Bazální stimulace v Domově pro seniory Bechyně

Již dávno jsme slýchali o konceptu bazální stimulace, ale ve své podstatě jsme si nedovedli představit, co to přesně znamená a jaký má taková „masáž“ efekt. Současně s tím jsme v našem domově začali zavádět práci s klienty podle psycho-biografického modelu péče profesora Erwina Böhma. Dozvěděli jsme se, že jeho vhodným doplňkem je právě bazální stimulace (BS).


SOUHRN: Autoři příspěvku na téma bazální stimulace seznamují s prvními pozitivními reakcemi na zavedený koncept a na příkladech dokazují smysl této aktivity a potěšení a užitek, který jejich klientům i samotným pracovníkům přímé péče v domovech pro seniory může přinášet. Koncept je nápomocný všude tam, kde je cílem mít spokojené klienty, pacienty, zaměstnance či rodinné příslušníky.
Klíčová slova: bazální stimulace, psycho-biografický model podle profesora E. Böhma, polohování, poloha „hnízdo“, masáže, iniciální dotyk, osobní dokumentace


Při první zmínce o BS jsme nevěděli, co si pod tímto pojmem máme představit, a proto ne všichni byli touto informací nadšeni. Nicméně v dubnu roku 2010 jsme my, zaměstnanci přímé péče, v našem zařízení absolvovali akreditovaný vzdělávací program Základní kurz BS pořádaný Institutem Bazální stimulace, lektor nás svým postojem a motivací pro tento koncept naprosto získal.

Po absolvování kurzu zavládlo nadšení, úžas a spokojenost, neboť se nám otevřely nové možnosti a dovednosti pro péči o těžce nemocné klienty v našem domově. Po vystřízlivění z prvotního nadšení jsme nově získané poznatky o BS začali zavádět co nejdříve do praxe. Na BS aktivně spolupracují všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách, rehabilitační pracovnice a pracovnice v sociálních službách, které zajišťují volnočasové aktivity. Naším hlavním cílem je navázat komunikaci s nekomunikujícím klientem, lépe pochopit jejich (jeho) potřeby, zmírnit bolest nebo zlepšit spánek. Bazální stimulaci provádíme u klientů podle jejich aktuálního zdravotního stavu. Do BS zařazujeme nejčastěji nemocné klienty po cévní mozkové příhodě a imobilní klienty, abychom u nich podpořili vnímání, komunikaci a hybnost. Z BS se nám nejvíce osvědčily techniky, jako je masáž stimulující dýchání, zejména u klientů s poruchami dýchání, spánku nebo při terminálním onemocnění. Imobilní klienti si oblíbili polohování pomocí speciálních pomůcek. Ukládáme je do polohy „hnízdo“, která stimuluje vnímání tělesného schématu prostřednictvím polohovacích pomůcek, které ohraničují tělo klienta. U vybraných klientů provádíme neurofyziologické stimulace. Nejčastěji po cévní mozkové příhodě. Stimulaci vestibulárního aparátu zařazujeme u všech klientů, kteří se ze zdravotních důvodů nepohybují a jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko. Povzbuzující a zklidňující somatické stimulace jsou u našich klientů velmi oblíbené a klientům prospívají. Při aplikaci somatické stimulace používáme různá tělová mléka, která jsou jim příjemná, různé žínky, froté ponožky (protože lépe drží při práci na ruce).

U vytipovaných klientů provádíme orální stimulaci, kdy za použití vatové tyčinky namočené do klientova oblíbeného nápoje lze vyvolat pozitivní líbivé reakce na základě práce s paměťovou stopou klienta.

S příchodem bazální stimulace do naší praxe jsme si plně uvědomili a také ověřili, jak jsou pro naše klienty důležité dotyky a jejich kvalita. Jedním z nich je tzv. iniciální dotek, kterým zahajujeme kontakt s klientem při BS. Stejný nebo podobný dotek používáme i v běžné praxi, mimo poskytování BS, např. při prvním kontaktu s klientem po probuzení nebo před aplikací injekce. Velmi se nám to osvědčuje a s klientem se nám pak lépe komunikuje.

V našem domově vedeme u každého klienta osobní dokumentaci, do které zaznamenáváme veškeré aktivity a dění kolem klienta, a tudíž i BS. Zápis provádíme z toho důvodu, abychom udrželi kontinuitu a pravidelnost a měli zaznamenáno, jaký typ BS je pro klienta nejlepší. Nesmírně důležitý je písemný popis klientovy reakce a prožitku při BS. Při dosavadní práci jsme zjistili, že ne všichni námi vybraní klienti reagují na BS pozitivně. Zaznamenali jsme jak negativní reakci, tak se nám také stalo, že klient nereagoval vůbec, a proto jsme hledali a zvolili jiný druh, na který klient odpovídal pozitivně. Většinou klienti reagují kladně, úsměvem, hlazením, uvolněním a očním kontaktem se snaží komunikovat a sdělovat personálu, jak jsou mu masáže a dotyky příjemné a pro něj důležité.

BS je velkým přínosem i pro nás, pro personál

Nejen, že nás více sblížila s klientem, ale utvrdila nás v tom, jak je naše práce důležitá. Poznali jsme, že můžeme pomoci i v takových případech, kdy jsme se domnívali, že je jakákoli iniciativa zbytečná. Zjistili jsme, jak je důležité se vzdělávat.

Krásná, pozitivní odezva od klientů a posléze od jejich rodinných příslušníků je odměnou pro personál za jeho vynaložené úsilí a snahu.

Pro ilustraci uvádíme příběhy z praxe.

* U klienta V. J., u kterého bylo zahájeno poskytování sociální služby pouze několik málo dní před kurzem bazální stimulace a který je imobilní, provádíme polohování pomocí speciálních pomůcek. Klienta pravidelně navštěvuje neteř, která si všimla, jak se strýc během pobytu v našem zařízení psychicky zlepšil. V současné době se klient věnuje malování obrázků, četbě encyklopedií a časopisů.

* U klientky M. H., která má velké problémy s dýcháním, jsme zahájili masáž stimulující dýchání. Po prvních masážích se klientka cítila příjemně unavená a masáž se jí líbila. Až z pozdějších reakcí a rozhovorů s rodinou a klientkou jsme se dozvěděli, že se klientce lépe dýchá. Po této zkušenosti s tak příznivým efektem na zdravotní stav v rámci plicního onemocnění jsme rozšířili BS i na dolní končetiny. Ačkoli je klientce 97 let a dosud byla zcela imobilní, BS ji natolik motivovala, že v současné době nacvičuje chůzi v chodítku s rehabilitační pracovnicí.

* Klientce J. K., která je imobilní, komunikující pouze gesty, úsměvem, pláčem, očním kontaktem a hlazením, provádíme neurofyziologickou masáž celého těla a polohujeme klientku pomocí speciálních pomůcek. Zpočátku byly reakce klientky zdrženlivé, ne však negativní. Klientka každý náš pohyb pozorně sledovala, nijak zvlášť nereagovala. Později jsme z její strany vypozorovali určitý zájem. Dnes při BS reaguje úsměvem, hladí nás a nespustí z nás oči. Přitahuje si nás k sobě a chce, abychom se jí dotýkali a ona nás. Klientce podáváme její oblíbené nápoje a pamlsky. Škoda jen, že tu radost, kterou se nám v ní podařilo probudit, vidíme a cítíme pouze my. Rodina klientku navštěvuje nepravidelně, přibližně 2krát ročně.

Vážené kolegyně a kolegové, pokud váháte se zahájením bazální stimulace, zdá se vám cena za toto vzdělání vysoká, pak právě vás jsme se pokusili přesvědčit o tom, že tato aktivita má obrovský smysl a je nezaměnitelná s jinou péčí. Přináší radost a užitek jak našim klientům, tak i nám pracovníkům přímé péče v domovech pro seniory a obecně všude tam, kde chceme mít spokojené klienty i zaměstnance.


O autorovi: Radka Karkulová, Anna Klugarová, Domov pro seniory, Bechyně (karkulova@seznam.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!