na dobrých pozorovacích schopnostech sestry a způsobu organizace práce, které jí dávají pocit sebevědomí, uspokojení z práce i příležitost profesionálně se rozvíjet. Pacienti jsou objednáváni na den i hodinu. Je velmi důležité, aby sestra informo-vala nemocného o významu časové posloupnosti a zá-roveň o nároč-nosti některých vyšetření. Pro pa-cienta s maligním onemocněním je důležité, aby sestra dokázala nas-louchat. Čas, kte-rý může sestra věnovat pacientovi na ambulanci, je zdaleka kratší než na lůžkovém oddělení.

Požadavky, které na sestry kladou pacienti a jejich rodiny, kolegyně a další zdravotničtí pracovníci, ale i nadřízení, mohou být někdy tak náročné, že působí negativně na jejich práci, tedy i na kvalitu ošetřovatelské péče.

Velkou posilou je pro sestru spokojenost pacientů a ocenění její práce. Nezapomínej-me, že každá laskavost prokázaná člověku se nám vrátí. n

Ohodnoťte tento článek!