Centrum před prahem svého padesátého výročí

Základním předpokladem podmiňujícím kvalitní a bezpečnou zdravotní a ošetřovatelskou péči je kvalifikovaný zdravotnický personál, který si udržuje své odborné znalosti na úrovni současných vědeckých poznatků. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků je nezbytnou součástí jejich profesního růstu.

logo NCO NZO Brno

Tato myšlenka vedla v poválečných letech ke vzniku koncepce „Organizované formy soustavného dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“. Na základě této koncepce byl založen Ústav pro doškolování lékařů v Praze a v Trenčíně, který byl posléze přestěhován do Bratislavy a oba byly později přejmenovány na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Zkušenosti brzy ukázaly, že potřeba systematického celoživotního vzdělávání se nemůže omezit pouze na další vzdělávání těchto dvou zdravotnických kategorií, ale musí být rozšířena také na ostatní zdravotnické pracovníky, zejména na nejpočetnější skupinu středních zdravotnických pracovníků – zdravotní sestry. Proto se ve druhé polovině padesátých let začaly objevovat konkrétní požadavky na zřízení odborné „školy“, která by zajišťovala jejich další systematické vzdělávání.

A tak, brzy po založení již zmíněného pražského Ústavu pro doškolování lékařů, dnešního Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, byla výnosem Ministerstva zdravotnictví ČSR v roce 1960 založena vzdělávací instituce pod názvem Středisko pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, v prostorách Střední zdravotnické školy v Merhautově ulici.

V roce 1965 bylo Středisko přejmenováno na Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o školicí akce i k přibývajícím úkolům souvisejícím s dalším vzděláváním byl Ústav přestěhován do nové budovy ve Vinařské ulici, která již byla plně přizpůsobena požadavkům rozvíjející se vzdělávací organizace. S postupujícím zájmem o vzdělávání bylo nutné rozšířit počet přednáškových a seminárních místností a rovněž nabídnout možnost ubytování a stravování přímo v areálu. V roce 1986 doznal opět změny název a Ústav byl přejmenován na Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.

NCO NZO Brno

Vzdělávání 21. století

Tak, jak se měnil název organizace, přibývaly prostory, postupně docházelo k rozšiřování pracovních úkolů i zvyšování kompetencí Institutu. K významné změně nejen v názvu, ale především v jeho struktuře, dochází v roce 2003, kdy se mění na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) a stává se tak flexibilním centrem zajišťujícím odbornou úroveň v široké oblasti poskytování zdravotní péče.

Do organizační struktury NCO NZO se k pedagogickému a hospodářsko-ekonomickému úseku nově začleňuje úsek regulace nelékařských povolání a výzkumu. Jeho hlavním úkolem je, ve spolupráci s MZ ČR, podílet se na řešení aktuálních problémů zdravotnictví především nelékařských zdravotnických povolání. Se zvyšující se potřebou regulace struktury těchto povolání, zavedení řádu, důslednosti a kontroly vzniká 1. 5. 2004 Registr nelékařských zdravotnických pracovníků, který letos oslavil pětileté výročí od svého založení.

Se zvyšující se konkurencí dalších akreditovaných zařízení se i NCO NZO v současné době snaží držet své vysoké standardy při zvyšování odborné a etické úrovně pracovníků ve zdravotnictví. Zajišťuje kvalitní vzdělávací a školicí akce v systému celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a realizuje rovněž kvalifikační i vzdělávací akce pro veřejnost. Centrum zodpovídá také za odborné konzultace, analytickou a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví.

Mezi důležité úkoly, kterými je NCO NZO pověřeno, patří příprava podkladů pro vznik právních norem a jejich tvorba, účast na připomínkových řízeních, posuzování vysokoškolských vzdělávacích programů. Je i koordinačním a metodickým centrem pro specializační vzdělávání, odpovídá za organizaci a průběh specializačních a aprobačních zkoušek. V souhrnu lze říct, že Národní centrum je organizací, jejíž hlavní činností je koncepční, analytická, vzdělávací, metodická, koordinační, registrační, posuzovací, expertní, vědecko-výzkumná a informační činnost.

V příštím roce oslaví Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů již 50 let svojí existence. Padesát let, během kterých bylo hlavním cílem zajišťovat vysoce kvalitní celoživotní vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a metodickou a odbornou podporu pro legislativní zakotvení jednotlivých nelékařských zdravotnických povolání v právním řádu České republiky.

Důkazem, že jsme prvního cíle dosáhli, je řada spokojených klientů, kteří se stále vracejí. Pokud se i nadále budeme držet filozofie kladoucí důraz na kvalitu a spokojenost klientů, zůstane NCO NZO i v dalších letech špičkovou institucí nejen v oblasti vzdělávání.


O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková1, Mgr. Daniela Baráková2

náměstkyně ředitelky pro úsek regulace nelékařských zdravotnických povolání a výzkumu, NCO NZO v Brně1,
referent Registru zdravotnických pracovníků2

Ohodnoťte tento článek!