Chronicky nemocný v domácí péči

Diakonie ČCE Valašské Meziříčí poskytuje zdravotní péči formou tzv. domácí zdravotní péče. Ošetřovatelská péče je tedy pacientům poskytována na základě ordinace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici před propuštěním do domácí péče.

SUMMARY Diakonie CCE in Valasske Mezirici provides home health care. The nursing care is indicated by the general practitioner or the tending physician in the hospital before the discherge.

Sestra domácí péče se stává pro pacienta „spojovacím mostem“ mezi ním samotným a praktickým či ošetřujícím lékařem. Pro pacienta je výhodou, že může být ošetřován v domácím prostředí, mezi svými blízkými, pokud mu to zdravotní stav dovolí. Působí to pozitivně na jeho zdravotní i psychický stav. Zároveň je zamezeno vzniku maladaptačního syndromu, který se může projevit zvláště u geriatrických pacientů.

Zdravotní péči poskytuje Diakonie ČCE podle indikace lékaře nepřetržitě (včetně soboty, neděle i svátečních dní). Výkony, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, provádějí registrované všeobecné sestry. Ošetřovatelská služba nabízí a poskytuje pomoc lidem se zdravotním postižením, s chronickým onemocněním a lidem v terminálním stadiu života se zřetelem na individualizovanou péči. Navazuje na služby jiných zdravotnických zařízení a umožňuje těmto lidem pobyt v jejich domácím prostředí. Cílem domácí péče je tedy umožnit klientům v době nemoci a při omezení soběstačnosti vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Geriatrický maladaptační syndrom

Jde o typické onemocnění staršího věku s výrazným zdravotně sociálním charakterem. Jedná se o nepřizpůsobení se změněným podmínkám, jeho základem je chronický stres. Stresující faktory jsou z oblasti biologické, psychologické a sociální. Pokud působí na člověka dlouho a on na ně neumí správně reagovat a přizpůsobit se, dojde k vypuknutí onemocnění častěji v oblasti kardiovaskulárního (infarkt myokardu, CMP) nebo imunitního systému.

Léčba příčiny není možná, neboť neumíme ovlivnit adaptační mechanismy člověka. Důležité je odstranění rizikových faktorů, včasná diagnóza a léčba vzniklých nemocí, péče o mentální zdraví, léčba deprese, prevence komplikací apod.

Pobyt v nemocnici je pro starého člověka výrazným stresorem, proto platí, že pobyt by měl být opodstatněný (kdy nemoc nelze vyléčit v domácím prostředí), má trvat co nejkratší dobu a pokud je to možné, pacienta na něj připravit.

Kazuistika

Klientka, 91 let: Zdravotní péče v domácnosti, kterou indikoval praktický lékař, spočívá v komplexní ošetřovatelské péči, ošetřovatelské rehabilitaci a ošetřování permanentního katétru. Podle potřeby odebíráme krev nebo moč na vyšetření do laboratoře.
RA: Klientka bydlí na okraji města v rodinném domku s dcerou, která o ni pečuje po celý den. Dcera zabezpečuje dodržování léčebného režimu a pravidelnou aplikaci ranní i večerní dávky inzulinu. Klientka je imobilní, upoutaná na lůžko a nesoběstačná v úkonech denní potřeby, má zavedený permanentní močový katétr (PMK) pro celkovou močovou inkontinenci.
OA: Mnoho let DM na inzulinu, ateroskleróza, ICHS, hypertenze, polyartróza, chronická bronchitis, stp. fraktuře bérce I. dx.
Fyziologické funkce: TK 110/60, puls 68' pravidelný, dechová frekvence 23', afebrilní.
FA: Syntophylin 1-1-1, Anopyrin 100 mg 0-1-0, Vasocardin 50 mg 1-0-0, Buronil 25 mg 1-0-1, Mg lacticum 500 mg 1-0-1, Korylan podle potřeby, Furon 1-0-0, 2-0-0 ob den, HM NPH 12-0-12 j.

Šetření v domácnosti klientky

Na lůžko následné péče LDN byla klientka přeložena z domova důchodců pro celkové zhoršení zdravotního stavu. Lékař při příjmu vyloučil bronchopneumonii, avšak diagnostikoval močový infekt, který se projevoval dysurickými potížemi, které trvaly asi 3 měsíce (strangurie, polakisurie). Moč a sediment: leukocyty – plné pole, bakterie – záplava, erytrocyty – 10. Po léčbě Gyrablockem se dysurické potíže zmírnily. Klientka byla inkontinentní, bez hematurie, trpěla bolestmi podbřišku a břicha. Pro opakované urologické potíže, celkovou inkontinenci a dermatitidu po používání plenkových kalhot jí byl zaveden PMK.

Glykemie kompenzované depotním inzulinem byly bez výkyvů, klientka afebrilní, kardiopulmonálně stabilní, imobilní. Objevily se obtíže s polykáním. Během hospitalizace se utvořil hnisavý zánět kolem nehtu a nehtového lůžka (paronychie) na palci PDK. Diagnostikováno jako zarůstající nehet (unguis incarnatus). Pro zarudnutí a sekreci lékař chirurgické ambulance ránu vydezinfikoval a lokálně aplikoval Betadine ung.

V popředí potíží stál maladaptační syndrom. Po přeložení klientky z LDN zpět do domova důchodců se rodina rozhodla pečovat o maminku v domácím prostředí.
Klientka tedy byla propuštěna na žádost dcery a po konzultaci s praktickým lékařem do domácího ošetřování. Návštěvy agentury domácí zdravotní péče probíhaly na základě indikace praktického lékaře pětkrát týdně od pondělí do pátku po dobu 45 minut. Jde o tzv. ošetřovací návštěvu -domácí zdravotní péče – typ II (kód 06315). Tato forma péče je určena zejména klientům odkázaným na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče. Během pobytu doma se opět zhoršil zdravotní stav i mobilita klientky. Praktický lékař tedy indikoval ošetřovací návštěvy pětkrát týdně od pondělí do pátku po dobu 60 minut. Šlo o tzv. ošetřovací návštěvu – domácí zdravotní péče – typ III (kód 06317). Tato forma péče je určena zejména klientům, kteří jsou plně odkázáni na ošetřování druhou osobou pro imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče, doplněné fyzickou náročností poskytované péče.

Praktický lékař rovněž indikoval podle potřeby odběr biologického materiálu (kód 06323), výměnu PMK (kód 06331) a lokální ošetření (kód 06329). Tyto jednorázové výkony se nejprve přičítaly k ošetřovacímu kódu domácí zdravotní péče typu II, později k ošetřovacímu kódu domácí zdravotní péče typu III. Kód 06323, 06331 a 06329 se řadí mezi materiálové náklady výkonu.

Ošetřovatelské diagnózy

1. Porucha soběstačnosti v důsledku poruchy pohyblivosti

Cíl: Zajištění ošetřovatelské péče v plném rozsahu a docílení maximální soběstačnosti.
Ošetřovatelský plán a činnost: Provedena komplexní ošetřovatelská péče u imobilního klienta. Péče o dutinu ústní (ústní voda), hydratace kůže celého těla hydratačním krémem podle potřeby -zvýšená péče v oblasti predilekčních míst, prevence dekubitů, polohování. Pro udržení dosavadní soběstačnosti jsme se klientku snažili zapojovat v co největší možné míře při komplexní ošetřovatelské péči.
Hodnocení: Komplexní péče je zajištěna v potřebném rozsahu. Kůže dostatečně hydratovaná, bez dekubitů. Soběstačnost klientky je udržována alespoň v rámci lůžka.

2. Porucha mobility v důsledku základního onemocnění a z důvodu snížení svalové síly

Cíl: Udržení maximální mobility v rámci daných omezení.
Ošetřovatelský plán a činnost: Ošetřovatelská rehabilitace zaměřená na udržení hybnosti, zmírnění následků imobilizačního syndromu a také prevence dekubitů. Provedeno dechové cvičení, procvičení krční páteře, aktivní i pasivní procvičení HKK a DKK vleže i vsedě na lůžku. Aplikována jemná masáž zad a šíje s použitím masážní emulze.
Hodnocení: Klientka při ošetřovatelské rehabilitaci spolupracuje, je snaživá.

3. Retence a inkontinence moči vlivem vyhasnutí senzitivní motorické inervace močového měchýře

Cíl: Udržení funkčního PMK a zamezení vzniku infekce.
Ošetřovatelský plán a činnost: Péče o PMK -denně důkladná hygiena a dezinfekce, sledování průchodnosti PMK, množství, vzhledu a konzistence moči a množství vypitých tekutin. Edukace klientky a rodiny stran nutnosti přiměřeného příjmu tekutin, včetně pití okyselujících ovocných šťáv. Dostatečný příjem vitaminu C za účelem prevence růstu bakteriální infekce i tvorby močových kamínků. Prováděli jsme pravidelnou výměnu PMK každé 4 týdny (v případě potřeby i dříve), pravidelnou výměnu sběrného sáčku na moč 1 týdně a monitoring případných bolestí v podbřišku.
Hodnocení: PMK je pravidelně vyměňován a je zajištěna jeho funkčnost. Je monitorována bilance tekutin – příjem i výdej tekutin je v normě. Hydratace organismu je tedy zajištěna. V případě podezření na infekci močových cest a po konzultaci s praktickým lékařem jsme odebírali moč na kontrolní bakteriologické vyšetření (kultivace a citlivost). Podle potřeby jsme zahájili léčbu antibiotiky – Gyrablock (ordinuje praktický lékař).

4. Porucha celistvosti kůže na palci PDK vlivem akutní paronychie

Cíl: Nehtový okraj palce PDK se zhojí.
Ošetřovatelský plán a činnost: Dezinfekce nehtového okraje PDK – Octenisept, mechanická očista rány, aplikace Betadine ung., mastný tyl, sterilní krytí, fixace obinadlem (Peha-crepp).
Hodnocení: Rána se hojí, je bez sekrece, mírné zarudnutí přetrvává.

5. Porucha polykání z důvodu oslabení polykacího reflexu

Cíl: Klientka bude schopna přijímat potravu a tekutiny. Ošetřovatelský plán a činnost: Rodina je edukována a chápe nutnost vybírat potravu i tekutiny tak, aby je mohla klientka co nejlépe polknout -krémové polévky, hustší nápoje, doměkka uvařená zelenina, mixovaná strava. Klientce je jídlo podáváno trpělivě a s vlídným přístupem. Rodina se snaží, aby klientka nebyla při polykání ničím vyrušována. Sleduje se bilance tekutin.
Hodnocení: Klientka dokáže přijímat potravu i tekutiny a je dostatečně hydratována.

6. Riziko zdravotních komplikací pro diabetes mellitus, imobilitu, retenci a inkontinenci moči

Cíl: Komplikace zdravotního stavu nenastanou. Ošetřovatelský plán a činnost: Předcházení komplikacím. Pokud nastanou – monitoring FF, zdravotního stavu i psychického stavu. Sledování bilance tekutin, vzhledu moči. Vizuální kontrola DKK, monitoring případných otoků nebo narušení integrity kůže. Zvýšený dohled je nutný pro onemocnění diabetes mellitus.
Hodnocení: Nehtový okraj palce PDK se hojí a je pravidelně ošetřován. Jiné komplikace zdravotního stavu nenastaly.


O autorovi: Monika Klabníková, Diakonie ČCE, středisko ve Valašském Meziříčí, domácí zdravotní péče (moninik72@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!