České sestry dobývají Evropu

Nesmírný úspěch české sestry: během podzimního všeobecného shromáždění PCN, které se konalo v Amsterodamu dne 28. – 29. října, byla prezidentka ČAS Hilda Vorlíčková zvolena novou viceprezidentkou Stálého výboru sester Evropské unie (Standing Committee of Nurses of the European Union – PCN) na období 2004 – 2006.

Redakce Sestry ji požádala o bližší informace. Stálý výbor sester EU byl založen v roce 1971 a je Radou Evropy pokládán za oficiálního zástupce sester v tomto orgánu. Výbor zastupuje přes 1 milion evropských sester a je nezávislým evropským hlasem této profese. Cleny jsou národní asociace sester, které jsou v Mezinárodní radě sester (ICN), a to ze všech 25 členských států EU. Mimořádnými členy jsou asociace sester ze zemí patřících do Rady Evropy a mnohá z nich žádá o členství v EU. Výbor vydává zásadní doporučení pro ošetřovatelství včetně požadavků na kvalifikační přípravu sester v členských zemích s cílem dosahovat vysoké a vzájemně srovnatelné úrovně jejich vzdělání, která umožní volný pohyb pracovních sil. Rada Evropy vypracovala již v šedesátých letech základní směrnice pro jednotnou kvalifikaci a vzdělávání sester, které vznikly na základě společné dohody několika evropských zemí. Dohodu postupně v letech 1967 – 1971 podepsalo 12 evropských zemí. V roce 1972 byla vyhlášena ve Strasbourgu Evropská dohoda o vzdělávání sester č. 59 (European agreement on instruction and education of nurses) jako oficiální dokument Rady Evropy. Ten je platný dodnes. Postupně se k němu přihlásily nejen všechny členské státy EU, ale i všechny významné mezinárodní organizace, např. Světová zdravotnická organizace v roce 1985 a 2000, Mezinárodní rada sester v roce 1984 a 1999 a Mezinárodní úřadovna práce v roce 1986. Tento stručný dokument byl v roce 1995 doplněn dokumentem Rady Evropy Role a vzdělávání sester (The role and education of nurses, Strasbourg 1995), který podrobně rozpracovává jednotlivé direktivy včetně rámcového obsahu studia v odborných předmětech. Ve shodě s doporučeními ICN a Světové zdravotnické organizace se jedná např. o zahájení studia až po dosažení 18 let, 3letou odbornou přípravu na vyšších ošetřovatelských školách nebo univerzitách, dále je doporučeno obsahové zaměření studia, podíl teoretické a praktické výuky, absolvent je připraven nést vyšší odpovědnost a samostatně pracovat jak v nemocniční, tak komunitní péči apod. PCN upozorňuje EU na aktuální a potenciální spolupráci sester při uspokojování potřeb zdravotní péče v terénu a vytvoření podmínek pro komunitní ošetřovatelskou praxi.

Cíle PCN

PCN poskytuje širokou platformu pro rozvoj politiky i praxe a pro ovlivňování rozhodování EU o všech otázkách, které mají dopad na ošetřovatelství, včetně pracovních podmínek poskytování péče. PCN vydává zásadní doporučení pro kvalifikační přípravu sester s cílem dosahovat vysoké a vzájemně srovnatelné úrovně, která umožní volný pohyb pracovních sil. Maastrichtská dohoda explicitně uznala roli EU v podpoře zdraví a prevenci nemocí. S ustanovením amsterodamské dohody a jmenováním Evropského komisaře pro ochranu zdraví a klientů byl význam evropské zdravotní agendy dále zdůrazňován. Sestry hraj í významnou roli v procesu směřujícímu k dosažení této agendy. Jednou za rok svolává PCN schůzi národních asociací na evropské úrovni. PCN je prostředníkem v organizování spolupráce mezi mezinárodními zdravotnickými organizacemi, výzkumnými institucemi a Radou Evropy. Prosazuje v Radě Evropy a jejich institucích názory sester a vydává doporučení v ošetřovatelských otázkách. FINE ve spolupráci s PCN uspořádaly ve dnech 14. a 15. října 2004 konferenci nazvanou „Working together for European nursing education, how to develop skills/competences?“ (Spolupráce při vzdělávání evropských sester -jak rozvíjet dovednosti/schopnosti?). Na této konferenci několik pracovních skupin pracovalo na „Studijních plánech pro evropskou sestru – Boloňský proces“. PCN s FINE připravují konferenci na téma European Harmonization on nursing education, která se má konat v roce 2006 v Paříži. Členové PCN učinili významný pokrok v rámci evropské politiky schválením stanoviska PCN ke směrnici o službách, pracovní době spolu s dokumenty Informovaný pacient a Bezpečnost pacienta, které budou k dispozici na webové stránce PCN (www.pcnweb.org). Mezinárodní rada sester (ICN) a Mezinárodní nadace Florence Nightingaleové vydaly zprávu s názvem „Globální nedostatek registrovaných sester: přehled problémů a aktivit“, která je výsledkem výzkumu ICN zabývajícího se globálním nedostatkem sester. Více informací najdete na webové stránce: http://www.icn.ch/global/ Více informací o mezinárodních aktivitách najdete na webové stránce české asociace sester www.cnna.cz


Hilda Vorlíčková, Masarykův onkologický ústav, Brno

Ohodnoťte tento článek!