Dekubitus – chyba v ošetřování?

Nejzákladnější prevencí dekubitů a každodenní součástí ošetřovatelské péče našich sester je celková hygiena pacienta. Běžně používáme kosmetickou řadu Menalind, která zvláště u starých a dlouhodobě ležících inkontinentních pacientů podporuje regeneraci pokožky. Nezapo-mínáme také na účelnou rehabilitaci, máme dobře fungující systém používání pomůcek pro inkontinenci. Velký důraz v prevenci dekubitů klademe na vhodně upravené lůžko s antidekubitními doplňky.

V našem zařízení jsme si rozdělili riziko dekubitů do čtyř stupňů, které se odvíjejí od zdravotního stavu pacienta až po výběr vhodného lůžka.

Do čtvrtého stupně zařazujeme pacienta chodícího, v dobrém fyzickém i psychickém stavu. Tohoto pacienta sestra ukládá na standardně vybavené nemocniční lůžko.

Do třetího stupně řadíme pacienta méně pohyblivého s možnou částečnou inkontinencí, v horším fyzickém i psychickém stavu. Tento pacient je uložen na lůžko, které je vybaveno latexovou antidekubitní matrací.

Ve druhém stupni jsou pacienti, jejichž pohyblivost je velmi omezená. Bývají obvykle inkontinentní a jejich fyzický stav je velmi špatný. Takovýto pacient je ukládán na lůžko s antidekubitní pěnovou matrací Omnifoam Plus se speciálním potahem. Potah matrace a jeho pružnost umožňuje plné přizpůsobení obrysům pacientova těla.

Do poslední skupiny zařazujeme pacienta ve velmi špatném stavu, který nespolupracuje a je plně imobilní s celkovou inkontinencí. Tento pacient v našem zařízení leží na speciální pěnové matraci Pentaflex. Takto vybavená lůžka pak mohou být ještě doplněna antidekubitními podložkami Corpoform, která mají podobné vlastnosti jako matrace Omnifoam Plus. Používáme je k podkládání končetin a k polohování pacientů. Tato vybavenost lůžek se průběžně mění, podle zdravotního stavu pacienta.

Pacient s dekubity

Pacienty s dekubity I., II. a III. stupně ukládáme na lůžko se vzduchovou antidekubitní matrací Alphabed Plus. Nemoc-ného se IV. a V. stupněm dekubitu pak na vzduchovou matraci Alphaxcell.

V praxi nám pak v těchto činnostech pomáhá „Dokument o ošetřování ran“. Jeho součástí je vyhodnocení rizika dekubitu podle Nortonovy tabulky. Sestra v bodech zhodnotí fyzický a psychický stav pacienta, jeho činnost, pohyblivost a inkontinenci. Součet bodového hodnocení nám podává informaci nejenom o tom, v jakém riziku se pacient právě nachází, ale zároveň nám pomáhá i určit správné vybavení lůžka. (Viz tab. 1).

Postup při vyplňování „Dokumentu o ošetřování dekubitů“

Vyplňování dokumentu je rozděleno do dvou částí:

Prevenci dekubitů provádí příjmová sestra, primární sestra.

Léčbu dekubitů provádí převazová sestra.

Prevence

Do 2 hodin po příjmu pacienta provést bodové hodnocení podle Nortonovy tabulky a určit vybavení lůžka. Provádí příjmová sestra.

Přehodnocení zdravotního stavu pacienta s event. změnou ve vybavení lůžka je nutno provést po jednom týdnu hospitalizace. Provádí primární sestra.

Bodové přehodnocení pacienta podle Nortonovy tabulky provést vždy při změně zdravotního stavu, nebo 1krát za měsíc s event. změnou ve vybavení lůžka. Provádí primární sestra.

Léčba

Do „Dokumentu o ošetřování dekubitů“ se zaznamenává:

lokalizace dekubitu

stupeň dekubitu

velikost a hloubka rány

způsob ošetření

Tuto činnost provádí převazová sestra. První stranu „Dokumentu“ vyplňuje příjmová sestra, která provede první zhodnocení zdravotního stavu pacienta. Na druhou stranu „Dokumentu“ primární sestra zapisuje součet bodů podle Nortonovy tabulky a barevně zakresluje vybavení lůžka a provede krátké zhodnocení stavu pacienta. Sestra převazová pak zapisuje ošetřování ran.

S výsledky se můžeme pochlubit

Díky kvalitě ošetřovatelské péče a dodržování již zmíněné prevence máme v naší léčebně malé procento výskytu dekubitů. Větší množství pacientů s dekubity do našeho zařízení již přichází. Praxe je bohužel i taková, že pacient, který k nám přichází z chirurgie, nemá dekubit často ještě ani ošetřen.

Vlastní léčbu dekubitů provádíme buď klasickým způsobem, při kterém nejčastěji používáme Persteril různé koncentrace, roztok 3% chloridu sodného, Višněvský balzám, anebo – a v současné době stále častěji – pracujeme s novou metodou ošetřování ran, která je založena na principu samoléčící schopnosti organizmu. Tato metoda má hned několik předností. Je to především rychlejší hojení, jednoduchá aplikace, delší interval mezi výměnou krytí a možnost běžné hygieny pacienta. Z toho vyplývá, že hojení ran novou metodou je snazší a časově méně náročné pro sestru a rozhodně pohodlnější pro pacienta.

Na závěr bych chtěla zdůraznit, co z našeho pohledu je při tomto způsobu léčby nejdůležitější. Je to znalost výrobků, které nabízí trh. Lékař musí umět zvolit vhodný výrobek a sestra dokonale znát a dodržovat firmou doporučované postupy.

V současné době pracujeme na statistice přijatých pacientů s dekubity u nás vyléčenými a nově vzniklými. Můžeme konstatovat, že prevence dekubitů je u nás velice účinná. Samozřejmě je stále co zdokonalovat, a to nejenom v systému práce sester, ale i ve vybavenosti jednotlivých oddělení. Zde však hrají svou roli finanční možnosti zařízení. n

Ohodnoťte tento článek!