Anestezie dětí při bronchoskopii

Bronchoskopické vyšetření se provádí v samostatné endoskopické místnosti. Pracujeme s anesteziologickým přístrojem N6. Monitorujeme saturaci hemoglobinu kyslíkem.

Hospitalizovaní pacienti jsou přijímáni od sestry z oddělení premedikovaní Atropinem a Midazolamem. Ambulantní pacienti se dostaví v doprovodu rodičů. Pokud je zřejmé již při předoperačním vyšetření, že pacient bude potřebovat premedikaci, dostaví se hodinu před výkonem na oddělení. Děti přijdou vždy nalačno s běžnými laboratorními výsledky a pediatrickým závěrem. Anesteziologický systém volíme podle hmotnosti pacienta. Děti do 30 kg hmotnosti uvádíme do anestezie zpravidla inhalačně a vedeme tak i celou anestezii. Volíme anestezii se spontánním dýcháním s maskou s inhalací směsi halotan -kyslík – oxid dusný s opakovaně vmezeřenými vdechy vakem. Příjem a eliminace inhalačního anestetika probíhá u malých dětí rychleji než u velkých dětí a dospělých pacientů. Používáme jednocestný systém podle Khuna, který splňuje hlavní požadavky, tj. minimální mrtvý prostor, malý dechový odpor a nepřítomnost zpětného vdechování z vydechovaného plynu.

Po úvodu do anestezie zajistíme žilní vstup a intravenózní příjem tekutin. V případě ambulantního nepremedikovaného pacienta podáme atropin i. v., především jako prevenci vagové bradykardie. Žilní vstup máme k dispozici i jako opatření pro možné řešení urgentních situací během výkonu. U spolupracujících a velkých dětí zajistíme žilní vstup primárně. Pro úvod do anestezie volíme nitrožilní anestetikum Propofol. Po úvodní dávce pokračujeme kontinuálním podáváním Propofolu. Především u ambulantních pacientů oceňujeme rychlou redistribuci a metabolizaci přípravku a včasnou a dobrou obnovu vědomí. Také při tomto postupu zachováme spontánní ventilaci, neboť je velmi významná pro hodnocení dynamických změn v dýchacích cestách.

Při bronchoskopických vyšetřeních nesmí chybět v anesteziologickém vybavení kolínko s otvorem pro fibroskop. Pomocí tohoto kolínka broncholog zavede přístroj přes obličejovou masku nazálně nebo orálně do dýchacích cest. Po zavedení bronchoskopu anesteziolog přiloží opět masku na obličej a zajistí tak opět přívod plynů do dýchacích cest. Přestože úkolem vyšetření je především vizuálně zobrazit dolní cesty dýchací a umožnit odběr vzorků, eventuálně léčebný zásah v tomto prostoru, využívá se častěji nazální přístup, neboť umožňuje hodnotit také hrtan, vazy hlasové a subglotický prostor. Dále se pak prohlížejí velké dýchací cesty a následně obě strany bronchiálního stromu.

Je-li indikací vyšetření odběr tkáně, zavádí broncholog endoskopický přístroj ústy. V tom případě volíme k zajištění dýchacích cest laryngeální masku. Tento postup je bezpečnější i u dětí s velkou hmotností. Po zavedení a kontrole správného uložení masky napojíme opět kolínko s otvorem, vložíme bakteriální filtr a spojíme s okruhem. Následuje zavedení bronchoskopu a vlastní vyšetřování. Jak už jsem zmínila, anestezii je možno vést jak i. v., tak inhalačně, nebo kombinací obou postupů.

V každém případě ji vedeme tak, aby nedošlo ke zkreslení možných nálezů v dýchacích cestách. To platí především pro aplikaci svalové relaxace, která pro vyšetření fl exibilním bronchoskopem není nutná. Výkon se ukončuje po prohlédnutí všech ústí dýchacích cest vysunutím tubusu z dýchacích cest. Především při biopsiích může dojít ke krvácení, které se řeší podáním hemostyptik a odsátím. Hypoxemii ovlivníme oxygenoterapií. Pacienta ponecháme na vyšetřovacím lůžku za neustálé monitorace do doby, kdy je jistota, že jsou jeho vitální funkce natolik stabilní a obranné refl exy natolik obnoveny, že jej lze přeložit do standardní péče. Vyšetření často objasní příznaky a symptomy nemocí respiračního ústrojí. Je potřeba zajistit klidné provedení výkonu a dostatečný časový prostor, bezpečnost výkonu, řešení závažných komplikací a neodkladnou resuscitaci. To je úloha, kterou plní anestezie.


SOUHRN

Bronchoskopické vyšetření se stalo rutinní součástí pneumologické diagnostiky. Na oddělení dětské pneumologie II. dětské kliniky pražské motolské fakultní nemocnice se vyšetřují děti všech věkových kategorií. Anestezie zde, stejně jako v jiných oborech, má za cíl umožnit diagnostický výkon a modifikovaným postupem zvýšit bezpečnost při využití pediatrických flexibilních bronchoskopů.

SUMMARY

The bronchoscopy examination has become a routine part of pneumology diagnostics. On the Department of Pediatric Pneumology of the 2nd Pediatric Clinic of University Hospital in Motol we examine children of all ages. The goal of anesthesiology here as in other fields is to enable the diagnostic procedure and increase the safety of pediatric flexible bronchoscope use.


O autorovi: Iva Bohatová KAR, FN Motol, Praha (IMN@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!