Co motivuje zdravotníky učit se odborný cizí jazyk

Odbourávání hranic, celosvětová globalizace, informační zatížení, migrace obyvatel, otevírání pracovních trhů, celospolečenské a osobnostní okolnosti si žádají podílet se na vzdělávání a studiu cizích jazyků i na univerzitách.

Studium jazyků podporuje pozornost, vnímavost, paměť, koncentraci, tvorbu koncepce, kritické myšlení, schopnost práce v týmu a napomáhá při řešení problémů každodenních činností. Motivace vůbec, ale hlavně vnitřní motivace je jedním z klíčů, ne-li hlavním klíčem k úspěšnému studiu jazyků. Zlepšení motivace studentů je rozhodujícím prvkem k dosažení žádané změny v učení jazyků v celé Evropě.

Je potřeba klást důraz na motivování studentů vysokých škol učit se nejen jeden jazyk, ale více cizích jazyků. Komunikace v odborném cizím jazyce si žádá nejen jazykové, ale i odborné vědomosti. Vzhledem k rozsahu výuky cizích jazyků na vysokých školách můžeme hovořit ve většině případů jen o základech odborného cizího jazyka, které si studenti mohou v budoucnu rozšiřovat.

Motivovat studenty univerzit, aby dosáhli vysokého stupně osvojení si odborného cizího jazyka vzhledem k jeho specifickému postavení v různých oblastech života a naučit je vnímat jazykové vzdělávání jako celoživotní proces, je nelehkou úlohou každého učitele. Učitel by měl vědět, jak aktivizovat a motivovat studenty, aby u nich vzbudil zájem o výuku.

V edukačním procesu má velký význam porozumění a praktické zvládnutí motivace, nakolik poznání motivačních procesů umožňuje vyučujícímu pochopit, proč je student aktivní určitým způsobem, jaké je jeho motivační zaměření a jak lze toto zaměření edukací ovlivnit. Zdravotníkům na vysokých školách je potřeba nechat co největší prostor na odbornou komunikaci a dokázat je správně motivovat, protože se často setkáváme s bariérou veřejně se prezentovat.

Pozitivní zkušenost se studiem jazyků na univerzitách pravděpodobně povzbudí většinu budoucích zdravotníků zdokonalovat se v cizím jazyce i po ukončení studia. V současnosti pro výuku odborného cizího jazyka stále více platí, že motivace je ve skutečnosti vzdělávání, přičemž neexistuje žádné vzdělávání bez motivace. Správná motivace je základem aktivní učební činnosti studenta a zárukou poloviny úspěchu.

Vzdělávání v odborném cizím jazyce je však vzděláváním na celý život a vědomosti a zručnosti, které budoucí zdravotník po dobu univerzitního vzdělávání nabude, bude využívat i po jeho ukončení, ať už v práci ve svém oboru anebo v jiných činnostech. I budoucí zdravotníci by si měli uvědomit potřebu jazykového vzdělávání a využít všechny způsoby, které se jim nabízejí na zvýšení jazykové úrovně a profitování z výuky po celý život.

Výzkum

Ve výzkumu jsem se zaměřila na souvislost mezi výukou odborného cizího jazyka a motivací budoucích zdravotnických pracovníků učit se odborný cizí jazyk. Také jsem zjišťovala, zda respondenti využívají jazyk v praxi, jaké jsou jejich nejčastější motivační faktory pro jeho výuku a co přispívá k zvnitřnění jejich vnější motivace.

Při zkoumání uvedeného problému jsem použila metodu dotazníku. Zkoumaný soubor tvořilo 116 respondentů FZ PU v Prešově, studentů denního i externího studia oborů ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie a urgentní zdravotní péče. Z toho bylo 84 žen a 32 mužů. Průměrný věk zúčastněných byl 35 let.

Výsledky výzkumu

Nevyhnutelnost ovládat odborný cizí jazyk: 97 % (113) respondentů odpovídalo kladně, což znamená, že ovládat jazyk považují v dnešní době za nevyhnutelnost. Jen 3 % (3) dotázaných zaujalo k dané otázce záporný postoj. Nejvíce využívaný jazyk v praxi: 51 % (61) respondentů označilo anglický jazyk, 23 % (25) německý jazyk, 18 % (21) maďarský jazyk a 8 % (9) respondentů jiný jazyk – ruský a polský. Využití odborného cizího jazyka v praxi: 12 % (14) respondentů využilo znalosti ve zdravotnické praxi mnohokrát, 48 % (56) více než jednou, 18 % (21) pouze jednou a 22 % (25) nikdy.

Názory respondentů na kvalitu vyučovacích hodin odborného cizího jazyka z hlediska připravenosti na odbornou konverzaci v praxi: 53 % (63) respondentů je částečně spokojených, 39 % (46) je úplně spokojených a 8 % (7) je nespokojených.

Využití odborného cizího jazyka pro praxi v zahraničí: 9 % (8) respondentů by se v zahraničí domluvilo bez problémů, 75 % (89) s menšími problémy, 16 % (19) by použilo jen základní odborné výrazy. Ve zkoumané skupině se nevyskytl ani jeden respondent, který by se v zahraničí cizím jazykem vůbec nedomluvil.

Nejdůležitější faktory, které motivují učit se odborný cizí jazyk: Na kvalitu výuky má velký vliv i vnitřní motivace samotného studenta učit se odborný cizí jazyk. Tato motivace vyplývá z jeho očekávání, že znalosti uplatní ve svém oboru a v neposlední řadě i s předpokladem, je jeho snažení bude finančně ohodnoceno. 37 % (43) dotázaných nejvíce motivuje touha po práci v zahraničí.

Lepší možnosti finančního ohodnocení práce v zahraničí motivují 34 % (39) respondentů. Možnost komunikace v jiném jazyce než mateřském motivuje 17 % (23) respondentů. Touha po vyšší vzdělanostní úrovni je motivačním a hnacím faktorem pro 8 % (7) oslovených studentů a lepší možnosti rozvoje kariéry pro 4 % (4) respondentů.

Zkušenosti s prací v zahraničí: 8 % (8) má vícenásobnou zkušenost s prací v zahraničí. Jen jednou pracovalo v zahraničí 10 % (14) respondentů, ale 80 % (94) respondentů nemá žádnou zkušenost s prací v zahraničí a tím nemají takovou možnost využívat své vědomosti a schopnost komunikace v cizím jazyce. Uvedená skutečnost může být i důvodem sníženého zájmu hlouběji a precizněji se věnovat studiu cizího jazyka na univerzitě.

Odchod do zahraničí: 16 % (20) respondentů by chtělo odejít do zahraničí, 40 % (46) má různé důvody, které jim brání v odchodu, 12 % (17) brání v odchodu jazykové nedostatky, 26 % (26) neuvažuje o odchodu do zahraničí a 6 % (5) se nedovedlo vyjádřit. Způsoby získávání odborných jazykových poznatků včetně vyučovacích hodin cizího jazyka na vysokých školách: Chtěla jsem zjistit, zda oslovení studenti mají potřebu získávat další jazykové poznatky a jaké způsoby k tomu využívají.

Prostřednictvím internetu si vědomosti upevňuje 23 % (25) respondentů. Studium odborné literatury využívá 18 % (22) respondentů. Sledováním televize a posloucháním rozhlasu si své vědomosti upevňuje a rozšiřuje 12 % (17) respondentů. Kontakt s cizincem slouží k získávání odborných jazykových poznatků pro 7 % (6) respondentů. 40 % (46) respondentů už žádným jiným způsobem nezískává a neupevňuje své nabyté odborné jazykové poznatky.

Podmínky přispívající k zvnitřnění vnější motivace učit se odborný cizí jazyk: 26 % (28) respondentů konstatovalo, že k zvnitřnění jejich vnější motivace učit se odborný cizí jazyk přispívají jejich zájmy, 18 % (22) označilo seberealizaci, 12 % (17) stanovení cílů a poznání výsledků, 11 % (16) úspěch a neúspěch, 10 % (14) aspirační úroveň, 9 % (12) minulou zkušenost a 7 % (7) odměnu a trest.

Diskuse a závěr

Téměř všichni respondenti (97 %) si uvědomují nevyhnutelnost ovládat odborný cizí jazyk. S tím souvisí i poznatek, že skoro polovina respondentů už jej využila v praxi víc než jednou (48 %) a 12 % mnohokrát. Respondenti uvedli jako nejdůležitější faktory, které motivují učit se jazyk, touhu po práci v zahraničí ve svém oboru (37 %), lepší možnost finančního ohodnocení práce v zahraničí (34 %), možnost komunikace v jiném než mateřském jazyce (17 %), touhu po vyšší vzdělanostní úrovni (8 %) a lepší možnost rozvoje kariéry (4 %).

Vycházím-li z vlastních zkušeností, myslím si, že výsledkem správné motivace studentů k učení se odborného cizího jazyka nejčastěji je: – Zvýšený zájem o učení – studenti se učí rychle, lehce si zapamatují učivo, jsou úspěšní v dosahování cílů, získávají lepší hodnocení, umějí aplikovat učení do praxe, využívají jazykové vědomosti a zručnosti i v jiných odborných předmětech. – Zvýšené úsilí v učení – budoucí zdravotníci studují usilovněji, pracují výkonněji, věnují pozornost kvalitě, dělají práci hodnotněji, s nadšením a zájmem. – Práce nad rámec stanovených požadavků – motivovaní studenti pracují nejen na přípravě na vyučování, ale hledají aplikace naučeného, pracují ve svém volnu, jsou zainteresováni učebním materiálem, pracují na různých projektech, dělají práci navíc. – Lepší postoj k učení – motivovaní studenti rozvíjejí svůj zájem o předmět, ochotně se chtějí učit, oceňují obsah a význam učení, chtějí pokračovat ve studiu cizího jazyka i po ukončení vysokoškolského studia nebo se chtějí začít učit další jazyk. – Odstranění deficitu odborných znalostí v praxi – vzdělávání v odborném cizím jazyce pro motivované studenty je součástí procesu celoživotního vzdělávání a kontinuity teorie a praxe.

Na závěr chci zdůraznit, že ovládat odborný cizí jazyk znamená mít v sobě poklad, který překračuje hodnotu peněz a překonává bariéry mezi lidmi, národy, státy, je zdrojem radosti z komunikace, pracovním naplněním a inspirací vzdělávat se a zdokonalovat se v řečovém projevu.

Literatura k dispozici u autorky.


RNDr. Anna Horňáková, Ph. D. Ústav jazykových kompetencií Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej Univerzity v Prešove (ahornak@unipo.sk)

Ohodnoťte tento článek!