Byla jsem hlavní sestrou ministerstva zdravotnictví.

Na ministerstvo zdravotnictví – na samostatné oddělení ošetřovatelské péče – jsem nastoupila po řádném konkurzu. Byly tam tenkrát rozpracované rozličné úkoly, na které jsme navázali. Začínali jsme ve dvou a až mnohem později jsme získali jednu posilu. V září loňského roku naše pracoviště zaniklo a byl vytvořen odbor ošetřovatelství, čímž se řízení oboru posunulo na vyšší úroveň.

Vznik Koncepce ošetřovatelství

Ale vrátím se na začátek. Stál před námi úkol vytvořit koncepci ošetřovatelství. Sestavila jsem proto Radu pro rozvoj ošetřovatelství z navržených zástupců teoretických a vzdělávacích institucí, profesních sdružení sester a zástupců z praxe. Radě pak předložila velmi ucelený návrh na Koncepci ošetřovatelství doc. PhDr. Marta Staňková. Rada návrh precizovala a současně se v připomínkovém řízení sestry podílely na jeho konečné verzi. Ta byla předložena s důvodovou zprávou poradě vedení ministerstva zdravotnictví a bez výhrad schválena. Ve Věstníku MZ v částce č. 6/1998 vyšla jako metodický pokyn.

Schválením koncepce však nastaly další úkoly, se kterými se nejen samostatné oddělení ošetřovatelské péče, ale také Rada podle pokynů začaly zabývat. Bylo to zavádění a rozšíření ošetřovatelského procesu ve zdravotnických zařízeních, zavádění ošetřovatelské dokumentace atd. Mnoho hlavních, vrchních i staničních sester prošlo speciálním školením, které v rámci úkolů z projektu Leonardo da Vinci pro ně uspořádala 1. LF UK v Praze. Tento projekt v loňském roce skončil a jeho výsledky budou zahrnuty do závěrečné publikace.

Neméně důležitým úkolem z Koncepce ošetřovatelství je registrace sester, která je prakticky připravena. Jsou rozpracovány národní standardy, které jsou dlouhodobě velmi problematické. Práce na nich byla pozastavena a byly zrušeny všechny rady (tedy i pro standardy), které na MZ působily. Avšak pro budoucí akreditaci zdravotnických zařízení jsou standardy jedněmi z hodnoticích kritérií, a tedy být musí.

Pro kontinuitu koncepční práce v ošetřovatelství byla zřízena Rada pro vzdělávání a výzkum. Rozšířil se systém skupinové péče, dále systém primárních sester a jsou pracoviště, centra sice neakreditovaná, která však jsou funkční i co do výuky. Rada pro rozvoj ošetřovatelství se zabývala i publikační činností. V ediční řadě České ošetřovatelství vydala publikace Koncepce ošetřovatelství, Zajišťování kvality péče, Jak zavést ošetřovatelský proces, Jak provádět ošetřovatelský proces, Manuálek o etice a konečně Hodnoticí a měřicí kritéria v ošetřovatelské praxi.

Legislativa ke vzdělávání sester

Na zákonu o vzdělávání nebo o způsobilosti k výkonu povolání pracuje MZ od roku 1990. ČAS, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, ostatně jako mnoho jiných organizací, jsou řádnými členy připomínkového řízení. Zatím však stále platí současná, již zastaralá legislativa. Prioritou WHO je program Zdraví pro všechny do 21. století. Zrodil se na světovém zdravotnickém shromáždění a byl přijat v květnu 1998. Českou verzi této důležité publikace jsem předávala na poradě hlavních sester v Praze. Případným dalším zájemcům je k dispozici v kanceláři WHO v Praze na MZ.

Mnichovská deklarace

V červnu loňského roku jsem se zúčastnila II. konference ministrů v Mnichově, věnováné ošetřovatelství a porodní asistenci. Nejzávažnějším dokumentem tohoto shromáždění byla Mnichovská deklarace, která byla podepsána ministry zdravotnictví nebo jejich zástupci z jednotlivých zúčastněných států. Zprávu o zasedání a deklaraci jsem předala do Zdravotnictví a medicína, do profesního časopisu SESTRA a hlavním sestrám. Připomenu, že byl věnován velký prostor komunitní péči, rodinné sestře a hlavně nutnosti jednotné úrovně vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek, které jsou obecně regulovanými profesemi. Na tomto fóru jsme opravdu s hrdostí předali delegátům naši Koncepci ošetřovatelství. Byla přijata velmi nadšeně a věřím, že spousta států se od nás může poučit a může i něco opsat. České ošetřovatelství má Evropě co říci.

Byli jsme součástí dění

Naše oddělení, byť malé, bylo součástí dění na ministerstvu. Nastartovali jsme ošetřovatelské programy, které řeší nejen základní, ale i specializované samostatné činnosti sester a porodních asistentek. Rovněž velmi kvalitní programy pro zvyšování úrovně ošetřovatelské péče jsou v mnohých nemocnicích již zaběhnutým systémem. Namátkou mohu jmenovat FN v Plzni, FN Ostrava- -Poruba, nemocnici v Pelhřimově, Ústav pro matku a dítě v Praze, nemocnici v Přerově a další.

Oddělení ošetřovatelské péče také spolupracovalo s MPSV. I v ústavech sociální péče je potřeba metodiky, standardů, ale i naplňování úkolů z koncepce ošetřovatelství. Pokud jde o dílčí cíle a úkoly, ani zde nemám pocit úplné marnosti. Jsem ráda, že se prosazují i nové obory, jako je paliativní péče, hospicová péče, a že zde sestry nacházejí seberealizaci. V posledním roce se velice dobře rozvíjela i spolupráce s domácí péčí. Podařilo se nám společně prosadit některé pozitivní prvky, např. výběrová řízení, a zahájit práce na Koncepci domácí péče včetně náplně činností. Radost nám všem udělalo definitivní spojení ČAS a ČSS. Je to jistě předzvěst budoucí komory, o kterou usilujeme již od roku 1991. Její vznik dnes závisí na politické vůli parlamentu.

Díky…

Jsem ráda, že jsem mohla provést průřez činností, splněných, ale i rozpracovaných úkolů a cílů. Chci vám poděkovat za neobyčejnou spolupráci a podporu, kterou jste mi věnovali. Děkuji Radě pro rozvoj ošetřovatelství a Radě pro národní standardy. Bez jejich usilovné práce a podpory bych se ve své činnosti neobešla. Velmi důležitým článkem pro spolupráci s vámi všemi byly i regionální sestry. Rovněž těm patří můj dík za mnohdy mravenčí a velmi užitečnou a potřebnou práci. Nechť se vám takto daří i nadále.

Ohodnoťte tento článek!