Dávky v nezaměstnanosti v kostce

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v souladu s právem Evropských společenství upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Zabezpečování práva na zaměstnání, poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jsou významnými strukturními prvky státní politiky zaměstnanosti.

V souladu s úspornými opatřeními vlády ČR doznala i právní úprava poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci některých významných změn. Zákon o zaměstnanosti obsahující tuto právní úpravu byl s účinností od 1. ledna 2012 novelizován zákonem č. 364/2011 Sb., zákonem č. 365/2011 Sb. a zákonem č. 367/2011 Sb.

Kdo je oprávněn pobírat podporu v nezaměstnanosti a jaká doba zaměstnání je potřebná pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti? Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 zákona o zaměstnanosti nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností.

Od 1. ledna 2012 zákon o zaměstnanosti nově stanoví, že nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který úřadu práce (ÚP) doloží, že získal v posledních dvou letech, namísto dřívějších tří let, před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání (dále jen „rozhodné období“) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“). Splnění doby 12 měsíců důchodového pojištění lze doložit například evidenčními listy důchodového pojištění nebo zvláštním potvrzením určeným pro ÚP, které lze nalézt na integrovaném portálu MPSV – zaměstnanost – pro občany – formuláře ke stažení pro občany. Formulář má název Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Uvedený formulář, po jeho vyplnění zaměstnavatelem, obsahuje veškeré potřebné údaje pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, tj. údaje o zaměstnání, o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Od 1. ledna 2012 zákon rovněž nově stanoví, že zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle jiného právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců.

Bez nároku na podporu

Kdy uchazeči o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne? Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (např. § 55 odst. 1 písm. b) nebo § 52 písm. g) zákoníku práce); to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
b) nově od 1. ledna 2012 nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a) zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem,
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek, a
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, tzv. nekolidující zaměstnání.

Zákon současně výslovně stanoví, že uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3, tzv. nekolidující zaměstnání.

Délka podpůrčí doby je závislá na věku uchazeče o zaměstnání

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání po podpůrčí dobu, jejíž délka je diferencována v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů, z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc u uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, nebo je její výše stanovena příslušným násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství (NH) z 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu u uchazeče o zaměstnání, který např. splnil podmínku předchozího zaměstnání započtením náhradní doby.

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti je stanovena diferencovaně

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 a 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Uchazeči o zaměstnání, který ukončil zaměstnání bez vážného důvodu, se vyplácí podpora v nezaměstnanosti v nižší procentní sazbě. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení zákona o nižší procentní sazbě podpory v nezaměstnanosti se na něho nevztahuje.

Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň 1 bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti v nesnížené sazbě, tj. po dobu prvních 2 měsíců podpůrčí doby ve výši 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Potvrzení zaměstnavatele a rozhodné skutečnosti

Podle ustanovení § 313 zákoníku práce je zaměstnavatel od 1. ledna 2012 povinen při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm zákonem stanovené skutečnosti. Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a) zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Dostali jste odstupné?

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo vyplaceno odstupné, se výplata podpory v nezaměstnanosti odkládá. Od 1. ledna 2012 zákon o zaměstnanosti nově stanoví, že uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné podle § 67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, odbytné nebo odchodné podle § 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a § 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla uchazeči o zaměstnání odvozena výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem, která činí v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání 5, 8 a 11 měsíců.

Uchazeči o zaměstnání, kterému odstupné nebylo vyplaceno, poskytne ÚP kompenzaci. Od 1. ledna 2012 zákon současně stanoví, že uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne ÚP kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace. Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů.

V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, a v roce 2012 bude představovat částku 3559 Kč.

O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka ÚP zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou částku ÚP uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje ÚP celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Průměrná mzda v NH za 1. až 3. čtvrtletí 2011 činí 23 726 Kč a maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která může být poskytována ÚP uchazeči o zaměstnání v roce 2012, činí 13 761 Kč.

U uchazeče o zaměstnání, který má nárok na výsluhový příspěvek a současně mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví jako rozdíl mezi podporou v nezaměstnanosti a výsluhovým příspěvkem nebo příspěvkem za službu.

Podpora v nezaměstnanosti stanovená násobkem průměrné mzdy v NH

Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu nebo
c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání ve výše uvedených případech stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Podpora v nezaměstnanosti ve výši 0,15násobku průměrné mzdy představuje v roce 2012 částku 3559 Kč, ve výši 0,12násobku představuje částku 2847 Kč a ve výši 0,11násobku představuje částku 2610 Kč. Podpora při rekvalifikaci ve výši 0,14násobku představuje částku 3322 Kč.

Výpočet podpor při souběhu zaměstnání

Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.

Splatnost a výplata podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další splátce zúčtovány.

Od 1. ledna 2012 zákon o zaměstnanosti výslovně stanoví, že podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se vyplácí v české měně, převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, nebo v hotovosti, anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí uchazeče o zaměstnání, s tím, že způsob výplaty určuje příjemce dávky.

Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti stanoví diferencovaně podmínky pro opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti v závislosti na tom, zda uchazeči o zaměstnání v posledních dvou letech, namísto dřívějších tří let, před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula nebo uplynula celá podpůrčí doba, a to následovně. Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci neuplynula celá podpůrčí doba: Zákon o zaměstnanosti od 1. ledna 2012 nově stanoví, že uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech, namísto dřívějších 3 let, před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

Uchazeči o zaměstnání v poslední evidenci uplynula celá podpůrčí doba: Zákon od 1. ledna 2012 rovněž nově stanoví, že uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech, namísto dřívějších 3 let, před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů (např. § 52 písm. d) a e), § 56 písm. a) zákoníku práce) nebo skončil zaměstnání proto, že mu byla dána zaměstnavatelem výpověď z organizačních důvodů (např. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek (např. § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce).

Do doby 6 měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání tzv. nekolidujícím zaměstnáním a krátkodobým zaměstnáním.

Nemoc uchazeče o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby

Pokud uchazeč o zaměstnání v průběhu podpůrčí doby onemocní a pobírá dávky nemocenského pojištění z titulu svého posledního zaměstnání, pak doba, po kterou tyto dávky pobírá, se mu nezapočítává do podpůrčí doby a po tuto dobu mu též není vyplácena podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.

Uchazeči o zaměstnání, kterému jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činnosti podle § 25 odst. 3 tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6 tzv. krátkodobého zaměstnání, je vyplácena podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, pokud splňuje podmínky pro vznik nároku na tuto podporu, a tato doba se mu započítává do podpůrčí doby.

Vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání zaniká uchazeči nárok na podporu: Zákon stanoví, že uchazeče o zaměstnání krajská pobočka ÚP z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu např.

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (zde je třeba namístě uvést, že pro uchazeče, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejvýše polovinu délky stanovené týdenní pracovní doby a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti),
b) odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce.

Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého z výše uvedených důvodů, a uchazeč, který byl vyřazen proto, že vykonává nelegální práci, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání rovněž zaniká uchazeči nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tudíž i pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, je, pokud

a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočku ÚP nebo
b) zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou ÚP z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Také v těchto případech může být fyzická osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do evidence po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání zprostředkovaného krajskou pobočkou ÚP.

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované ÚP a jedinou podmínkou pro vznik nároku je, že ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

V jaké výši a jak dlouho se podpora při rekvalifikaci poskytuje? Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu a horní hranice jejího poskytování je stanovena vyšší částkou než u podpory v nezaměstnanosti.

Jaká je maximální výše podpory při rekvalifikaci? Zákon o zaměstnanosti sice stanoví, že podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, ale maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci, a v roce 2012 představuje částku 15 422 Kč.


Právní prameny

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 435 ze dne 8. 12. 2011, o vyhlášení průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti, která činí 23 726 Kč

Ohodnoťte tento článek!