Brachyterapie – léčba zářením

Onkologická onemocnění jsou ve vyspělých zemích druhou nejčastější příčinou úmrtí po chorobách kardiovaskulárních. Polovinu nemocných s maligním nádorem lze prostředky současné medicíny vyléčit, z toho 40 % pacientů radioterapií, kterou z hlediska užívaných technik dělíme na teleterapii a brachyterapii.

Brachyterapie – název pochází z řeckého brachys (krátký) a v lékařské praxi znamená ozařování z krátké vzdálenosti, přičemž zdroj je aplikován do nádoru či do jeho těsné blízkosti (radium, iridium, zlato). Cílem je aplikovat maximální dávku záření do napadené tkáně za výrazného šetření zdravého okolí.

Teleterapie pak znamená druh léčby zářením, při němž zdroj není v kontaktu se zhoubným nádorem, nachází se v určité vzdálenosti od těla pacienta. Zdrojem záření může být např. kobaltová bomba nebo vysokoenergetické záření vzniklé v urychlovačích.

Indikace brachyterapie

* Primární radikální léčba je vhodná pro malé, dobře lokalizované nádory s minimálním rizikem šíření do regionálních lymfatických uzlin. * Podpora teleterapie – u rozsáhlejších nádorů s rizikem lymfatického šíření. * Paliativní léčba – umožňuje rychlé a efektivní zmírnění obtíží např. u maligních stenóz jícnu či bronchu. * Léčba recidiv – umožňuje opakované ozáření tkání u některých recidiv např. v oblasti hlavy a krku.

Kontraindikace brachyterapie

Rozsáhlé nádory, nádory s vysokou tendencí k regionálnímu metastazování, nádory s obtížně určovanými hranicemi, postihující kost nebo nacházející se v jejím těsném sousedství a nádory obtížně technicky přístupné.

Výhody a nevýhody

Velkou výhodou brachyterapie je, že dávka záření působí přímo na ložisko nádoru, což šetří okolní zdravou tkáň. K výhodám metody patří také to, že při ní lze, ve srovnání s teleterapií, aplikovat vysoké dávky do cílového objemu v krátké době. Díky použití speciální techniky je personál před ozářením chráněn, zdroj je uložen v dutém aplikátoru.

Mezi nevýhody brachyterapie lze zařadit to, že se jedná o invazivní léčebnou metodu, která vyžaduje řádně vybavené pracoviště včetně podmínek pro případné použití anestezie. Při aplikaci je pacient obvykle upoután na lůžko, jeho pohyblivost je omezena. Mohou vzniknout komplikace, např. krvácení či perforace. Nevýhodou je i bolestivost při zavádění aplikátorů.

Druhy aplikací brachyterapie

* Uterovaginální aplikace – používá se v léčbě karcinomu děložního čípku za použití aplikátoru složeného z uterinní sondy, ovoidů a cervikálního stoperu. Velice důležitá je tamponáda, která slouží k upevnění celého aplikátoru a odtlačuje rektum a močový měchýř, aby nedošlo k jejich ozáření. * Kolpostat – používá se k ozáření poševní jizvy a kleneb poševních u karcinomu cervixu po radikální hysterektomii. Za použití vaginálních ovoidů. * Vaginální válec – obvykle se používá pro ozáření karcinomu endometria po radikální hysterektomii, u málo pokročilých karcinomů vaginy buď samostatně, nebo v kombinaci s intersticiální aplikací a teleterapií. Za použití vaginálních válců.* Heymanova tamponáda – používá se u inoperabilního karcinomu endometria za použití Heymanových kapslí. I zde je velice důležité provedení tamponády. * Intraluminární brachyterapie – používá se při maligních obstrukcích bronchu, jícnu nebo žlučových cest. Efektivní metoda ke zmírnění dechových a polykacích obtíží, eventuálně obstrukčního ikteru. * Intersticiální brachyterapie – používá se např. při karcinomu prsu, karcinomu konečníku. * Za pomoci dutých ocelových jehel různých délek a templat s otvory nebo za použití plastických trubiček – nejrozšířenější metoda intersticiálních aplikací. * Muláže – používají se pro povrchní kožní nádory, např. primární spinocelulární karcinom kůže.

Úloha sestry

* příprava pacienta k výkonu – edukace,* objednání anestezie,* příprava sterilního stolku, pomůcek, nástrojů k plánovaným výkonům,* asistence při výkonech,* zajištění žilních vstupů,* kontrola stavu pacienta při a po výkonu,* asistence při odběru biologického materiálu, * péče o přístroje a příslušenství,* úklid sálku,* vedení dokumentace,* s lékaři se podílí na koordinaci chodu sálku.

Závěr

Sestra specializovaná pro brachyterapii je velmi důležitým členem celého radioterapeutického týmu a svou odbornou prací významně přispívá k zajištění komplexní péče o pacienta.


SOUHRN

Článek seznamuje s brachyterapií jako jednou z technik radioterapie, přibližuje úlohu sestry v radioterapeutickém týmu.

SUMMARY

The article introduces brachytherapy as one of the radiotherapy techniques and describes the role of a nurse in a radiotherapy team.


O autorovi: Monika Sedláčková Bc. Markéta Reichertová Klinika onkologie – radiologie, FN Hradec Králové (reichterova@fnkh.cz)

Ohodnoťte tento článek!