Bezproblémové ošetřování stomie

Pacienti se stomií střeva vyžadují speciální péči a potřebují mít dostatek informací souvisejících se založením a ošetřováním stomie. Důležitá je také psychologická adaptace na novou situaci. V článku je popsána komplexní péče o pacienta se stomií včetně postupu při výměně jednodílného stomického systému. Klíčová slova: stomie, stomické pomůcky, pacient, ošetřovatelská péče

SUMMARY The patients with stoma of the bowel require special care and need sufficient information about the formation and care of the stoma. Psychological adaptation to the new situation is also important. The article describes complex care of a patient with stoma including the steps of changing one-piece stoma appliance. Key words: stoma, stoma appliances, patent, nursing care

Založení stomie je pro pacienta prudký zásah do života. Podstatné je, aby mu byly poskytnuty kvalitní informace. Nedostatek vědomostí a zkušeností ošetřujícího personálu může mít za následek snížení kvality ošetřovatelské péče.

Slovo stomie pochází z řečtiny a znamená otvor, vyústění nebo vývod. Jedná se o vyústění dutého orgánu na povrch těla. Můžeme ji rozdělit podle účelu na výživnou či derivační, podle způsobu provedení na dvouhlavňovou, konečnou nebo nástěnnou a podle délky trvání na dočasnou či trvalou. Indikací k založení stomie jsou nejčastěji zánětlivá nebo nádorová onemocnění, náhlé příhody břišní (perforace střeva, ileus), píštěle, úrazy či jiná poškození.

Pacientům je k dispozici řada stomických pomůcek, například jednodílné, dvojdílné systémy, systém adhezivní technologie a doplňkový sortiment. Existuje mnoho typů a velikostí těchto pomůcek, všechny ale musejí splňovat určité podmínky:
* jímat stolici,
* eliminovat zápach,
* zajistit flexibilitu, diskrétnost,
* chránit kůži okolo stomie,
* využívat hypoalergický materiál,
* umožnit snadnou manipulaci,
* neomezovat v pohybu,
* být dostupné.
Veškeré pomůcky pro pacienta hradí pojišťovna. Stanovené limity se určují podle druhu stomie. Pomůcky pomáhají stomikům získat pocit bezpečí, nezávislosti a přispívají ke zvýšení úrovně rodinného, společenského a pracovního života.

Bezproblémové ošetřování stomie

Komplexní péče o pacienta se stomií

Předoperační péče u plánovaného výkonu spočívá v poskytnutí prvotních informací. Lékař vysvětlí pacientovi typ operace, možné komplikace a informuje o možnosti návštěvy stomické sestry. Stomická sestra seznámí pacienta s pomůckami, doplňkovým sortimentem a prakticky ukáže výměnu pomůcek na modelu stomie. Odpoví na případné dotazy. V neposlední řadě provádí pohovor s rodinou. Dostatek informací a vhodná psychická podpora před operací vede k lepší pooperační spolupráci pacienta a jeho rodiny s personálem.

Před operací je nutné:
* mít dostupné výsledky všech vyšetření,
* připravit operační pole a střeva,
* zakreslit místo pro založení stomie, se kterým musí pacient souhlasit – provádí zkušená stomická sestra ve spolupráci s lékařem-operatérem,
* založit dokumentaci stomika.
U akutních operací je pacient seznámen o založení stomie těsně před operací nebo až po operaci. Závisí to na stavu nemocného a rozhodnutí lékaře v průběhu operace.

Bezprostřední pooperační péče probíhá podle závažnosti operačního výkonu na JIP nebo ARO. Na operačním sále sestra nalepí průhledný 2D stomický systém, který odpovídá velikosti, tvaru a typu stomie. Přes průhledný sáček se kontroluje:
* tvar stomie,
* velikost stomie,
* barva stomie,
* otok stomie,
* množství a barva sekretu.
Stomická setra za pacientem přichází druhý den po operaci a podle stavu denně provádí základní pooperační edukaci na lůžku. Spolupráce je dobrovolná a k edukaci pacienta nenutí.

Bezproblémové ošetřování stomie

Cílem následné pooperační péče je naučit pacienta soběstačnosti při ošetřování stomie a výměně stomického systému. Nejdříve seznámí pacienta s pomůckou, kterou si vybral před operací. Po stabilizaci stavu dochází za pacientem na oddělení denně. Nácvik ošetřování stomie probíhá v koupelně pacienta na oddělení (obr. 1). Důležité je zapojení rodiny do edukace.

Bezproblémové ošetřování stomie

Výměna jednodílného stomického systému

Nejprve je potřeba připravit si pomůcky, a to nesterilní rukavice, sáček na odpad, vlastní stomické pomůcky, doplňkový sortiment, čisticí pěnu, zahnuté nůžky, buničitou vatu, mulové čtverce, měřítko stomie, zrcadlo a holicí strojek.
Při výměně stomické pomůcky je nutné zajistit dobrý přístup ke stomii a chránit oděv před znečištěním.
Postup:
1. Použitý stomický systém šetrně odstraníme jednou rukou tahem shora dolů. V případě potřeby využijeme odstraňovač náplasti (obr. 2). Pomůcku vložíme do malého odpadkového sáčku, který před odložením do odpadkového koše zavážeme.
2. Stolici otřeme buničitou vatou a kůži omyjeme vodou nebo čisticí pěnou. Osušíme čistou gázou (obr. 3).
3. V případě potřeby oholíme okolí stomie a opět omyjeme vodou (obr. 4).
4. Kůži ošetříme podle stavu ochranným filmem, pudrem apod. (obr. 5).
5. Změříme velikost stomie pomocí měřicí šablony (obr. 6). Podle naznačených okrajů vystřihneme otvor tak, aby byl o 2-3 mm větší, než je průměr stomie. Znovu přiložíme ke stomii. Zkontrolujeme, zda otvor odpovídá tvaru a velikosti stomie (obr. 7). Vystřiženou šablonu přiložíme k lepicí ploše sáčku, obkreslíme (obr. 8) a vystřihneme (obr. 9). Lepicí plochu zahřejeme a odstraníme plastový kryt z podložky.
6. Sáček přeložíme v polovině a přiložíme ke stomii lepicí plochou, přitiskneme k tělu tak, aby dobře přilnula k pokožce, na lepicí plochu nesaháme (obr. 10).
7. Nově nalepená pomůcka se musí 5-6 minut prohřát, aby dobře přilnula (obr. 11). Ujistíme se, že sáček na těle pevně drží. Doplňkový sortiment se používá podle potřeby pacienta nebo při komplikacích v okolí stomie.


O autorovi: Bc. Gabriela Skoncová, Chirurgická klinika, JIP, FN Motol, Praha (GabrielaSkoncova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!