Dětská část očního oddělení Nemocnice Most

Souhrn Dětská část očního oddělení Nemocnice Most má dlouholetou tradici. Založena byla v roce 1966 jako samostatná jednotka. Dnes je součástí očního oddělení – má svou ambulantní a lůžkovou část. Zajišťuje léčebně preventivní péči a dispenzarizaci u dětí do 15 let věku s vadami zraku – refrakčními vadami, tupozrakostí a šilháním.

SUMMARY The pediatric unit of the Ophthalmology department of Hospital Most was opened in 1996. It has two parts – outpatient and inpatient. The unit provides curative and preventive care and dispenzarization to children younger than 15 years with these vision problems – refraction impairments, lazy eye (amblyopia) and crossed eye (strabismus).

Dětská část očního oddělení Nemocnice Most má velkou spádovou oblast. Dojíždějí k nám děti z Litoměřic, Loun, ale i ze Sokolova a Karlových Varů. Jsme tedy významnou součástí v péči o dětské oční vady.

Ambulance

Ambulance se nachází při lůžkovém očním oddělení. K ambulantnímu vyšetření přijímáme pacienty na doporučení ošetřujícího pediatra nebo očního lékaře po předchozím objednání.

Při vyšetření zkouší ortoptistka zrakovou ostrost dítěte na vzdálenost 5 m v brýlích i bez nich. K vyšetření zrakové ostrosti používáme u malých dětí optotypy s jednoduchými obrázky, u větších dětí Snellenovy optotypy s Pflugerovými E háky, čísly a písmeny. Pokud dítě nosí brýle, zkontrolujeme na fokometru, zda mají správnou požadovanou dioptrickou hodnotu. Dále zjišťujeme stav binokulárního vidění (dále jen BV) v prostoru, a to Worthovým a Bagoliniho testem a na synoptoforu.

BV má 3 stupně: Superpozici (SP) – překrytí nestejných obrázků. Fúzi (F) I–III – překrytí stejných obrázků s rozdílnými kontrolními značkami.

Stereopsi (S) – obrázky pro prostorové vidění a stanovujeme sítnicovou korespondenci. Vyšetření na synoptoforu doplňujeme testem následných paobrazů podle Heringa–Bielschovského a Haidingerovými svazky.

Má-li pacient šilhání způsobené obrnou, provádíme test na Rybově plátně. Ten pomůže určit postižený sval. Výsledky vyšetření konzultuje ortoptistka s lékařem a na jejich základě přistupujeme k léčbě.

Lůžková část

Na dětské lůžkové části očního oddělení jsou hospitalizovány děti k léčbě tupozrakosti a operaci šilhání. Tato dětská část oddělení má samostatnou ložnici o pěti lůžkách, hernu, cvičebnu, vyšetřovnu a samostatné sociální zařízení. Hospitalizace k léčbě tupozrakosti trvá maximálně 6 týdnů, k operaci strabismu s následným ortoptickým cvičením 14 dní. Přijímáme děti od věku 3 let. U školních dětí výuku základních předmětů zajišťuje učitelka ze Základní školy profesora Zdeňka Matějčka v Mostě, která vyučuje podle individuálního plánu sepsaného třídní učitelkou. U všech hospitalizovaných jsou možné návštěvy rodičů včetně vycházek.

Děti mladší 3 let přijímáme k operaci strabismu v doprovodu matky. Tato hospitalizace trvá 5 dní. Ve výjimečných případech, vyžaduje-li to zdravotní či psychický stav dítěte, přijímáme v doprovodu matky i děti starší. Pobyt matky je hrazen zdravotní pojišťovnou do 6 let věku dítěte.

Stacionář

Od 1. září 2008 byl při dětské části očního oddělení zahájen ambulantní provoz denního stacionáře. Léčíme zde tupozrakost (amblyopii) a šilhání. Pobyt ve stacionáři je plně hrazen pojišťovnou, ale podmínkou je dodržení osmihodinové denní docházky. Léčebný cyklus trvá 3 až 6 týdnů, podle stupně postižení zraku a efektu léčby. Režim je podobný jako v mateřské škole. Rodiče přivedou děti mezi 7.00 až 8.00 hodinou a domů si je odvádějí mezi 15.00 až 16.00 hodinou. Ve stacionáři si je přebírá ortoptistka, která dítě vyšetří a podle zrakových funkcí, ve spolupráci s lékařem, navrhne a provádí cvičení. Kromě kapek, okluze a brýlí je cvičení tupozrakosti (pleoptika) a správné souhry očí (ortoptika) neméně důležité v léčbě dětských očních vad. Cvičení probíhá formou hry, při které nenásilně stimulujeme zrak. Podle stupně tupozrakosti (těžká, střední a lehká) a stavu fixace (centrální a excentrická) volíme pleoptiku – zda pasivní, či aktivní.

Na pasivní pleoptiku máme k dispozici:

* CAM – černobílá šachovnice stimuluje zrakové neurony v mozkové kůře. * Haidingerův svazek – na upevňování centrální fixace. * Červený filtr podle Brinkera–Katze – dráždí čípky ve fovee.

Do aktivní pleoptiky patří všechny možné drobné stavebnice, mozaiky, navlékání korálků, obkreslování, vybarvování, vypichování, vyšívání, puzzle… Podle stupně tupozrakosti volíme velikost předmětů. U těžké amblyopie začínáme koordinací oko–ruka, oko–noha (chození po čáře, chytání světel na lokalizátoru) a cvičením s většími předměty. Při zlepšení zraku předměty zmenšujeme.

Podaří-li se nám vyléčit tupozrakost, nastává čas začít s ortoptikou. Upevňujeme fixaci, odtlumujeme foveu, nacvičujeme superpozici, fúzi I–III a její šířku, posilujeme konvergenci a akomodaci a upevňujeme stereopsi.

Na ortoptiku máme k dispozici:

* Synoptofor – odtlumování, SP, F a její šířku, S. * Cheiroskop – odtlumování a SP. * Zrcadlový stereoskop – odtlumování, SP, F a její šířka. * Diploskop – nácvik správného poměru akomodace a konvergence. * Holmesův stereoskop – F a její šířka, S. * Pomůcky na cvičení motility.

Výuku základních předmětů opět zajišťuje učitelka podle individuálního plánu sepsaného třídní učitelkou. Léčbu v denním stacionáři lze opakovat podle stavu malého pacienta několikrát do roka. Nadále zůstává v péči ambulance pro dětské oční vady.


Ilona Jarošová, Jana Chvojková, Oční oddělení, Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Most o. z. (ilona.jaros@seznam.cz, tina.jana@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!