Dermogénius v časné diagnostice kožního melanomu

V České republice se incidence melanomu v posledních letech pohybuje okolo 15 případů na 100 000 obyvatel. U žen je melanom 10. a u mužů 8. nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor.

I když představuje pouhá 3 % všech nádorových onemocnění, je nutné mu věnovat vysokou pozornost, protože plně vyvinutý kožní melanom je velmi agresivní nádor s vysokou pravděpodobností metastazování i s vysokou úmrtností. Pokud se však stanoví diagnóza včas, v počínající fázi nádorového růstu, má naopak velmi dobrou prognózu a šance na úplné vyléčení je vysoká. Základní podmínkou pro snížení úmrtnosti na melanom je tedy včasná diagnóza a včasné odstranění nádoru.

Jak odlišit melanom od nezhoubných pigmentových névů?

Velmi často se stává, že pacienti přicházejí na první vyšetření s již plně vyvinutým, pokročilým, a tím i velmi nebezpečným melanomem. Melanom ve svém počátku připomíná pigmentový névus (lidově mateřské znaménko) a pro laiky, ale i pro zdravotníky, kteří se nevěnují přímo této problematice, může být odlišení v některých případech velmi obtížné. Proto byl již před desítkami let vytvořen akronym ABCDE označující základní rysy, kterými se liší počínající melanom od nezhoubných pigmentových névů.

A – většinou má nepravidelný tvar B – časté nepravidelné, neostré ohraničení C – mívá často nepravidelnou nebo skvrnitou pigmentaci D – bývá větší než 5 – 6 mm E – a vždy se na rozdíl od znaménka trvale zvětšuje, i když třeba pomalu. Pokud jakákoliv pigmentová afekce splňuje všechny tyto parametry, je velmi podezřelá z počínajícího melanomu a měla by být vždy vyšetřena na specializovaném pracovišti, nejlépe v melanomové poradně. Ani toto klinické hodnocení však není jednoznačně spolehlivé, a tak byla dodatečně vyvinuta epiluminiscenční mikroskopie, metoda, která dále zpřesňuje vyšetřování pigmentových kožních projevů.

Princip dermatoskopie při detekci melanomu

Využívá se takzvaného dermatoskopu, což je vlastně osvětlená, 10krát zvětšující lupa, která umožňuje podrobnější prozkoumání morfologických detailů kožního povrchu. Na vyšetřované ložisko se aplikuje imerzní roztok, který zlepší kontakt mezi kůží a přístrojem. V dermatoskopu je potom možné přímo pozorovat zvětšené a prosvícené struktury afekce, charakter a uspořádání pigmentace, okraje i tvar ložiska. Pro přesnou dermatoskopickou diagnostiku je však nutné odborné vyškolení personálu v této vyšetřovací technice. Jak klinické, tak dermatoskopické vyšetření je omezeno zkušenostmi a znalostmi vyšetřujících a také je zatíženo určitou subjektivní chybou hodnocení. Proto byla v posledních letech zavedena do klinické praxe zatím nejdokonalejší pomocná vyšetřovací metoda, kterou je digitální dermatoskopie. Princip digitální dermatoskopie je založen na objektivní matematické analýze jednotlivých dermatoskopických parametrů zkoumané pigmentové afekce.

Zkušenosti s Dermogéniem

Existuje několik typů přístrojů umožňujících toto vyšetření. Na naší klinice používáme přístroj Dermogénius 3 CCD firmy Rodenstock. Tento přístroj je vybaven velmi kompaktní a lehkou snímací kamerou umožňující zhotovení snímku i v obtížněji přístupných oblastech. Obrázky velikosti 11 x 11 mm jsou poté uchovávány v databázi pacientů a uspořádány podle lokalizace a data vyšetření. Všechny vyšetřované projevy jsou hodnoceny podle 8 kritérií rozšířeného ABCD pravidla. Získaný obraz je porovnáván s integrovanou databází obsahující empirická data 6 tisíc pacientů a 15 tisíc obrázků. Základním prvkem Dermogénia je 3CCD kamera s rozlišením 752 x 582 pixelů, která určuje kvalitu celého systému a jeho vysokou rozlišovací schopnost. Systém Dermogénius převádí hodnocené parametry v určité skóre, jehož stupnice rozděluje vyšetřované pigmentové projevy na zcela benigní, podezřelé a maligní. Přesnost hodnocení se pohybuje okolo 90 %, což odpovídá také přesnosti klinické a dermatoskopické diagnostiky velmi zkušeného odborníka. Kromě takzvané „automatické“ diagnostiky je nezanedbatelnou výhodou přístroje možnost uchování dat všech vyšetřených pacientů, možnost porovnávání vyšetřovaných afekcí v libovolném časovém odstupu i možnost využití Dermogénia v telemedicíně. Vyšetření digitálním dermatoskopem je objektivnější než vyšetření „pouhým okem“ a pro průběžné monitorování je vhodnější než klasická fotografická dokumentace. Při nejistém klinickém vzhledu pomáhá lépe stanovit diagnózu onemocnění. V databázi přístroje jsou zaregistrováni lidé, kteří se nechávají vyšetřit na vlastní žádost, protože mají obavy z některého svého znaménka. Stejným způsobem jsou zaznamenáni také všichni naši pacienti s melanomem.

Postup vyšetření

Lékař v ordinaci nejprve nemocného prohlédne a určí, co je nutné nebo vhodné Dermogéniem vyšetřit. Sestra každého nového pacienta zaeviduje do kartotéky přístroje podle jména a příjmení, data narození a pohlaví. Po vyplnění identifikačních údajů se na pravé polovině obrazovky objeví obrázky celého lidského těla zepředu a zezadu a sestra na ně červeným puntíkem označí přesnou lokalizaci podezřelého ložiska. Tím je jednoznačně zřejmé, který projev byl přístrojem vyšetřován, a současně je v dokumentaci pacienta zaznamenána tato lokalizace i textem. Na vyšetřované ložisko sestra aplikuje imerzní roztok a pevně přitlačí snímací kameru. Zobrazené ložisko je vidět na obrazovce přístroje. Pokud obrázek splňuje požadovaná kritéria, to znamená, že je dostatečně ostrý, barevný a není rozmazaný, sestra ho na kameře potvrdí, a tím se přenese do databáze pacienta. Následně se spustí program, který hodnotí jednotlivé parametry znaménka jako je velikost, tvar, ohraničení nebo barevnost, ale i pouhému oku méně zřetelné cévní zásobení ložiska, jeho tloušťku a některé další ukazatele. Nakonec Dermogénius vyšetřenému ložisku přiřkne číselné skóre v rozmezí od – 2 do + 6. Minusové hodnoty jsou označené zeleným pruhem a znamenají jednoznačnou benignitu projevu. Při hodnotách skóre od 0 do + 1 se v barevném označení prolíná zelená s červenou barvou a znamená to již mírné podezření a skóre nad + 2 je vždy červené a představuje již vysokou pravděpodobnost malignity projevu. Barevné označení číselného skóre je velmi výhodné, protože je přehledné a výrazné. Červená barva je vždy varující. Všechny údaje se uchovávají v databázi počítače a kromě toho je sestra může vytisknout na barevné tiskárně a založit do dokumentace pacienta. Pokud si to pacient přeje, může obdržet obrázek z vyšetření i pro svou potřebu. V případě většího počtu vyšetřovaných projevů se tento proces pokaždé znovu opakuje. Uchování obrázku v databázi umožňuje porovnávání sledovaných pigmentových névů v libovolných časových intervalech, a tak je snadné i hodnocení jejich vývoje a změn. Samozřejmě se nikdy nespoléháme pouze na přístrojové hodnocení ložiska, ale vždy přidáváme navíc vlastní klinickou diagnostickou zkušenost a teprve za základě spojení obou těchto metod určujeme další léčebný postup. Využití digitální dermatoskopie znamená velký přínos v diagnostice pigmentových kožních afekcí, a protože umožňuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci, lze ho využít také pro výuku mediků i zdravotníků. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami a proto si ho musí nemocní sami hradit. Vyšetření 1 – 3 projevů stojí 320 Kč, 4 a více pak 530 Kč i s DPH.

Ohodnoťte tento článek!