BARTS – neodkladná pomoc na bitevním poli

Válečné konflikty, teroristické útoky, hromadná neštěstí, autohavárie či přírodní katastrofy – všechny tyto pohromy s sebou přinášejí velké množství těžce raněných. V těchto situacích si již jen těžko vystačíme se základním ABC kardiopulmonální resuscitace. Kurzy rozšířené podpory života BARTS/BATLS jsou ve své podstatě specializované vojenské kurzy první pomoci pro extrémní podmínky bitevního pole…

… Využití dovedností získaných v kurzech BARTS/BATLS se do budoucna nemusí omezovat pouze na bojiště.

SUMMARY Armed conflicts, terrorist attacks, mass accidents, car crashes or natural disasters – all these calamities bring large number of the severely wounded. In these situations the basic ABC cardiopulmonary resuscitation may not be sufficient. Advanced life support courses BARTS/ BATLS are essentially specialized military first aid courses for the extreme conditions of the battlefield. The skills acquired in courses BARTS / BATLS need not be restricted only to the battlefield in the future.

V dnešní době se medicína vyvíjí velkým tempem. Uvědomíme-li si, jak obrovský podíl na rozvoji nejen urgentní medicíny mají válečné konflikty, pak se toto tvrzení může zdát mírně přehnané – žijeme v čase relativního klidu zbraní. Vývoj medicíny v meziválečném období akcelerují konkrétní události (např. teroristické útoky, hromadná neštěstí apod.), které zvyšují potřebu nových postupů a technologií v mnoha oblastech lidské činnosti, zejména pak právě v medicíně. V průběhu let vznikala řada specializovaných oborů, jejichž představiteli nebyli vždy pouze lékaři, ale také nelékařští specialisté – sestry, záchranáři a další.

Advanced life support neboli rozšířená podpora života je obecný pojem pro všechny odborné postupy směřující k záchraně a udržení života, k nimž patří také využívání sofistikovaného instrumentária a přístrojového vybavení. Je potřeba zdůraznit, že pro tyto techniky a využívání nejnovějších postupů je nutný nejen kontinuální trénink a velmi dobré znalosti anatomie a fyziologie, ale také jistá erudice v příbuzných a souvisejících oborech medicíny, jako je chirurgie, kardiologie, anesteziologie apod.

Záchranářství na bitevním poli

Historický základ pro rozvoj rozšířené podpory života (u nás je používán výraz přednemocniční neodkladná péče) položil profesor Peter Josef Safar, který sestavil všem známý systém ABC neodkladné resuscitace, který je znám také jako Safarova abeceda. Dá se říci, že od prvního představení tohoto schématu se počala rozvíjet skutečná přednemocniční péče nebo chcete-li rozšířená podpora života. Princip rozvoje tohoto oboru spočívá v tom, že ke „zlatému“ základu Safarovy abecedy přibude nějaké to další písmenko, které představuje nový postup či využití přístroje.
Pomineme-li válečné stavy, které jsou jasným favoritem v rozvoji efektivního ošetřování traumat, zvláště těch velice těžkých, pak jako další velký milník je v rozvoji této oblasti vnímáno zavedení specializačního kurzu ATLS (Advanced Trauma Life Support) neboli rozšířená podpora života zraněného.

Tento kurz byl vytvořen v USA jako reakce na vzrůstající počet střelných poranění a závažných polytraumat, nejčastěji v důsledku dopravních nehod. ATLS následně převzala i Velká Británie. Od tohoto kurzu je dnes mnoho odvozenin pro paramediky, sestry, vojenské combat mediky atd. V někdejší ČSSR došlo v důsledku totalitního zřízení k zabrzdění tohoto vývoje. Jediné kurzy v ČR, které vycházejí z ATLS, jsou vojenské kurzy BARTS (Battle Advanced Resuscitauions Techniques and Skills) pro sestry a zdravotnické záchranáře a BATLS (Battle Advanced Trauma Life Support) pro vojenské lékaře.

Přestože je o tyto kurzy obrovský zájem a řada profesionálních zdravotníků – nevojáků usiluje o jejich absolvování, mohou se těchto kurzů účastnit pouze příslušníci armádních složek. Na tomto příkladu lze jasně demonstrovat nepružnost civilního vzdělávání zdravotníků v České republice ve srovnání se světem.

BARTS

Má původ ve zdravotnické službě britské armády a přímo vychází z amerického ATLS. Je zaveden ve všech členských státech NATO a využívá jej i australská a izraelská armáda. BARTS je koncipován jako dvoudenní intenzivní kurz vyžadující aktivní účast frekventantů. Doba dvou dní však není fixní a je možné ji v případě potřeby prodloužit. Účastníci kurzu obdrží měsíc předem studijní materiály, které jsou překladem originální anglické verze. Ve výuce je kladen důraz na komunikaci, výměnu praktických zkušeností a na procvičování praktických dovedností v malých skupinkách. Výuka je velmi náročná a vyžaduje koncentrované nasazení všech účastníků, tedy jak frekventantů, tak i samotných instruktorů.

Kurz je zaměřen na trénink následujících dovedností:

* přístup ke zraněnému a jeho vyšetření;
* vyšetření hlavy a krku s důrazem na fixaci krční páteře;
* nechirurgické zajištění dýchacích cest;
* chirurgické zajištění dýchacích cest – trysková insuflace kyslíku přes krikotyroidní membránu (prostor mezi prstencovou a štítnou chrupavkou) pomocí plastové kanyly, chirurgická krikotyroidotomie s vložením malé tracheostomické kanyly (5–7 mm);
* punkce a drenáž hrudníku;
* kanylace a preparace periferní žíly;
* otáčení, ukládání a vyšetřování zraněného s poraněním páteře (LogRoll, Soop rám);
* řešení konkrétních simulovaných poranění a polytraumat s využitím dostupných prostředků a pomůcek (moulage);
* třídění hromadných ztrát (triage).

Kurz se skládá z teoretické výuky, nácviku praktických dovedností, testu teoretických znalostí a zkoušky praktických dovedností pomocí simulace reálných situací (moulage). Platnost certifikátu trvá po dobu čtyř let – poté je třeba kurz opakovat.

Závěr

Je škoda, že tyto kurzy nejsou běžně dostupné i pro zdravotníky v civilu, a to přesto, že je o ně z jejich strany velký zájem. Zpřístupnění kurzů BARTS/BATLS civilním zdravotníkům by jistě přispělo k prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností široké odborné veřejnosti. Původně byly kurzy rozšířené podpory života (viz ATLS) zavedeny jako odpověď na rostoucí počet střelných poranění civilistů a polytraumat v důsledku dopravních nehod v USA. V České republice dochází k relativně vysokému počtu závažných dopravních nehod a nevyhýbají se jí ani další mimořádné události, jako jsou např. přírodní katastrofy. Je pravděpodobné, že potřeba vycvičených zdravotnických pracovníků v těchto dovednostech bude postupem času narůstat. Nevyužít na tomto „bitevním poli“ zkušeností vojenského zdravotnictví, by se časem mohlo ukázat jako značně neprozíravé.

Literatura k dispozici u autora.


Safarova abeceda neodkladné resuscitace Profesor Peter Josef Safar (původem Šafář) proslul jako průkopník v oblasti resuscitace a intenzivní péče, a proto je někdy označován za otce reanimatologie, nebo též jako první intenzivista. P. J. Safar se narodil roku 1924 ve Vídni. Celý svůj odborný život zasvětil anesteziologii, resuscitaci, intenzivní medicíně, urgentní medicíně a medicíně katastrof. Největším, ale zdaleka ne jediným, Safarovým přínosem byla formulace metodiky neodkladné resuscitace, kterou pro lepší zapamatovatelnost popsal a seřadil podle prvních písmen anglické abecedy: A (Airway – zajištění dýchacích cest); B (Breathing – dýchání); C (Circulation – krevní oběh). Safarovo ABC by měl být schopen poskytnout postiženému každý laik. Pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci, která přináleží odborníkům, platí: D (Drugs and fluids – léky a tekutiny); E (Electrocardiography – EKG); F (Fibrillation treatment – léčba komorové fibrilace). A konečně následná resuscitační péče v nemocnici, kde platí G (Gauging – posouzení příčiny); H (Human mentation – záchova mozkových funkcí) a I (Intensive care – intenzivní péče). Řadou odborných publikací a přednášek na toto téma se Safarovi nakonec podařilo přesvědčit celý svět o život zachraňujícím potenciálu neodkladné resuscitace. Profesor Safar zemřel v srpnu roku 2003 v Pittsburghu. V roce 2005 byl profesoru Peteru Safarovi na půdě Karlovy univerzity udělen in memoriam čestný titul Doctor honoris causa. (fkc)


O autorovi: Ctirad Novák1, pprap. Daniel Ďuriš2 Klinika anesteziologie a resuscitace, FN v Motole1, 3. výsadkový mechanizovaný prapor, Chrudim2 (Ctirad@paramedik.cz)

BARTS – neodkladná pomoc na bitevním poli
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 1 hlas/ů