Aspekty environmentálního managementu

Je zřejmé, že dnešní pojetí kvality se diametrálně odlišuje od pojetí, které u nás převládalo v minulosti. Současným celosvětovým trendem systému řízení je uplatňování integrovaného systému, který zahrnuje jednotný způsob vedení a řízení organizace a splňuje požadavky na řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i informační bezpečnosti.


SOUHRN: Organizace v současné době využívají společný základ managementu systémů a možnosti vzájemné integrace. V kontextu zpřísňování environmentální legislativy dochází k propojení environmentálního managementu se systémem kvality, a to v rovině organizační (jeden firemní útvar, ze kterého jsou řízeny) i v rovině dokumentační, záznamové, kontrolní apod.
Klíčová slova: systém environmentálního managementu, integrovaný systém kvality, řízení organizace

SUMMARY Institutions currently use common ground for system management and mutual cooperation. In the context of strict environmental legislature comes intertwining of environmental management with the system of quality in organizational, documentation, recording, and control levels.
Key words: environmental management system, integrated system of quality, organization management


Obecně se uplatňuje zásada nepohlížet na různé, avšak spolu těsně související systémy jako na izolované a navzájem nezávislé, nýbrž se prosazuje snaha klást je na společný základ – moderní management procesů. Záměrem integrace je zjednodušení a zhospodárnění provozovaných manažerských systémů. Toto může mít jak rovinu organizační, tak rovinu dokumentační, záznamovou, kontrolní aj.

Mezi hlavní důvody pro naplňování environmentálních aspektů patří:

* zlepšení image a dobré pověsti,
* trvalé zvýšení efektivnosti výroby/služeb,
* zvýšení konkurenceschopnosti,
* zmenšení negativních dopadů za životní prostředí prostřednictvím činnosti organizace. Koncepce EMS, na rozdíl od systému kvality, není založena na vymezení procesů, ale na určení environmentálních aspektů, které může organizace řídit a na něž může mít nějaký vliv.

Charakteristickými rysy systému environmentálního managementu jsou:

* nezastupitelná úloha vrcholného vedení -přijetí environmentální politiky a stanovení environmentálních cílů a programů,
* respektování národní environmentální legislativy, mapování relevantních právních a jiných předpisů v podobě registru legislativy,
* vymezení environmentálních vlivů činnosti a produktů organizace a vytipování vlivů s významným vlivem na životní prostředí (určení priorit),
* zavedení firemní dokumentace upravující environmentální chování a jednání včetně případů ekologických havárií,
* vedení záznamů o všech relevantních environmentálních skutečnostech,
* zabezpečení povědomí všech zaměstnanců a zejména zaměstnanců, kteří mají významný vliv na životní prostředí.

Schéma 1

Z hlediska naplňování požadavků je třeba zmapovat současný/aktuální environmentální profil organizace, který zahrnuje všechny činnosti, výrobky a služby, které jsou předmětem zájmu.
V rámci takto vymezených částí je požadováno provést soupis všech vlivů (pozitivních i negativních), kterými organizace působí na životní prostředí a stanovit jejich významnost. S vlivy, které jsou stanoveny jako významné, se pak dále pracuje při stanovování cílů organizace a sestavování programů za účelem snižování ekologické zátěže. Nelze však spoléhat pouze na úsilí o ochranu životního prostředí a eliminaci nežádoucích koncových účinků. Podobu služeb je nutné projektovat tak, aby co nejvíce splňovaly požadavky zákazníků, minimalizovala se environmentální rizika při používání i likvidaci a aby nedocházelo ke zvyšování rizik při práci.

Ve zdravotnictví se jedná zejména o:

* použití zakázaných či omezených látek a přípravků, včetně jedů,
* odpady (s důrazem na nebezpečné odpady),
* nedodržení hygienických předpisů pro pracovní prostředí,
* dopady na lidské zdraví a bezpečnost,
* obtěžování zápachem,
* nadměrný hluk aj.

Environmentální aspekty a dopady se stávají podkladem pro obsahovou náplň technických dokumentů, jejichž cílem je zajistit ekologičnost výrobku/služby od návrhu, používání až po likvidaci. Požadavek týkající se dokumentovaných postupů může být splněn přijetím směrnice o ochraně životního prostředí nebo tato může být nahrazena samostatnými směrnicemi, které upravují odpadové hospodářství, ochranu vod, nakládání s chemickými látkami a přípravky, eliminaci hluku a prachu aj.

Schéma 2

Environmentální legislativa má letitou tradici a navazuje na dohodnuté mezinárodní požadavky. V této souvislosti pak hovoříme o tzv. regulačních opatřeních, kterými stát prosazuje zásadu ekologické odpovědnosti za škody. I když prioritní úloha náleží průmyslové sféře, je nutné postupně aplikovat environmentální požadavky také do oblasti služeb včetně zdravotnictví. Zpravidla tyto požadavky mají podobu zákonů, nařízení vlády či vyhlášek a jsou strukturovány do následujících okruhů:
* odpadové hospodářství,
* nakládání s chemickými látkami,
* prevence závažných havárií,
* energetika.

Specifické přístupy dotýkající se oblasti zdravotnictví

* SVP: Zásady správné výrobní praxe – farmaceutická výroba, přeprava, skladování, distribuce, kvalifikovaný personál. Zavedení a udržování GMP/SVP je limitujícím požadavkem pro povolení farmaceutické výroby u nás. Kontrolu zavedení provádí SÚKL.

* SLP: Správná laboratorní praxe stanovuje postupy pro zabezpečování kvality v laboratorní praxi. Jedná se o požadavky na spolehlivost výsledků laboratorních vyšetření od preklinické fáze až po jejich interpretaci, rovněž na bezpečnost a etiku s důrazem na zájmy pacienta.

* Zabezpečování kvality zdravotnických prostředků: Požadavky normy ISO 13485:2003, která nad rámec stanovuje požadavky v případě sterilizace, technickou dokumentaci, sledovatelnost aj.
Nezbytným prvkem v oblasti aplikace environmentu je požadavek na určení oblasti vzdělávání a výcviku. Zaměstnanci by měli být seznámeni s významnými dopady jejich pracovních činností na životní prostředí, a to jak skutečnými, tak i potenciálními a rovněž o environmentálních přínosech zlepšeného chování.

Schéma 3

Systém environmentálního managementu je nástrojem, který umožňuje organizace dosáhnout a systematicky řídit úroveň environmentálního chování, kterou sama stanovila.
Mnohé z organizací jdou cestou postupných kroků, usilují o dílčí zlepšení. Snaha o přednostní využívání preventivních opatření, tj. těch, která se snaží odstranit příčiny škodlivých vlivů, je významným přínosem environmentálních aktivit.


O autorovi: PhDr. Radka Pokojová, metodik a manažer kvality, Nemocnice Boskovice, s. r. o. (radpok@nemocniceboskovice.cz)

Ohodnoťte tento článek!