Co je nového v odměňování?

Ve svém příspěvku v Sestře 12/05 jsem se snažila nastínit, co nás po novém roce čeká. Tak tedy: skutečně došlo k navýšení platových tarifů nařízením vlády č. 537/2005 Sb., pro odměňování v režimu zákona č. 143/1992 Sb., tedy v příspěvkových organizacích.

Toto navýšení se týká všech kategorií zaměstnanců uvedených organizací. Všichni by měli již obdržet nové platové výměry a na účtu najít o něco větší výplatu. Kromě toho nařízením vlády č. 533/2005 Sb. spatřil světlo světa novelizovaný katalog činností, jenž by měl odrážet legislativní změny různých resortů, které mají dopad na odměňování (především v resortech zdravotnictví a školství). Právě tito zaměstnanci by měli věnovat pozornost uvedenému nařízení vlády, aby se znalostí věci vstupovali do jednání o případných změnách jejich zařazení. Uplatnění tohoto katalogu neznamená, že se automaticky budou měnit pracovní náplně a zařazení, ale bezpochyby v některých případech dojde ke sladění konkrétních podmínek pro výkon povolání s požadavky zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických nelékařských povolání či zákona o pedagogických pracovnících. Pozor, konec března se již blíží a tím i platnost přechodných ustanovení pro zdravotnické pracovníky k naplnění podmínek pro vykonávání prací bez odborného dohledu! Přestože legislativní pokusy o zachování nemocnic v nepodnikatelském režimu nejsou šťastné, a především přišly pozdě, pozastavil se masivní přechod na akciové společnosti. Přesto již řada nemocnic i většina ambulantní sféry v režimu podnikatelských organizací působí.

I pro zaměstnance těchto organizací došlo k l. lednu 2006 ke změnám, vládním nařízením byly navýšeny minimální tarify i v zákonu č. 1/1992 Sb., podle kterého jsou odměňováni. V tomto období by u všech zaměstnavatelů měly být vyřešeny podmínky pro odměňování v roce 2006, nejlépe v kolektivních smlouvách, a tam, kde není odborová organizace a není tak možnost uzavírat kolektivní smlouvy, vnitřním předpisem, u zaměstnanců platovým výměrem. Zásady rovného přístupu i v odměňování se netýkají pouze pohlaví, ale také náročnosti práce. Proto by i v podnikatelské sféře měly být vzaty za základ vyjednávání podmínky stanovené státem pro příspěvkové organizace. Není ani vyloučené, aby v těchto organizacích byl jako systém převzat katalog činností i tarify pro příspěvkové organizace. Zákon č. 1/1992 Sb. totiž předpokládá vytvoření vlastního systému, nikoli individuální řešení odměňování. Sestry, ale i další profese by neměly dopustit neúměrné zvýhodňování lékařů v odměňování. Každý zaměstnavatel by si měl uvědomit, že kvalita služeb nezávisí pouze na několika jedincích, ale na poctivé práci všech kategorií zaměstnanců, které se procesu účastní. Ani ve zdravotnictví nezaručují kvalitu poskytované péče pouze lékaři. To by měl respektovat každý zodpovědný řídící pracovník a tomu by také měla odpovídat mzdová politika v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních.


O autorovi: Jana Dvořáková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dvorakova.jana@cmkos.cz)

Ohodnoťte tento článek!