Centrální sterilizace v Baťově nemocnici

Centrální sterilizace (CS) vznikla v Baťově nemocnici v budově gynekologicko-porodnického komplementu v roce 1996. V roce 1999 bylo otevřena 2. stanice oddělení CS pro chirurgické obory v nově rekonstruované a přistavěné budově s centrálními operačními sály. Obě stanice oddělení CS zajišťují kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci v moderních parních autoklávech a plynových sterilizátorech (etylenoxid a formaldehyd) nejen pro nemocniční oddělení, ale i pro privátní ambulance.

Všichni pracovníci, kteří zde pracují, jsou zaškoleni podle vypracovaného standardu oddělení a pravidelně proškolováni v odborných seminářích, které se týkají problematiky dezinfekce a sterilizace, a pro práci s jedy v rámci školení BOZP. Dále absolvují školení práce s tlakovými nádobami včetně zkoušek. Sestry absolvovaly, nebo jsou zařazeny do kurzu Dezinfekce a provoz centrálních sterilizací pořádaného IDV PZ Brno. Na všech přístrojích byli zaměstnanci zaškoleni dodavatelskými firmami. Na základě provedeného šetření jsou pracovníci, kteří pracují na CS, zařazeni do II. stupně rizika, na oddělení je zaveden pitný režim, pravidelné prohlídky u závodního lékaře a očkování proti virové hepatitidě typu B.

Používané standardní metody a postupy:

Příjem materiálu – septická zóna

Materiál musí být vydezinfikován, umyt, suchý a nepoškozený, jeho stav kontroluje přijímací sestra. Operační a zákrokové sály odesílají nástroje naložené v dezinfekčním roztoku v dekontaminačních kontejnerech, spolu s průvodkou, která také musí obsahovat údaje o druhu dezinfekčního roztoku a čase naložení nástrojů.

Předsterilizační příprava – septická zóna

Určené pracovnice používají vyčleněný pracovní plášť, zástěru, jednorázovou ústenku a ochranné rukavice. Duté předměty a pomůcky mechanicky umyjí a vysuší za pomoci vodních a vzduchových tlakových pistolí. Zvlášť znečištěné nástroje po mechanickém umytí rozevřené vkládají do ultrazvukové myčky. Po mechanické očistě jsou nástroje vloženy na síta do prokládacích myček a je zvolen odpovídající program, který je monitorován.

Automatické myčky obsahují programy, umožňující vložené pomůcky a nástroje dezinfikovat, mýt, neutralizovat, a nástroje také konzervují. Výsledek mycího procesu je zaznamenán validační tiskárnou.

Přípravna textilu – mezoseptická zóna

Operační prádlo a obvazový materiál jsou zde znovu kontrolovány, přeskládány a uloženy do regálů, poškozené prádlo je vyřazeno. Podle požadavků oddělení je setováno a baleno do kontejnerů, jednorázových obalů papír – plast nebo do skládaných papírových přířezů.

Každé balení je opatřeno štítkem s procesovým testem, označením obsahu, datem sterilizace a exspirace. Připravený materiál je převezen do setovny, kde po jeho převzetí směnová sestra určí sterilizační program.

Setování nástrojů a pomůcek – mezoseptická zóna

Setovna je spojena s předsterilizační přípravnou prokládacími myčkami. Předměty určené ke sterilizaci se zde skládají podle požadavku oddělení a vkládají do obalů plast – papír. Tyto obaly jsou opatřeny chemickým indikátorem a zatavovány na průběžné svářečce s tiskem dat sterilizace a exspirace. Operační nástroje po vyjmutí z myčky jsou znovu kontrolovány (čistota, nepoškozenost) a setovány na síta sestrou. Kontejnery, do kterých jsou vkládána poskládaná operační síta, jsou opatřeny plombou s údaji o druhu operačního síta, datem sterilizace a exspirace, chemickým indikátorem, a podepsané sestrou, která je setovala. Pracovnice, která kompletuje operační síta, pracuje v rukavicích, používá ochrannou pokrývku hlavy a ústenku.

Směnová sestra sestavuje materiálové šarže, vkládá připravený materiál do sterilizátorů a určí odpovídající sterilizační program.

Chemická sterilizace – mezoseptická zóna

Chemická sterilizace etylenoxidem se provádí ve zvláštní místnosti, která je odvětrávána a opatřena monitoringem úniku sterilizačního plynu. Nasetované nástroje a pomůcky jsou vkládány do sterilizátoru a aktivován odpovídající program.

Sklad sterilního materiálu – aseptická zóna

Každý pracovník před vstupem skladu projde filtrem, kde oblékne sterilizovaný plášť, použije ústenku a ochrannou pokrývku hlavy, provede dezinfekci rukou. Není-li podlaha filtru opatřena dezinfekční rohoží, použije pracovnice vyčleněnou obuv.

Sterilizovaný materiál je znovu kontrolován (data, nepoškozenost obalu, chemický indikátor) a uložen do regálů k vychladnutí. Po vychladnutí je materiál uložen do expedičních obalů a převezen do výdejového skladu. Kontejnery určené k operacím jsou vloženy do přepravního uzavíratelného boxu a odeslány zvláštním výtahem přímo na operační sál.

Výdej sterilního materiálu – zóna čistoty není určena

Materiál přivezený ze skladu sterilního materiálu je zde roztříděn podle jednotlivých žádanek a vydáván proti podpisu v určené hodiny. Na jednotlivých pracovištích CS se do jednorázových obalů připravuje i další materiál, který usnadňuje práci ostatním oddělením a privátním lékařům, například podle ČL je zde balen a sterilizován mastný tyl, Višněvského balzám a vyráběna nesterilní demineralizovaná voda, případně aqua purificata sterilisata.

Na oddělení CS pracuje proškolený personál, který svou činností a kvalitou práce plní nezastupitelnou roli v bariérovém režimu a prevenci nozokomiálních nákaz v nemocnicích a v privátní praxi. n

Ohodnoťte tento článek!