Analgosedace ve stomatologické praxi

„Dobrý den,“ vstupuje do dveří muž středního věku. Náš nový pacient. Zpocený a roztřesený upírá vystrašený pohled na zubařské křeslo a ujišťuje se, že dnes jde jen o vstupní vyšetření: „Nebudete mi nic dělat, že ne.“ Ruku před ústy, ukrývající zbytky zubů, stydí se ukázat žalostný stav svého chrupu.


SOUHRN: Pod pojmem analgosedace se ve stomatologii rozumí podání sedativ za účelem zklidnění pacienta a utlumení bolesti. Pomocí analgosedace se daří zvládat někdy až iracionální strach ze stomatologického zákroku a činit léčebný zákrok bezbolestným a příjemným.
Klíčová slova: analgosedace, fobie, bezbolestnost, spánek, krásný úsměv

SUMMARY: Analgosedation in dentistry is the administering of sedative drugs to produce a state of calmness and sleep to suppress extreme and irrational fear of dental treatment in order to provide painless and comfortable treatment to the patient.
Key words: analgosedation, phobia, painlessness, sleep, beautiful smile


 

„Nebojte se, dnes si budeme jen povídat a dívat se,“ ujišťuji ho. „Já jsem už několik dní nespal. Mám obrovský strach ze zubaře a ta bolest se už opravdu nedá vydržet! Četl jsem, že mě u toho můžete uspat, vždyť i ta zvířata uspávají, aby necítila bolest, tak proč by to nešlo u lidí,“ říká se slzami v očích zoufalý pacient.

Tento obrázek jistě znáte všichni velmi důvěrně. Ve stomatologické ordinaci se s ním setkáváme denně. Lidé s patologickým strachem ze zubaře. Pacienti mající nějakou velmi traumatizující zkušenost se zubařem, která má obvykle původ v dětství. Extrémní forma takové fobie může vést až k úplnému zničení chrupu, neboť tito lidé povětšinou oddalují návštěvu zubního lékaře i několik let.
Pacient před vámi sedí zpocený, třesoucí se, a ani slzy zde nejsou výjimkou. Stydí se mluvit, stydí se usmát a při řeči si zakrývá rukou ústa. Je si dobře vědom katastrofálního stavu svého chrupu, ale svoji fobii nedokáže přemoci. Pro tento typ pacientů může být vhodným řešením analgosedace.

Analgosedace

Analgosedace je charakterizována jako anesteziologem navozený stav zklidnění pacienta po intravenózním podání příslušného léku. Následují kategorie pacientů, u kterých je podle zkušeností vhodné doporučit analgosedaci.

Kategorie pacientů – výsledek pozorování:
* Kritický pacient – nikomu nevěří, od samého začátku není uvolněný, ale přesně ví, co chce, a vyžaduje bezchybnost.
* Bojácný pacient – vystrašený a traumatizovaný, strach a stres u něj omezují možnosti komunikace. Analgosedace je u těchto pacientů více než žádoucí.
* Vychytralý pacient (všeználek) – předstírá, že je zcela klidný, ví všechno lépe a je o všem informován, nutí zubaře, aby pracoval podle jeho pokynů.
* Lhostejný pacient – předstírá nezájem, nechává všechna rozhodnutí na vás, nemůže se rozhodnout, kterou možnost léčby chce.

Indikace

Analgosedace je vhodná zejména u bojácných, fobických pacientů. Může si ji však zvolit i pacient, který si chce jen zpříjemnit dlouhotrvající zubařské ošetření nebo implantaci. Na našem pracovišti jsme se dokonce setkali s případem, kdy si pacientka zvolila analgosedaci pouze pro zpříjemnění klasické dentální hygieny.

Nejčastějšími výkony prováděnými v analgosedaci jsou: rozsáhlé rekonstrukce chrupu, sanace, včetně výplní, endodontické ošetření, preparace na fixní protetiku, implantace, komplikované extrakce zubů.

Příprava

Pacient přijde nejdříve na tzv. vstupní vyšetření, kde je mu zhotoven rtg snímek obou čelistí (OPG snímek). Poté lékař provede samotné vyšetření chrupu, identifikaci možných problémů a možnosti léčby, včetně cenové kalkulace. Pokud se pacient rozhodne pro výkon v analgosedaci, musí být podrobně seznámen s postupem, a to ústní i písemnou formou. Následně je s ním sjednán termín pro samotný výkon.

Kontraindikace

Podmínkou uvedení pacienta do analgosedace je samozřejmě dobrý celkový zdravotní stav. Přidružená závažná onemocnění jsou vždy konzultována s anesteziologem, který navrhuje další opatření, eventuálně nutnost návštěvy jiného specializovaného lékaře a jeho písemného souhlasu s výkonem (např. kardiolog).

Práce anesteziologa

Výkon zahajuje anesteziolog zajištěním žilního přístupu a intravenózním podáním příslušných léků. Dále kontroluje základní životní funkce – krevní tlak a srdeční frekvenci prostřednictvím pulzní oxymetrie, pomocí které získává informaci i o saturaci krve kyslíkem. Během celého výkonu intenzivně kontroluje stav pacienta a udržuje kvalitu analgosedace, resp. dostatečnou hladinu léku v krvi. Před ukončením výkonu podává antidotum použitého léku a přistupuje k postupnému probouzení pacienta. Po zrušení žilního přístupu a ukončení monitorování předává pacienta spolu s instrukcemi do péče osoby, která pacienta doprovází.

Ordinace

Porada stomatologického týmu (asistentka a dentální hygienistka)

Čekárna v zahradě

Alfadent, stomatologická klinika

Průběh ošetření v analgosedaci

Zubní ošetření začíná v momentě, kdy je pacient uspán. Svůj výkon zubař zahajuje podáním lokální anestezie, která je nutná k dosažení absolutní bezbolestnosti při práci v dutině ústní. Poté je přistoupeno k samotnému výkonu. Lékař se vždy snaží provést co nejvíce zákroků při jednom sezení, např. výplně, odstranění zubního kamene, preparace na protetickou práci včetně otisků. Na druhém sezení pak už zpravidla není analgosedace nutná, jde-li pouze o nasazení nebo zkoušku protetické práce. Lékař provádí výkon za podpory sestry-zubní asistentky, která podle potřeby vykonává odsávání nebo připravuje a podává materiál a nástroje.

Výhodou analgosedace oproti celkové anestezii je jednoduchá „probuditelnost“ pacienta a tím i jeho lepší spolupráce při výkonu. Pacient je při oslovení schopen reagovat a poté opět upadá do navozeného spánku. Délku ošetření stanovuje stomatolog. Je však nutné, aby 20 minut před koncem výkonu informoval anesteziologa, jenž přestane podávat léky a připraví se na jeho probuzení, které je obvykle příjemné a není provázeno nevolností a zvracením, jako je tomu u celkové anestezie.
(Doporučení pro praxi: Registraci skusu, otisk na provizoria zhotovená v ordinaci nebo otisk na protiskus provádějte před uspáním pacienta.)

Věkové složení pacientů

Věkové minimum ani maximum není pro analgosedaci určeno. Podstoupit ji mohou jak dospělé osoby, tak starší děti. V obou případech je však nutné, aby byl pacient schopen v analgosedaci spolupracovat a jeho zdravotní stav takový výkon umožňoval. U velmi malých dětí je jednoznačně vhodnější přistoupit k výkonu v celkové anestezii.

Poučení pacienta a jeho rodiny

Výkon je prováděn ambulantně, bez možnosti následné dočasné hospitalizace, proto je nutné, aby měl pacient doprovod dospělé osoby, která jej po výkonu odvede domů. V den výkonu pacient nesmí 4 hodiny před zákrokem nic jíst a 2 hodiny nic pít. Užívá-li dlouhodobě nějaké léky, nemusí je vynechávat – vezme si je ráno a zapije je malým množstvím vody. Před výkonem je potřeba, aby si pročetl a podepsal informovaný souhlas s výkonem v analgosedaci.

Po výkonu pacient nesmí řídit dopravní prostředek, po dobu působení lokální anestezie nesmí jíst ani pít (dokud lokální anestezie v dutině ústní působí, pacient má v ústech sníženou citlivost, mohlo by dojít např. ke vdechnutí nebo zaskočení části potravy či tekutiny). Pokud se po odeznění lokální anestezie objeví bolesti, lze je utišit perorálními analgetiky. S pacientem je nutné domluvit další termín návštěvy – domlouvejte jej s ním raději před započetím analgosedace.

Poučení se liší i podle druhu ošetření. Instrukce budou jiné u preparace na fixní protetiku, jiné u komplikované extrakce. Důležité je však pacientovi zdůraznit, že může v případě obtíží kdykoli zavolat. Pacientů, kteří podstoupí komplikovaný zákrok v analgosedaci, není každý den takové množství – u těchto pacientů se nám osvědčilo druhý den zavolat a ujistit se o jejich zdravotním stavu osobně.

Poučení rodiny, upozornění

Pacient musí být ještě po celý zbytek dne po výkonu pod dohledem další osoby, neboť je stále pod vlivem podaných léků a plně nezodpovídá za své jednání. Podané léky ovlivňují i jeho paměť – dochází k částečné amnézii, která je však v souvislosti s výkonem žádoucí, neboť dovoluje zapomenout na mnohdy nepříjemný stomatologický výkon. Tento „snový“ stav však pacienta činí dočasně nesvéprávným – pod vlivem těchto léků se může ztratit, případně něco nevědomě prodat či koupit apod.

Pro a proti

Výhody analgosedace: Většina pacientů si na výkon vůbec nevzpomíná nebo si pamatují pouhé útržky, které registrují jako příjemné.
Nevýhody analgosedace: Výskyt komplikací při analgosedaci je velice vzácný, pacienta o nich Alfadent, stomatologická klinika poučí anesteziolog před výkonem. Snad jedinou nevýhodou analgosedace je vyšší cena výkonu.

A to je konec ošetření…

„Tak jaké to bylo,“ ptám se našeho pacienta, který po kontrolní návštěvě opouští naši ordinaci s velkým a krásným úsměvem. „Nebudete mi věřit, ale díky vám se můžu opět smát a po několika letech se bez problémů i najíst.“ Jak tam přede mnou stojí, při úsměvu mu stále ještě ruka automaticky putuje k ústům, pak si uvědomí, že už se nemá za co stydět a vděčně se na mě usměje. „Nebýt toho uspání, nevím, jak by to se mnou dopadlo…“


O autorovi: Jitka Bošková, Alfadent k. s., Stomatologická klinika, Praha (jitkabos@post.cz)

Ohodnoťte tento článek!