Chronická obstrukční plicní nemoc – pohled pneumologické sestry

Na 16. listopadu byl stanoven světový den chronické obstrukční plicní nemoci. Jde o závažnou nemoc, která je charakterizována omezeným průtokem vzduchu v průduškách, který není plně reverzibilní.

Bronchiální obstrukce progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny. Charakteristickými příznaky této nemoci jsou kašel, expektorace sputa, námahová dušnost. Chronický kašel a expektorace často předcházejí vzniku obstrukce dýchacích cest, které jsou rizikem pro osoby v tomto směru ohrožené. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se může vyskytnout společně s bronchiálním astmatem, dalším onemocněním s chronickou obstrukcí dýchacích cest, jehož základem je zánět dýchacích cest, charakter zánětu je však u bronchiálního astmatu jiný než u CHOPN.

Chronický zánět bývá příčinou remodelace a zúžení malých dýchacích cest. Destrukce plicního parenchymu a zánět vedou ke ztrátě spojení alveolů s malými dýchacími cestami, snižuje se elastické napětí plic. Následně tyto změny zmenšují schopnost dýchacích cest zůstat otevřené během výdechu. Bronchiální obstrukci lze měřit spirometricky, je to nejpoužívanější, reprodukovatelný test funkce plic. Mnoho dřívějších definic CHOPN zdůrazňovalo termíny rozedma a chronická bronchitida.

Emfyzém (rozedma) čili destrukce alveolů, na jejichž povrchu dochází k výměně plynů v plicích, je patologický termín, často, ale nesprávně používaný. Popisuje pouze jednu z těžkých strukturálních změn přítomných u nemocných s CHOPN. Chronická bronchitida neboli přítomnost kašle s expektorací sputa nejméně tři měsíce v roce alespoň v posledních dvou letech, zůstává klinickým a epidemiologickým termínem.

Přesto však neodráží hlavní dopad bronchiální obstrukce na morbiditu a mortalitu nemocných CHOPN. Je důležité pochopit, že kašel a tvorba sputa mohou předcházet vývoji bronchiální obstrukce. Naopak u některých nemocných se vyvine významná bronchiální obstrukce bez chronického kašle a tvorby sputa.

Přirozený vývoj CHOPN

CHOPN má specifický vývoj u každého jedince a ne všichni projdou stejným vývojem. Bez ohledu na to je CHOPN obecně progredujícím onemocněním, zvláště jsou-li nemocní dál vystaveni vlivům škodlivých agens. Pokud expozice škodlivinami ustane, může onemocnění přesto progredovat, protože plicní funkce se zhoršují s věkem. I přesto však může dojít ke zlepšení plicních funkcí, lze zpomalit nebo dokonce zastavit progresi CHOPN.

Závažnost CHOPN

Údaje o prevalenci a morbiditě v souvislosti s onemocněním CHOPN jsou zřejmě podhodnocené, protože onemocnění nebývá rozpoznáno a diagnostikováno, dokud se zřetelně klinicky neprojeví. Prevalence, morbidita a mortalita se značně různí v jednotlivých zemích, ale tam, kde jsou údaje dostupné, je CHOPN považována za významný zdravotní, sociální a ekonomický problém.

Prevalence je všeobecně odvozována od kouření tabáku. Výdaje na léčbu CHOPN a nepřímé náklady na morbiditu znamenají podstatnou ekonomickou zátěž, a to celosvětově. V mnoha epidemiologických studiích je uvedeno, že prevalence, morbidita a mortalita na CHOPN oproti dřívějšku stoupá, více u mužů než u žen. Celosvětová prevalence CHOPN je odhadnuta na 9,34 na 1000 u mužů a 7,33 na 1000 u žen. Zjištění zahrnuje veškeré věkové kategorie a podhodnocuje skutečnou prevalenci CHOPN, zvláště u starších dospělých.

Rizikové faktory

Rizikové faktory zahrnují jak vlivy vlastní hostiteli, tak expozice ze zevního prostředí. Nemoc obvykle vzniká vzájemným působením těchto dvou vlivů. Nejlépe dokumentovaným vlivem hostitelské osoby je vzácný dědičný defekt alfa 1 antitrypsinu. Zatím se nepodařilo identifikovat jiné geny, které by se podílely na patogenezi CHOPN.

Nejdůležitějšími faktory zevního prostředí jsou: tabákový kouř, profesní prachy, chemikálie (výpary, dráždidla, dýmy) a znečištění zevního ovzduší i ovzduší v místnostech. Určení rizikových faktorů je důležitým krokem ke stanovení zásad prevence a léčby.

Rozpoznání cigaretového kouře jako nejdůležitějšího rizikového faktoru pro CHOPN vedlo k zařazení programů odvykání kouření jakožto klíčové složky prevence CHOPN, případně jako důležitého opatření u lidí, kteří již onemocněli. Kouření je nejlépe prostudovaným rizikovým faktorem CHOPN.

LITERATURA
Musil, J., Vondra, V., Kos, S. a kol.: Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence chronické obstrukční plicní nemoci (překlad dokumentu Gold, Světové iniciativy proti chronické obstrukční plicní nemoci – Global Iniciative on Obstructive Lung Disease). Vltavín, 2001.

SOUHRN

Chronická obstrukční plicní nemoc patří celosvětově mezi významné příčiny chronické morbidity a posléze mortality. Mnoho lidí jí trpí dlouhá léta a předčasně umírá buď na ni, nebo na její komplikace. Jde o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na světě a v příštích desetiletích je očekáván nárůst její prevalence a mortality.

SUMMARY

Chronic obstructive pulmonary disease is one great causes of chronic morbidity and mortality all around the world. Many people suffer from it for a long time and they die early due to the disease or its complications. It is the fourth most common cause of death and its occurrence and subsequent mortality is expected to be on the rise in the next decades.


O autorovi: Jarmila Siverová, Oddělení tuberkulózy, respiračních chorob a funkční diagnostiky Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy (jarmila.siverova@mnof.cz)

Ohodnoťte tento článek!