Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi

Rozeznáváme různé typy diabetu. Charakteristickým znakem onemocnění je hyperglykemie a glykosurie. Prevalence DM v populaci má setrvale vzrůstající tendenci.


SOUHRN: Diabetes mellitus (DM) je choroba způsobená nedostatkem hormonu inzulinu nebo jeho nedostatečným účinkem v tkáních. DM je léčebně ovlivnitelný, ale představuje celoživotní onemocnění se sklonem k častým komplikacím.
Klíčová slova: diabetes mellitus, inzulin, projevy diabetu, komplexní terapie

SUMMARY: Diabetes mellitus is a disease caused by the lack of insulin or its insufficient effect in the tissues. DM can be treated but it is a lifelong condition which frequent occurrence of complications.
Key words: diabetes mellitus, insulin, diabetes symptoms, complex therapy


 

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je nazýván chorobou 21. století. Základem onemocnění je autoimunní inzulitida, která vede k destrukci e-buněk Langerhansových ostrůvků a k manifestaci DM.
Klasifikace DM podle WHO:
1. DM 1. typu (inzulin-dependentní) je charakterizován úplným nebo téměř úplným nedostatkem endogenního inzulinu. Pacient je zcela závislý na aplikaci inzulinu.
2. DM 2. typu (non-inzulin-dependentní) – příčinou je buď nedostatečná tvorba inzulinu, nebo neschopnost těla inzulin adekvátně využít.
3. DM jako součást jiných chorob – např. v případě Cushingova syndromu apod.
4. DM v těhotenství.
5. Porucha glukózové tolerance.

Klinický obraz

Klinické příznaky DM souvisejí se závažností metabolické poruchy, ale také s typem diabetu.
Typické projevy při rozvinutém diabetu:

* polyurie – má osmotický charakter (objevuje se, pokud koncentrace glukózy v krevní plazmě přesáhne hodnotu asi 10 mmol/l),
* žízeň – je vyvolána potřebou hradit zvýšené ztráty vody z organismu při polyurii,
* někdy se DM přihlásí až při projevu diabetických komplikací, jako jsou např. svědění v okolí genitálu, vulvovaginitidy u žen, záněty předkožky u mužů, brnění a svalové bolesti končetin.
Velmi často se však setkáváme se skutečností, že je DM odhalen při vyšetření z jiných důvodů.

Rozdělení komplikací:

1. akutní komplikace – hypoglykemie a hyperglykemie,
2. pozdní komplikace – diabetická retinopatie, časté infekce, postižení cév (makrovaskulární, mikrovaskulární), postižení jater a gastrointestinálního ústrojí, neuropatie (parézy, parestezie), poruchy kožního čití (zvýšené nebezpečí termického traumatu v důsledku sníženého čití bolesti apod.), mikroangiopatie (kapiláry sítnice, glomerulů atd.).

Komplexní terapie

1. Dieta
2. Přiměřená svalová činnost
3. Perorální antidiabetika
4. Náhrada inzulinu

Ošetřovatelský plán: Vždy zhodnotíme stupeň soběstačnosti pacienta, podle výsledků hodnocení provedeme příslušná opatření.
Monitorujeme hladinu glykemie pomocí glukometru; fyziologické funkce; dodržování diety a správné životosprávy; účinek léčiv; jakékoli změny na kůži (např. poruchy kožní integrity) a tělesnou hmotnost.

Hygienická péče: Důležitá je zvýšená péče o kůži a péče o nohy. Vzniklá poranění nutno sterilně ošetřovat a informovat lékaře. Při péči o diabetického pacienta klademe důraz na zabránění vzniku opruzenin a dekubitů.

Výživa: * Zhodnocení výživy, důležitá je dieta č. 9. (diabetolog ve spolupráci s nutričním terapeutem určí povolené množství sacharidů, např. 275 g, 225 g, 175 g apod.).
* Strava pestrá, čerstvá, s vyloučením volného cukru, omezit tuky, sůl, uzeniny, klienty vést k nekuřáctví.
* Strava podávaná pravidelně 6krát denně, aby nedocházelo k přílišným výkyvům hladiny krevního cukru během dne.
* Jídelníček sestavovat na základě energetických potřeb organismu.
* Při sestavování jídelníčku je nutné zohlednit věk a hmotnost pacienta, jakožto i druh činnosti, kterou pacient vykonává (odhad energetických ztrát).
* Dodržování diety je třeba průběžně kontrolovat. Vyprazdňování: Pacienta je třeba edukovat o nutnosti pravidelného vyprazdňování a poučit ho, aby nám případné problémy s vyprazdňováním sdělil. Průběžně bychom měli monitorovat přítomnost i přibližné množství acetonu a cukru v moči. Současně bychom měli klást důraz na správnou hygienu genitálií.

2. 2. 2009

2. 2. 2009

27. 10. 2009

Odpočinek: Zajištění kvalitního spánku a dbát na dostatek odpočinku.
Rehabilitace:
* Zachování a zajištění dostatečné tělesné aktivity.
* Pohyb by měl být pravidelný a vždy přiměřený zdravotnímu stavu klienta.
* Správná pohybová aktivita snižuje spotřebu inzulinu.
* Každému druhu pohybu musí odpovídat množství aplikovaného inzulinu a přijaté stravy.

Závěr

Při práci s diabetikem je nutné mít na paměti, že onemocnění má dopad na osobnost, životní styl a kvalitu života. Důležitá je maximální možná informovanost pacienta o jeho onemocnění a způsobu terapie, kterou má podstupovat – pacient svou chorobu musí znát. Významnou roli hraje zajištění dobré spolupráce mezi nemocným a zdravotnickým personálem. Informace je třeba podávat postupně a přiměřeně, důležitá je zpětná kontrola správného pochopení a zapamatování informací.
Diabetes představuje závažný rizikový faktor pro rozvoj makrovaskulárních i mikrovaskulárních komplikací. Kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění stále zůstávají u nemocných s DM nejčastější příčinou úmrtí. Stále častěji se potvrzuje, že se u diabetiků nelze omezit pouze na léčbu hyperglykemie, ale současně je potřeba se věnovat i prevenci a léčbě ostatních rizikových faktorů spojených s onemocněním DM. K dosažení cíle je stále nutno kombinovat farmakologická a nefarmakologická opatření. Nemocní by měli být vedeni ke zvýšené tělesné aktivitě, racionální stravě a nekuřáctví. Nedílnou součástí strategie léčby DM je individuální přístup k nemocnému. Každému pacientovi by měl být zvlášť vytvořen profil rizikových faktorů na základě jeho věku a přidružených onemocnění.

Použité ilustrační fotografie na vybrané kazuistice klienta zařízení Senior Otrokovice (budova C) popisují vývoj péče o chronickou ránu za období únor 2009 až říjen 2009. Klient byl při přijetí do našeho zařízení plně odkázán na stravu podávanou pouze pomocí PEG sondy, inzulin s. c. 2krát denně a pasivní rehabilitaci na lůžku. Trpěl častými uroinfekcemi, zaveden PMK, klient byl plně inkontinentní (moč i stolice) a jeho psychický stav byl velmi špatný.

Nyní se, jak sám udává, cítí mnohem lépe a aktivněji komunikuje. Při hygienické péči je však stále plně odkázán na pomoc ošetřovatelského personálu. Uživatel má nyní kompenzovaný DM na inzulinu (aplikace 1krát ráno), PEG sondou pouze hydratován (jen v případě nedostatečného perorálního příjmu), stravu je schopen přijímat s dopomocí.

Prostřednictvím tohoto článku bychom rády poděkovaly všem pracovníkům v přímé obslužné péči – tedy ošetřujícím sestrám, a nesmíme opomenout ani pracovníky sociální služby, protože bez nich by byla naše práce pouze částečná. Jsou nám velkou pomocí a oporou v péči o naše klienty.


O autorovi: Andrea Vojtášková, Renata Paluzgová Senior Otrokovice, budova C (A. Vojtaskova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!