Červnové odborné dění v Ostravě

Dne 25. 6. 2012 se v hotelu Vista v Ostravě-Zábřehu konala konference s názvem Implementace praxe založené na důkazech do výuky.
Konference byla realizována v rámci projektu ESF Inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě (IPZP), reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0020, který byl zahájen v roce 2011. Cílem projektu je inovovat vybrané předměty a kurzy akreditovaných bakalářských a magisterských studijních oborů na LF Ostravské univerzity. Projekt je zaměřen na aktualizaci a modernizaci vzdělávacích postupů za pomoci nového materiálního vybavení, ale zejména v oblasti inovace výukových metod. Akademičtí pracovníci zapojení do projektu inovovali předměty obohacením o případové studie, distanční texty, audiovizuální programy a e-learningové kurzy. K novým metodám obohacujícím výuku byly zařazeny např. metody evidence based practice (EBP), metoda klinické rozvahy a Outcome Present State-Test Model (OPT model). Vzdělávání sester v ČR je stále orientováno převážně na ošetřovatelství založené na zkušenostech a na akumulaci poznatků zdravotních věd bez diferenciace na specifické potřeby a požadavky konkrétního pacienta (zpravidla sekundární a terciární zdroje). Současná zdravotnická praxe však vyžaduje flexibilního a kreativního odborníka poskytujícího kvalitní zdravotní péči, která je odůvodněna relevantními výsledky výzkumných studií. Prezentované informace týkající se zkušeností se zařazením nových metod do výuky ošetřovatelství ukázaly na jejich efektivitu při přípravě vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických odborníků, schopných zhodnotit, vyhledat a implementovat relevantní výsledky výzkumu do klinické praxe pro zajištění kvalitní individualizované péče o pacienta. Cílem konference byla podpora využívání modernějších metod výuky při přípravě studentů a výměna zkušeností s použitými metodami a prostředky ve výuce studentů LF OU. Pozvání přijali odborní akademičtí pracovníci z Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, Univerzity Komenského v Bratislavě (JLF UK), Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (LF MU), Fakultní nemocnice v Ostravě (FN) a Městské nemocnice v Ostravě (MNO). Pestrý program zahrnující témata využití kazuistik ve výuce všeobecných sester, porodních asistentek, nových screeningových metod v komunitní péči, multidisciplinárního přístupu v paliativní péči, map klinické úvahy, využití EBP při výuce studentů ošetřovatelství a v rehabilitačních oborech, a to nejen na půdě LF OU, ale také na JLF UK v Martině nebo při praktické výuce studentů LF MU v Brně, dotvářela bohatá diskuse všech zúčastněných odborníků. Program obohacovaly také odpolední workshopy.

O autorovi| PhDr. Lucie Sikorová, Ph. D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF Ostravská univerzita

Ohodnoťte tento článek!