DM – diabetická neuropatie

Diabetes mellitus (DM) vede k poruše přeměny živin na energii. Celková slabost, ochablost a adynamie charakterizují každý neléčený nebo nedostatečně léčený DM. V roce 1878 prohlásil Claude Bernard diabetes mellitus za vnitřní podvýživu. Jeho definice platí dodnes.


SOUHRN: Diabetes mellitus je závažné civilizační onemocnění. Toto onemocnění vede k častým neuropatiím. Čím déle nemocný diabetem trpí, tím větší je riziko postižení. Diabetickou neuropatií je postiženo asi 50 % diabetiků 1. typu a 20–40 % diabetiků 2. typu. Léčebná rehabilitace vede k dočasnému zlepšení stavu fyzického i psychického.
Klíčová slova: diabetes mellitus, diabetická neuropatie, léčebná rehabilitace

SUMMARY: Diabetes mellitus is serious civilization disease which leads to frequent neuropathies. The longer the patient has diabetes the higher risk of impairment. Diabetic neuropathy affects approximately 50% of type 1 diabetics and 20 – 40% type 2 diabetics. Rehabilitation leads to temporary improvement of physical and psychological status.
Key words: diabetes mellitus, diabetic neuropathy, rehabilitation


 

Diabetes mellitus (DM) vede k poruše přeměny živin na energii. Celková slabost, ochablost a adynamie charakterizují každý neléčený nebo nedostatečně léčený DM. V roce 1878 prohlásil Claude Bernard diabetes mellitus za vnitřní podvýživu. Jeho definice platí dodnes.

Diabetes mellitus je onemocnění látkové přeměny, při kterém dochází ke špatnému zpracování glukózy v krvi. Je to důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Onemocnění může postihnout člověka v kterémkoli věku.

Dva základní typy DM:

* 1. typ vzniká častěji v mládí po prodělané infekci, vázne produkce inzulinu, kterého je poté nedostatek. V ČR je tímto typem postiženo asi 75 000 lidí.
* 2. typ postihuje starší věkovou skupinu. Jde o zhoršenou odpověď těla na inzulin, častěji u obézních osob. Důsledkem je hyperglykemie, která ovlivňuje další látkovou přeměnu. Rychleji dochází ke kornatění cév, ucpávají se drobné cévy, horší se ledvinné funkce, nakonec dochází k ovlivnění látkové přeměny v nervech.

Postižení nervů u DM

U každého jedince jsou nervy senzitivní (slouží k vnímání citlivosti), motorické (zprostředkovávají pohyb) a nervy ovlivňující vnitřní orgány. Při DM mohou být postiženy všechny typy těchto nervů, zpočátku samostatně, později obvykle všechny. Nejdelší nervy jsou nejzranitelnější, proto bývají nejprve postiženy dolní končetiny.

Distální symetrická neuropatie: Nejčastější forma, při které bývají poškozeny nejdříve nervy senzitivní. Projevuje se nepříjemným brněním, pálením, nemocnému vadí i přikrývka, pacient si stěžuje na „špatné spaní“. Postupně se objevují výpadky funkce nervů. Dále (během měsíců) přestává cítit dotyk, teplo a bolest, zejména na periferiích DKK. Porucha se šíří na kotníky, kolena, postupně postihuje HKK. Přidává se zhoršující se slabost koncových částí končetin, neobratnost rukou nebo zakopávání, nestabilita při chůzi. Vzhledem ke snížené citlivosti na dotyk, teplo a chlad dochází snadno ke spáleninám či otlakům, aniž si toho nemocný všimne. Vznikají tak bolestivé a nehojící se vředy. Bortí se nožní klenba, na nohách chybí ochlupení, kůže se svraští, je suchá a nepotí se.

Nesymetrické postižení: Postiženy jsou nervy inervující hlavu, takže dochází k okohybné poruše a ochrnutí lícního nervu. Mezi další formy postižení patří thorakoabdominální neuropatie, postižení svalstva stehenního a pánevního. Zasaženy mohou být i jednotlivé nervy v místech, kde probíhají zúženým prostorem, např. syndrom karpálního tunelu nebo syndrom kubitálního sulku.
Neuropatie se rozvíjí postupně a vždy je nutné vyhledat lékaře z důvodu komplexního vyšetření, kam patří vyšetření diabetologické, neurologické, laboratorní, EMG, EEG a další.

Léčba spočívá zejména v důsledném dodržování režimu a dobré spolupráci. Můžeme ji rozdělit na léčbu vlastního onemocnění, léčbu neuropatie a léčbu nepříjemných příznaků (brnění HKK a DKK).

Plánování léčebné tělesné výchovy při DM

Při plánování zohledňujeme kvantitativní činitele, jako jsou věk, pohlaví, tělesná konstituce či zdatnost pacienta, a kvalitativní činitele, podle kterých dělíme nemocné na jednotlivé typy:
* Typ I – patří sem většinou mladí lidé nebo osoby středního věku, u nichž je aktivní tělesná hmota výrazně redukována a adaptabilita na funkční svalovou zátěž malá. Léčebná tělesná výchova má spíše statický charakter, krátkodobá intenzivní cvičení, převaha izometrie. Cvičí se denně, opakovaně. Cviky se mění co nejméně tak, aby se vytvořil dynamický stereotyp a získala trénovanost.

* Typ II – nejčastěji se jedná o diabetiky zralého věku s dostatečnou rezervou inzulinární funkce. Většinou jde o DM provázený nadváhou, vzniklý na základě nadvýživy, tzv. „luxusní cukrovku“. U těchto nemocných je žádoucí zvýšení energetické spotřeby. Cvičení má dynamický charakter se současným zapojením velkých svalových skupin. Rychlé pohyby se střídají s pomalejšími, relaxační pauzy nejsou nutné.

* Typ III – do této skupiny patří nemocní pokročilého věku, s tzv. „senilním“ diabetem. Vyžadují medikamentózní substituci, mají přidružené choroby srdečně-cévního, nervového a kloubního ústrojí, nemoci jater a ledvin. Fyzická zdatnost je nízká, proto je pro ně vhodná kondiční terapie – cviky uvolňovací, hyperemizující a dechové, cviky obratnosti a zlepšující koordinaci.

Všeobecné zásady při koncepci léčebné formy svalové zátěže

Intenzita – svalová činnost se má provádět s úsilím, které odpovídá 50–90 % maximální výkonnosti. Doba trvání – ne déle než 45 minut.
Čas provádění – nejdříve 45 minut po jídle.
Způsob provádění – postupně po menších svalových jednotkách, harmonicky, s rovnoměrným zatížením celého svalového systému.
Prostředí – pokusit se navodit příznivé duševní ladění, vyloučit stresující vlivy.
Trénovanost významně a trvale snižuje hladinu cholesterolu v plazmě i v játrech za předpokladu neporušené činnosti štítné žlázy. Čím vyšší je svalová výkonnost, tím nižší je cholesterolemie, bez ohledu na věk a tělesnou váhu.

Způsob realizace kondičního tréninku

Na základě analýzy zdravotní situace navrhne lékař vhodný typ kondiční zátěže, stanoví přípustnou intenzitu, trvání, frekvenci opakování a dobu provádění v rámci léčebného režimu. Podle pokynu lékaře vypracuje fyzioterapeut cvičební program.

Nácvik jednotky vyžaduje 8–10 výcvikových lekcí. Kondiční cvičení jsou namáhavá, pro mnohé nepříjemná. Nemocný se nesmí nechat odradit, musí přemáhat přirozenou pohodlnost a lenivost, ale i počáteční neobratnost. Výsledky se projeví po delším čase, závisí na vůli, kázni a pečlivosti. Musí se stát neodmyslitelnou součástí denního léčebného režimu. Cvičí se podle návodu, 1–2krát denně, pacient cvičí doma. Do ambulance přichází na kontroly a konzultace. Kontroluje se kvalita cvičení, přesnost, plynulost, ekonomika a intenzita předepsaného pohybu, ale i léčebná účinnost.

Základní individuální kondiční gymnastika představuje nosnou konstrukci tréninku. Doplňovat můžeme dalšími druhy svalové zátěže, jako sportovní činnost, rekreační sporty, míčové hry – kolektiv učí koordinovanému pohybu, zdokonalují nervosvalovou spolupráci. Kolektivní sporty pěstují pohotovost a rychlost i schopnost relaxace. Doba trvání 45–60 minut. Další vhodné aktivity jsou tanec, turistika, jízda na kole (vhodnější delší trasy pomalejším tempem), plavání (ve vyhřívaném bazénu nebo s odlehčením váhy).
Mezi léčebné rehabilitační možnosti patří i fyzikální procedury – ultrazvuk, elektroléčba, vířivé koupele, masáže, stimulace nervů.

Závěr

Neuropatie mívá progredující charakter. V klinické praxi bývají pozorována dočasná zlepšení. Terapie spočívá v léčbě bolesti a ostatních iritačních příznaků a ve fyzioterapii. Rozhodující význam pro úspěšnou terapii má včasná diagnostika postižení. Předpokladem je také normalizace látkové výměny, tedy zlepšení kompenzace.

Prostředkem prevence je také správná edukace nemocného, cílem je vychovat samostatného diabetika, který by měl umět doplňovat potřebné vědomosti v co největším rozsahu, zvládat praktické dovednosti a utvářet přiměřené postoje i životní cíle.O autorovi: Dagmar Stránská RHB, Podhorská nemocnice a. s., Rýmařov, pracoviště Bruntál (dagmar.stranska@podhorska.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!