Brachyterapie prsu – asistence sestry

Po chirurgickém výkonu se provádí zevní ozařování + na oblast lůžka po tumoru se doplňuje dávka. Tento boost (dosycení dávky do lůžka tumoru) může být proveden buď zevním zářením, nebo intersticiální brachyterapií přímo do tkáně.

Rozhodujícími faktory ke zvolení vhodného typu boostu je velikost nádoru a velikost prsu – pro brachyterapii není vhodný příliš velký ani příliš malý prs. Velice důležité je také původní uložení nádoru. Není vhodné, byl-li uložen těsně pod kůží nebo nasedal na žebra. Pacientka musí být schopna výkonu v celkové anestezii. Je také nutné mít podepsaný informovaný souhlas s výkonem.

Výhody brachyterapie

Jedná se pouze o jednorázový výkon. Nižší dávku záření obdrží kritické orgány (srdce, plíce). Výborný je výsledný kosmetický efekt. Jako každá metoda má však i svá negativa – nutnost hospitalizace a celkovou anestezii. V případě použití ozařovacího přístroje LDR (Lowdoserate) je pacientka po dobu ozařování imobilizována. Před aplikací jsou nezbytné anamnestické údaje pacientky. Ptáme se, zda si tumor nahmatala sama, což je jedním z orientačních ukazatelů původní hloubky uloženého tumoru. Má to jistý význam pro výsledný kosmetický a poté i psychický efekt, protože zhruba 5 mm pod kůží je „neaktivní zóna“. V tom případě se kůže neozáří, takže nebývá dlouhodobě či trvale zahnědlá, pigmentovaná atd. Také je důležitá dokumentace: předoperační mamografické snímky, operační protokol, informace o přítomnosti titanových klipů, které označují lůžko po tumoru. Podle těchto kritérií volíme typ boostu.

Aplikace

Příprava před samotnou aplikací brachyterapie prsu je stejná jako před každým chirurgickým výkonem. Pacientka je nalačno, má podanou premedikaci a oholené podpaží. Po provedení aplikace se udělá rtg kontrola uložení aplikátoru a fyzikální výpočet. Po probuzení z narkózy je pacientka převezena do speciální stíněné místnosti, kde je napojena na LDR zdroj záření. V tomto pokoji leží sama a j e sledována prostřednictvím průmyslové kamery na monitoru na sesterně. Délka ozařování se pohybuje okolo 18-24 hodin. Po odstranění aplikátoru kryjeme vpichy mastným tylem a sterilními čtverci. Při případném krvácení používáme Gelaspon.

V následujících dnech jsou nezbytné kontroly stavu vpichů a převazy. Zajímavé je, že si pacientky téměř nikdy nestěžují na bolestivost prsu během samotné aplikace. Na našem pracovišti používáme ozařovací techniku LDR se zdrojem zářené Cs 137. Od roku 1991 jsme tuto metodu použili při léčbě 260 pacientek, z tohoto počtu nebyla ani jedna recidiva. Výše zmíněný výborný kosmetický efekt závisí na naprosté přesnosti provedení aplikace a fyzikálním výpočtu, kdy několik milimetrů pod kůží je neaktivní zóna. Přibližně po jednom roce vpichy mizí, bývají téměř neviditelné. Zevní pooperační ozáření kombinované s brachyterapií po parciálním výkonu na prsu se jeví jako adekvátní léčba také pro velmi dobrou lokální kontrolu s vynikajícím kosmetickým efektem.


SOUHRN

Po stanovení diagnózy dříve prováděly převážně ablace prsu, což mělo mimo jiné i silně negativní dopad na psychiku pacientek. Článek přináší informace o léčebné metodě, jež se v poslední době dostává do popředí po výkonech, které zachovávají prs – lumpektomii, segmentektomii, kvadrantektomii.

SUMMARY

Earlier, after the diagnosis had been made, it used to be a practice that radical mastectomy was performed, which had negative impact on the patients’ mental state. The article provides information on a treatment method that has been more common recently after the breast sparing procedures – lumpectomy, segmentectomy, quadrantectomy.


O autorovi: Jolana Tomanová, Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Ohodnoťte tento článek!