Biomedicínské inženýrství v Nemocnici Na Homolce

SOUHRN Článek přibližuje odvětví medicíny – biomedicínské inženýrství, které ve vyspělých zemích strmě roste. Nemocnice Na Homolce ukazuje v praxi, jak oddělení biomedicínského inženýrství zabezpečuje legislativu spojenou s provozem zdravotnické techniky i jak se stává nedílnou součástí multidisciplinárního zdravotnického týmu.

SUMMARY The article addresses biomedical engineering – a medical field that has been quickly developing in industrialized countries. The Hospital Na Homolce is an example of how the department of biomedical engineering can become an integral part of a multidisciplinary healthcare team as it maintains medical technologies in accordance with legislation.

Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie, genetika a podobně.Potřeba úzké spolupráce zdravotnických pracovníků s techniky a inženýry roste spolu se sílící závislostí lékařské zdravotní a sociální péče na nutnosti získávat, zpracovávat a uchovávat čím dál podrobnější informace o zdravotním stavu pacientů.

Je třeba hledat specifičtější způsoby, jak tento stav příznivě ovlivnit, případně poskytovat osobám s trvalým zdravotním postižením vhodné technické prostředky, které jim usnadní zapojení do běžného života na co nejvyšší úrovni.

Biomedicínské inženýrství nachází uplatnění ve:* vývoji, konstrukci i použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky,* vývoji i aplikaci umělých náhrad nefunkčních částí lidského těla (kloubů, některých žláz a orgánů…),* vývoji biokompatibilních materiálů, tj. materiálů, které při kontaktu s živým organismem minimalizují nežádoucí reakce organismu i materiálu samotného,* vývoji a použití informačních technologií, které usnadňují péči o pacienty (telemedicína, zdravotnické informační systémy…),* vývoji rehabilitačních pomůcek zlepšujících kvalitu života zdravotně postižených,* vytváření výzkumných prostředků a nástrojů pro zkoumání struktury a funkce živých organismů na všech úrovních složitosti (od molekulární až po systémovou).

Nové postavení technických pracovníků ve zdravotnickém systému vymezuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou působností, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky, které jsou prováděcími předpisy zákona. Při tvorbě zákona se vycházelo z filozofie, že kvalifikace zdravotnického pracovníka u technických profesí bude vyžadována, jestliže dotyčný přichází do styku s pacientem nebo může bezprostředně ovlivnit jeho zdravotní stav.

Kvalifikace biomedicínských techniků a inženýrů

* Akreditovaný bakalářský obor nebo obor na VOŠ pro biomedicínské techniky. V případě neakreditovaného oboru je nutný kurz na IPVZ ukončený státní zkouškou.* Akreditovaný magisterský nebo inženýrský obor pro biomedicínské inženýry. Také zde je nutný kurz na IPVZ.* Zdravotnický pracovník se specializovanou působností, v našem případě klinický technik, klinický inženýr a perfuziolog (obr. 1), musí absolvovat specializační vzdělávání na IPVZ ukončené atestací.

Nové uspořádání biomedicínského inženýrství v Nemocnici Na Homolce

Preventivně servisní inženýrství zdravotnické techniky zabezpečuje preventivní kontroly zdravotnické techniky dané zákonem č. 123/2000 Sb. a mezinárodními akreditačními standardy Joint Commission International (JCI) realizované vlastními silami. Díky erudovaným technikům je schopno provádět i interní servisní zásahy. Dále zajišťuje preventivní a servisní zásahy externích organizací.

O všem, co se děje se zdravotnickou technikou, vede podrobnou elektronickou dokumentaci. Práce této části biomedicínského inženýrství (10 zaměstnanců) byla již několikrát úspěšně otestována českými i mezinárodními audity (MZ ČR, SÚKL, ČMI, ISO, JCI).

Novou částí biomedicínského oddělení je klinické inženýrství, sloužící k využití a přípravě použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky. Odborná pomoc při zavádění nové zdravotnické techniky a sledování pokroku ve zdravotnické technice je nedílnou součástí práce klinického inženýrství.

Nyní pracuje na kardiologické elektrofyziologii, perfuzologii a neurochirurgické navigaci 11 zaměstnanců. Klinické inženýrství se brzy rozroste o skupinu respiračních terapeutů, které jako první v ČR pro nás vyškolí katedra urgentní medicíny při IPVZ. Velice pravděpodobný se jeví i nárůst počtu zaměstnanců biomedicínského inženýrství tam, kde je vysoký stupeň technizace zdravotnictví, jako je robotika (obr. 2, 3) nebo navigační systémy. O metrologický pořádek se v Nemocnici Na Homolce stará metrologie.

Naprostá většina zaměstnanců biomedicínského inženýrství jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, registrovaní na MZ ČR podle zákona č. 96/2004 Sb. Ti, kteří nemají potřebnou kvalifikaci, si ji s podporou nemocnice musejí doplnit.

Závěrem je nutno zdůraznit, že v medicínsky vyspělých zemích počet biomedicínských techniků, inženýrů a dalších pracovníků v nelékařských zdravotnických povoláních roste geometrickou řadou a že klinická část práce biomedicínského oddělení brzy i v naší republice převýší část práce preventivně servisní.


Ing. Martin Mayer, vedoucí oddělení zdravotnické techniky Nemocnice Na Homolce Praha martin.mayer@homolka.cz

Ohodnoťte tento článek!