Dětská sestra verzus porodní asistentka

Počátkem roku 2000 obdrželo naše oddělení MZ ČR časopis Porodní asistentka, ročník II, číslo 7 (prosinec), který vydává profesní organizace ČAPA. Časopis je výtvarně i graficky hezký, bohužel však musíme konstatovat, že po stránce obsahové poskytuje i nepřesné informace. Na nejpodstatnější musíme reagovat…

Počátkem roku 2000 obdrželo naše oddělení MZ ČR časopis Porodní asistentka, ročník II, číslo 7 (prosinec), který vydává profesní organizace ČAPA. Časopis je výtvarně i graficky hezký, bohužel však musíme konstatovat, že po stránce obsahové poskytuje i nepřesné informace. Na nejpodstatnější musíme reagovat.

V časopise je uvedeno na str. 5 – odstavec „Důležité upozornění pro všechny porodní asistentky – absolventky dvouletého pomaturitního studia: „Vzhledem ke změnám ve zdravotnickém školství je třeba, aby porodní asistentky – absolventky dvouletého studia absolvovaly PSS Brno, pokud chtějí, aby byly hodnoceny jako „Diplomo-vaná porodní asistentka.“ K tomu sdělujeme, že absolvování pomaturitního specializačního studia (dále jen PSS) obecně ve všech oborech, nejen v oboru porodní asistentka, v žádném případě nesouvisí s probíhající změnou pregraduálního vzdělávání. Vždy bylo a je všemi příslušnými institucemi zdůrazňováno, že absolvování je otázka získání určité specializace a nikdy nebylo PSS chápáno jako doplnění základního studia nebo náhrada jednoho studia za druhý typ studia. Není tedy pravdou, že po absolvování dvouletého pregraduálního studia s následným absolvováním PSS se porodní asistentka změní v diplomovanou porodní asistentku. Stane se pouze specialistkou v daném oboru. Podle Koncepce českého ošetřovatelství se tak zařadí do kategorie sester typu „A“ (v mezinárodní terminologii sestra 1. úrovně). Diplomovaná porodní asistentka je tedy pouze absolventka VZŠ v oboru diplomovaná porodní asistenka.

Na straně 5 a 6 je článek „Spolupráce porodní asistentky (dříve ženské sestry) a dětské sestry při péči o novorozence“. Zde hájí porodní asistentky své zájmy ve sporné oblasti, kterou je první ošetření novorozence. V tomto směru je nutné řídit se platnými právními předpisy, a to vyhláškou MZ ČSR č. 77/1981 Sb., § 10, odst. (2), kde jsou vymezeny nezastupitelné činnosti dětských sester i porodních asistentek, a následně i směrnicí č. 10/1986 Věst. MZ ČSR, § 20 – náplň ženské sestry, který stanoví, za jakých okolností může novorozence ošetřit porodní asistentka. Jakýkoliv jiný postup je „non lege artis“. Směrnice č. 27/ /1972 byla zrušena. Pro vaši informaci dodáváme, že ani v připravovaném zákoně o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ani v následných vyhláškách k tomuto zákonu není uvažováno o změně ve stávající praxi.

V této souvislosti připomínáme znění posledního odstavce tohoto článku, kde jde o ošetření novorozence vyžadujícího speciální péči. V těchto případech se porodní asistentky vyhýbají odpovědnosti, chtějí ošetřovat jen novorozence fyziologického. Jak je možné dopředu určit, který novorozenec bude fyziologický? Právě toto jsou důvody pro nezastupitelnost dětských sester a pediatrů.

Věcné připomínky máme i k příloze tohoto časopisu. V článku „Privátní praxe porodní asistentky v primární zdravotní péči o ženu a dítě“ na str. 1, druhý odstavec, je uvedeno: … funkci porodní asistentky mohou nahradit agentury domácí péče…“. K tomu sdělujeme, že jde o zásadní nepochopení záměru. Agentury domácí péče mohou poskytovat péči o ženu pouze za předpokladu, že zaměstnávají porodní asistentku. Nejde tedy o náhradu činnosti této odbornosti jiným pracovníkem (všeobecná sestra, dětská sestra), a to s ohledem na již citovanou vyhl. č. 77/1981 Sb., § 10.

K odst. 6 „Vybavení potřebné pro výkon privátní praxe“ sdělujeme, že „privátní praxe“ může být zřízena jen v souladu se zákonem ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Na základě tohoto zákona rozhodne příslušný okresní úřad (zdravotní rada) o udělení registrace na určitou činnost – na provoz nestátního zdravotnického zařízení. Součástí žádosti o udělení registrace je i vybavení tohoto pracoviště, které je rovněž určeno legislativní normou.

V odst. 8 „Seznam zdravotních výkonů“ je uvedeno, že bylo předloženo 17 kódů pro odbornost 921. Připomínáme, že ani naše oddělení, ani odbor zdravotního pojištění MZ, ani odbor zdravotní péče MZ tyto návrhy neobdržely. Ověřili jsme si, že nebyly ani projednávány v poslední době na dohodovacích řízeních. Zajímalo by nás, komu byly předloženy. Právě tak ministerstvo (žádný z výše zmiňovaných odborů) neobdrželo žádost ČAPA o výklad k používání Seznamu zdravotních výkonů.

K používání navržených náhradních kódů sdělujeme, že nelze použít kód 02200 návštěva novorozence. Je vyhrazen pouze dětským sestrám a kód 21215 léčebná tělesná výchova je vyhrazen pouze rehabilitačním pracovníkům (žádné kurzy nenahradí původní profesi).

Doporučovali bychom vám, abyste v zájmu důvěryhodnosti tohoto časopisu věnovaly větší pozornost jeho obsahu.

Jindra Pavlicová,

vedoucí sam. oddělení ošetř. péče, MZ ČR, Praha

MUDr. Petr Svačina,

ředitel IDV PZ, Brno

Ohodnoťte tento článek!