Cílená prevence termických úrazů

Pro popálení je léčeno v průměru 1 % obyvatelstva ročně. Z toho 97 % ambulantně, 3 % jsou hospitalizována. Postižení dětí z celkového počtu představuje 40 %. Termické úrazy jsou preventabilní. Znalost všech okolností, za nichž k úrazu došlo, je důležitá pro předcházení jejich vzniku.


SOUHRN: Podle dostupných výzkumů vyplývá, že naprostá většina (97 %) termických úrazů u dětí se stala v domácnosti. Podle Úmluvy o právech dítěte mají rodiče společnou a prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Stát je má v tom podporovat a poskytovat jim při výchově přiměřenou pomoc. Prevence úrazů včetně úrazů termických je jedním z hlavních cílů programu WHO Zdraví 21.
Klíčová slova: termické úrazy, epidemiologie úrazu, preventivní strategie, význam edukace


Termické úrazy patří mezi závažná poranění, která představují zdravotnický, ekonomický a společenský problém na celém světě. Významně se podílejí na nemocnosti a invalidizaci dětí (především věkových skupin 0–4 let) a mladistvých.

V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých. Každoročně umírá v důsledku všech úrazů ve státech OECD 20 000 dětí. V rozvojových zemích přibližně 1 milion dětí ve věkové kategorii 0–14 let. Ve státech OECD tvoří dopravní nehody 41 % všech usmrcení v důsledku úrazu dětí do 14 let, termické úrazy pak 7 %. Česká republika – stejně jako Portugalsko, Polsko, Slovensko, Jižní Korea, Mexiko – patří mezi státy s nejvyšší mortalitou dětí v důsledku úrazů. Naopak nejnižší úrazovost dětí je ve Švédsku, Nizozemsku a Velké Británii. Ministerstvo zdravotnictví ČR předložilo Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007–2017, ve kterém si klade za cíl snížení dětské úmrtnosti v ČR v důsledku úrazů a zastavení nárůstu a snížení četnosti dětských úrazů, zejména úrazů závažných a s trvalými následky.

Preventivní programy

Na Popáleninovém centru Fakultní nemocnice Ostrava bylo za období 2005–2009 hospitalizováno celkem 2053 pacientů – z toho dětí 760, tj. 37 %. Stejně tomu bylo i v předchozích letech 2000–2004. Z celkového počtu 760 hospitalizovaných dětí bylo 38 % dívek a 62 % chlapců. Za sledované období bylo 531 dětí, tj. 70 % ve věkové kategorii 0–2 let, 20 % 2–10 let a 10 % 10–15 let. Nejčastější mechanismus úrazů u dětí představovalo v 83,5 % opaření. V 90 % bylo místo vzniku popálenin v domácím prostředí. Popálení vzniklé hořením, elektrickým proudem a kontaktem mají většinou hlubší charakter a operační léčba bývá nutná asi v polovině případů.

Edukace na základní škole

Edukační komiks

Edukační pohádka – ohniváč

Výše zmíněné výsledky nás vedly k myšlence vymyslet preventivní programy zaměřené na edukaci v oblasti termických úrazů. Na 15. výroční konferenci popáleninové medicíny byl prezentován komiks (spolupráce občanského sdružení Bolíto s The Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters a Klinikou popálenin v Palermu), který je určen pro školní děti a přijatelnou formou ukazuje dětem všechny situace, které mohou vést ke vzniku úrazu. Společně se studenty Vyšší zdravotnické školy v Ostravě jsme absolvovali od září 2010 edukační programy pro mateřské školy s pohádkou a také následnou ukázku první pomoci. Dále jsme realizovali besedy na základních školách formou praktických ukázek jednotlivých reálných situací a kazuistik a také následnou ukázkou první pomoci a případnou diskusí se žáky. Do budoucna dále počítáme i s nutností uskutečňovat prezentace a praktické cvičení pro rodiče malých dětí.

Studenti Vyšší zdravotnické školy Ostrava oboru diplomovaná všeobecná sestra si v rámci předmětů první pomoc a medicína katastrof, edukace v ošetřovatelství a výchova ke zdraví vytvářejí edukační programy pro cílovou skupinku žáků, kdy pro nejmenší děti předškolního věku mají např. připravenou edukační pohádku a interaktivní formou zapojují děti jak do pohádky, tak do následné besedy. Zjišťují od dětí, zda znají nebezpečné situace, které by mohly vést k popáleninám, zda znají a umějí vysvětlit jednotlivé piktogramy, které se nacházejí např. na čisticích prostředcích. Vždy provádíme společně s dětmi praktický nácvik první pomoci, kdy se už i předškolní děti učí ošetřovat jednotlivé druhy úrazů. Zde musím podotknout, že k mému překvapení jsou děti již tak útlého věku velmi zručné a šikovné.

Na závěr každé edukace máme pro děti připraveny soutěže a podle možností i jednotlivé výhry. Edukace buď probíhá na jejich domovské mateřské škole či základní škole, pokud je to trochu možné, zveme děti na edukační programy do budovy Vyšší zdravotnické školy, kde si také mohou prohlédnout vybavené odborné učebny první pomoci a vyzkoušet jednotlivé moderní výukové pomůcky – modely.

Kazuistika

Sedmiletý chlapec při hře za blíže nejasných okolností zapálil hořlavinu, následně došlo k výraznějšímu sežehnutí. Pacient utrpěl popáleniny na 78,5 % IIb.–III. stupně.

Nářezy – escharotomie

Obličej při příjmu

Pacient při příjmu

Převaz na operačním sále

Transplantace Integrou

V rámci léčby provedli lékaři transplantaci tzv. Integrou, což je biosyntetická náhrada kožního krytu. Integra je dvouvrstvá membrána složená z vrstvy silikonu nahrazující epidermis a vrstvy bovinního kolagenu (hovězí šlachy) nahrazující dermis. Její hlavní výhody spočívají v tom, že se netvoří hypertrofické jizvy, vyskytuje se méně kožních kontraktur, roste s pacientem – dítětem (na rozdíl od jizev). Integra se využívá také v rekonstukční chirurgii hypertrofických jizev. Možné je i její použití při nedostatku odběrových ploch u autotransplantací.

Pacient při polohování do křesla

Zahojené popáleniny

Chlapec byl hospitalizován v popáleninovém centru celkem 6 měsíců a náklady na jeho hospitalizaci činily 4 248 124 Kč.

Závěr

Ze získaných dat vyplývá, že 37 % všech termických úrazů tvoří děti. Více než 2/3 hospitalizovaných dětí spadá do věkové kategorie 0–2 let. Úraz není náhodný, má své příčiny a je možné mu zabránit. Termické trauma se stát nemusí, není nevyhnutelné. Správnou a včasnou prevencí je možné úrazům předejít. V České republice se úspěšně realizují programy protiúrazové prevence. Vzhledem k závažnosti situace v oblasti prevence dětských úrazů byla na Ministerstvu zdravotnictví ČR v roce 2005 ustavena meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů.

Cílem této meziresortní pracovní skupiny je zajištění systémového řešení prevence úmyslných i neúmyslných úrazů u dětí ve věkové kategorii 0–18 let v České republice, urychlené snížení úrazovosti a vytvoření Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017, který je v souladu s doporučením Evropské komise a WHO programu Child Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE) a činností National Focal points for Violence and Injury Prevention.


O autorovi: Mgr. Pavlína Blahutová 1, Lukáš Růžička, DiS. 2 Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava1, Popáleninové centrum FNsP Ostrava2 (pavlina.blahutova@seznam.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!