Analýza práce vrchních a staničních sester

Článek se zabývá pracovními činnostmi vrchních a staničních sester. Cílem je zjištění struktury pracovních a manažerských činností těchto řídících pracovnic. Klíčová slova: analýza práce, vrchní sestra, staniční sestra, statistická analýza

SUMMARY The article addresses job activities of head and charge nurses. The aim is to map the structure of the work and managerial activities of the mentioned workers. Key words: work analysis, head nurse, charge nurse, statistical analysis

Ve zdravotnictví vrchní a staniční sestry pracují v manažerských pozicích. Jako manažerky v první linii a na střední úrovni řízení by měly vykonávat převážně manažerské činnosti. Cílem výzkumu bylo pomocí metody autosnímkování identifikovat náplň a strukturu pracovních činností vrchních a staničních sester ve Vojenské nemocnici Brno.

Termín autosnímkování byl zvolen tak, aby zahrnoval konec i začátek kalendářního měsíce. Struktura pracovních činností vrchních a staničních sester je v tomto období odlišná. Formuláře autosnímků využité pro účely tohoto článku byly navrženy na základě řízených hloubkových rozhovorů s vrchními a staničními sestrami ve čtyřech dalších nemocnicích. Jednotlivé aktivity byly seřazeny do sekvenčních manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení a kontrola) a ostatních činností a dále pak podle charakteru činností na:
* Administrativní činnosti, kde jsou zahrnuty veškeré činnosti administrativního charakteru, jako je vyplňování žádanek, formulářů a hlášení pro zdravotní pojišťovny.
* Manažerské činnosti obsahují veškeré personální činnosti, řešení konfliktů na pracovišti a výkon sekvenčních manažerských funkcí.
* Odborné ošetřovatelské činnosti jsou ošetřovatelské pracovní aktivity na stanici/oddělení, jako je zástup za člena personálu, asistence při operacích atd.
* Ostatní činnosti zahrnují činnosti osobního rázu, ztrátový čas, ale také neodborné ošetřovatelské činnosti (stlaní postelí, vynášení výkalů apod.) a práce pomocného charakteru.

Autosnímkování se zúčastnilo 7 vrchních sester, které vyplnily 69 autosnímků, a 11 staničních sester, které vyplnily 107 autosnímků pracovního dne. Grafy 1 a 2 uvádějí výsledky autosnímkování staničních a vrchních sester Vojenské nemocnice Brno podle jednotlivých kategorií pracovních činností. V grafu 1 lze vidět, že u staničních sester ve Vojenské nemocnici Brno převažují na jejich stanici manažerské a personální činnosti, které vykonávají průměrně 191 minut denně (37 % času). Druhou nejčastější činností jsou odborné ošetřovatelské činnosti. Tyto činnosti vykonávají staniční sestry Vojenské nemocnice Brno v průměru 124 minut denně (24 % času). Administrativní činnosti jim v průměru zaberou 110 minut denně (21 % času). Do ostatních činností, které v průměru vykonávají 83 minut denně (16 % času), staniční sestry ve Vojenské nemocnici Brno řadí: komunikaci s rodinou klientů, dopomoc při rehabilitaci, kvantifikace personálu, zaškolení personálu na nový přístroj, sanitární úklid a neodborné činnosti. Pouze 6,4 minuty denně (128 minut/ měsíc, 2,4 % času) pracují staniční sestry Vojenské nemocnice Brno přesčas.

V grafu 2 jsou zachyceny výsledky vrchních sester Vojenské nemocnice Brno, kde podle výzkumu jednoznačně v průměru převažují manažerské a personální činnosti (vykonávají v průměru 221 minut denně, což činí 42 % pracovního času); 104 minut průměrně denně (20 % času) vrchní sestry vykonávají odborné ošetřovatelské činnosti. Administrativa zabírá vrchním sestrám průměrně 97 minut/den (18 % času).

Ostatním činnostem věnují vrchní sestry Vojenské nemocnice Brno průměrně 88 minut/ den (17 % času) a řadí sem například příjem čisticích prostředků a kancelářského materiálu na pracoviště a jejich třídění, práce v terapeutické komunitě a různé pomocné neodborné činnosti (asistence řemeslníkům, úklidové práce), jež by vrchní sestry měly delegovat. Průměrně 16,8 minuty denně (336 minut/měsíc) pracují vrchní sestry ve Vojenské nemocnici Brno přesčas, kde uvedly administrativní činnosti, plánování, vlastní vzdělávání, přednášení a výuku a neodbornou ošetřovatelskou činnost.
Podobně jako strukturu veškerých druhů pracovních činností lze analyzovat strukturu manažerských činností, které jsou zobrazeny v grafech 3 a 4.

Ve Vojenské nemocnici Brno staniční sestry věnují v průměru nejvíce času vizitám, a to 52 minut denně (10 % času denně). Průměrně 40 minut denně (8 % času denně) zaberou staničním sestrám Vojenské nemocnice Brno kontrolní činnosti personálu. Průměrně 38 minut denně (7 % času denně) staniční sestry řeší organizační záležitosti své stanice. Na poradách respondenti tráví průměrně 20 minut denně (4 % času denně). Průměrně 17 minut (3 % času denně) staniční sestry ve Vojenské nemocnici plánují. Personálním činnostem se věnují průměrně 13 minut denně (3 % času denně). A v neposlední řadě staniční sestry řeší 10 minut/den různé interpersonální konflikty (2 % času denně) na svém pracovišti. Staniční sestry ve Vojenské nemocnici Brno tak nejvíce času z hlediska manažerských činností věnují vizitám, kontrolním činnostem, organizaci své stanice a poradám.

Graf 1: Pracovní činnosti staničních sester

Graf 2: Pracovní činnosti vrchních sester

V grafu 4 jsou uvedeny výsledky vrchních sester Vojenské nemocnice Brno z hlediska vykonávaných manažerských a personálních činností. Vrchní sestry nejvíce v průměru tráví čas vizitami (53 minut, což činí 10 % času denně). Přibližně stejný časový úsek (52 minut denně, což činí 10 % času denně) zaberou vrchním sestrám Vojenské nemocnice Brno kontrolní činnosti. Porady se svými podřízenými a s hlavní sestrou zabírají v průměru 37 minut (7 % času denně). Organizačním záležitostem týkajícím se chodu celé stanice se vrchní sestry věnují průměrně 32 minut (6 % času denně). Vrchní sestry ve Vojenské nemocnici Brno plánují 24 minut (5 % času denně). Průměrně 17 minut (3 % času denně) zaberou personální činnosti (zahrnují činnosti jako výběr zaměstnanců, jejich rozmisťování, hodnocení, pohovory se zaměstnanci apod.). Interpersonální konflikty vrchní sestra ve Vojenské nemocnici Brno řeší v průměru pouze 6 minut (1 % času denně). Vrchní sestry se ve Vojenské nemocnici Brno tak nejvíce zaměřují na vizitu, kontrolní činnosti, účast na poradách a organizaci stanice.

Závěr

Jak u staničních sester, tak u vrchních sester ve Vojenské nemocnici Brno převažují v průměru manažerské a personální činnosti, které respondentům zabírají kolem 200 minut denně. V obou případech na druhém místě, kolem 100 minut denně, věnují staniční i vrchní sestry odborné ošetřovatelské činnosti. Přibližně stejný časový úsek zaberou respondentům administrativní činnosti. Ty by měly jak vrchní sestry, tak staniční omezit a delegovat na své podřízené. Staničním a vrchním sestrám by zbylo více času na vykonávání manažerských a personálních činností. Optimální počet technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivá oddělení a stanice nelze stanovit, neboť se jednotlivá oddělení a stanice velice liší. Dále byla na základě výsledků autosnímkování navržena hlubší analýza administrativních činností, tzn. veškeré administrativní dokumentace, ale také odborných ošetřovatelských úkolů, kterou staniční a vrchní sestry zabezpečují.

Graf 3: Manažerské činnosti staničních sester

Graf 4: Manažerské činnosti vrchních sester

Doporučuji u vrchních a staničních sester eliminovat neodborné ošetřovatelské činnosti a práce pomocného charakteru, neboť jim staniční sestry věnují průměrně 80 minut denně. V autosnímcích byly dokonce uvedeny činnosti, které jsou v kompetenci pomocného ošetřovatelského a neošetřovatelského personálu. Podpora vrchních a staničních sester k vykonávání převážně manažerských činností přispěje k optimalizaci práce a pozitivním dopadům na ekonomiku nemocnice. Záměrem autora tohoto článku je ve výzkumu pokračovat i v dalších nemocnicích nezávisle na zřizovateli a zjistit tak, zda se jednotlivé nemocnice liší. Zpracování a vyhodnocení více autosnímků povede ke zpřesnění statistických výsledků a eliminaci extrémních, mnohdy nahodilých hodnot. Výsledky analýzy struktury pracovní činnosti jsou přínosné nejen pro výzkumníka, ale také pro organizaci, která získá přehled o výkonu povolání vrchních a staničních sester a v neposlední řadě zpětnou vazbu pro samotné sestry. Ty si mnohdy ani neuvědomují, kolik pracovního času jim jednotlivé pracovní úkoly a aktivity zaberou.


O autorovi: Ing. Tomáš Kotrba, Ph. D. Ústav managementu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně (xkotrba@mendelu.cz)

Ohodnoťte tento článek!