Císařský řez z pohledu perioperační sestry

Císařský řez – sectio caesarea – je chirurgický výkon umožňující vybavení plodu z dělohy břišní stěnou. Skládá se z laparotomie (otevření břišní dutiny), hysterotomie (příčné protětí dělohy), vybavení plodu (manuálně, eventuálně vakuumextrakcí), placenty a sutur jednotlivých vrstev.


SOUHRN: Císařský řez je nejčastější porodnickou operací, která ukončuje těhotenství a umožňuje porození dítěte břišní cestou v případě, kdy neprobíhá spontánní porod. Je možností pro záchranu zdraví a života matky i dítěte. Císařským řezem se v České republice ukončuje více než 16 % těhotenství. V Šumperské nemocnici se do poloviny prosince narodilo 1003 dětí, z toho 273 císařským řezem; 123 císařských řezů bylo provedeno v celkové anestezii a 150 v anestezii spinální.
Klíčová slova: anestezie, císařský řez, operační výkon, novorozenec, perioperační sestra

SUMMARY: Cesarean section is the most common obstetric surgery that ends pregnancy and enables delivering the child through abdominal wall in case the spontaneous labor is not progressing. It can save the health and life of the mother and child. Cesarean section will end more than 16% of pregnancies in the Czech Republic. In the hospital Sumperk 1003 children were born by the half of December 273 of which were born by Cesarean section. 123 section were performed under general anesthesia and 150 under spinal anesthesia.
Key words: anesthesia, Cesarean section, surgical procedure, newborn, perioperative nurse


 

Císařský řez z pohledu perioperační sestry

Indikací k provedení císařského řezu je akutní ohrožení plodu, poloha plodu koncem pánevním u prvorodiček, příčné polohy plodu, výhřez pupečníku, předčasné odlučování lůžka placenty nebo uložení placenty (vcestné lůžko) bránící spontánnímu porodu.

V případě závažného onemocnění matky, dvouči vícečetného těhotenství, případně při nepoměru mezi velikostí hlavičky plodu a porodními cestami, je císařský řez prováděn jako výkon plánovaný.

Operační výkon

Operační výkon se provádí v celkové narkóze, je-li nutné rychlé vybavení plodu, nebo ve svodné anestezii. Pro matku i plod je šetrnější spinální anestezie z důvodu menší zátěže plodu anestetiky nebo z důvodu technicky náročné operace v případě opakovaných císařských řezů. Výhodou spinální anestezie je bezprostřední kontakt matky s dítětem již v průběhu operace.

Císařský řez se provádí na operačním sále za přítomnosti gynekologů, perioperační sestry, lékaře a sestry anesteziologického oddělení, porodní asistentky, lékaře pediatra a dětské sestry. Po přivezení klientky na sál a jejím uložení na operační stůl je provedena asepse operačního pole a zarouškována operační rána.

Operatér provádí 2 cm nad sponou stydkou příčný řez, dlouhý asi 10 cm. U obézní rodičky nebo klientky po opakovaných operačních výkonech lékař indikuje podélný řez ve střední čáře od pupku dolů. Po anatomických vrstvách lékař atraumaticky proniká přes podkoží, fascii, svaly a peritoneum. V místě, kde je vezikouterinní plica (řasa) před svým úponem na přední děložní stěnu pohyblivá, protne lékař viscerální peritoneum. Krátkým řezem pronikne myometriem do dutiny děložní, následně rozšíří řez k děložním hranám tak, aby neporanil plod. Poruší se vak blan a rukou se vybaví plod. Poté lékař přestřihne pupeční šňůru (viz obr.) a dítě předává dětské sestře, která ošetří novorozence na vyhřívaném lůžku.

Čas vybavení je zaznamenán do anesteziologického záznamu. U novorozence lékař pediatr kontroluje srdeční akci a podle potřeby odsaje zbytky plodové vody z dýchacích cest. Dětská sestra ošetří pupečníkový pahýl a označí matku i novorozence identifikačním náramkem.
Operatér aplikuje do myometria dělohy uterotonika a při děložní kontrakci manuálně vybaví placentu, kterou od něj převezme porodní asistentka. Ta odebere krev z pupečníku na BWR a krevní skupinu novorozence, placentu zváží a zkontroluje její celistvost. Lékař provede digitálně kontrolu dutiny děložní a po sutuře myometria zreviduje dutinu břišní. Po sečtení roušek a nástrojů uzavírá břišní stěnu po vrstvách. Na šití fascie a podkoží používá vstřebatelné materiály a na suturu kůže atraumatický intradermální steh.

Celý výkon trvá asi 45 minut, dítě je vybaveno v prvních 5 minutách. Po asepsi operační rány a sterilním krytí je klientka předána na porodnické oddělení. Po ukončení operace perioperační sestra opět kontroluje počet roušek a nástrojů a hlásí stav operatérovi, který vše zaznamená do operačního protokolu. Použité nástroje ukládá do dekontaminačního kontejneru a odesílá na oddělení centrální sterilizace.

Komplikace při císařském řezu

Nejčastější komplikací je krvácení, které se může vyskytnout během operace nebo v pooperačním období. Při císařském řezu může dojít k poškození ostatních orgánů, např. močového měchýře, močovodu, cév či střev. V pooperačním období se mohou vyskytnout krátkodobé obtíže při vyprazdňování močového měchýře nebo infekce v operační ráně.

Závěr

Vzhledem k tomu, že na našem pracovišti používáme atraumatickou techniku císařského řezu Misgav Ladach, máme výrazně menší procento pooperačních komplikací ve srovnání s klasickou traumatickou technikou. Rodičky mobilizujeme nejpozději 6 hodin po operaci, což výrazně přispívá k prevenci tromboembolické nemoci.


O autorovi: Daniela Janíčková, Dana Křivánková, COS, Šumperská nemocnice (trendlova@nemspk.cz)

Ohodnoťte tento článek!