Dokumentace anesteziologických sester v ÚVN Praha

Zvyšující se nároky na úroveň ošetřovatelského procesu s sebou přinesly zavedení dokumentace i v provozech, kde se ošetřovatelská dokumentace vedla velmi omezeně nebo vůbec.

Jedním z nich je i operační sál a dokumentování ošetřovatelského procesu, jehož součástí je i práce anesteziologických sester. Chtěla bych vás proto seznámit s naší dokumentací.

Standardy Joint Commission International (JCI) jsou „praktickým návodem“, jak zvýšit kvalitu péče o pacienty, zajistit bezpečné prostředí a snížit rizika pro pacienty i personál. Nemocnice žádající o akreditaci JCI musí vyhovět přibližně 1500 parametrům, přičemž úspěch předpokládá splnění minimálně 95 % z nich. Certiřkát JCI náleží Ústřední vojenské nemocnici tři roky od získání, pokud jí ho JCI z nějakého závažného důvodu neodejme.

Po uplynutí lhůty, pokud má nemocnice na obnovení akreditace zájem, musí znovu o udělení požádat a obstát při opakované kontrole. Pražská ÚVN získala mezinárodní akreditaci JCI v roce 2004. To předpokládá trvalé zvyšování kvality péče v celém zařízení, včetně zavádění nových postupů. Mottem ÚVN je Bonum aegroti suprema lex -Dobro pacienta je nejvyšší zákon. I my, anesteziologické sestry, se ho snažíme naplňovat.

Potlačení úzkosti, strachu a bezmoci

Anesteziologickým sestrám v Ústřední vojenské nemocnici začíná ošetřovatelský proces edukací pacientů před operačním výkonem, kterou sestra provádí nejlépe den před operací na lůžkovém oddělení. Edukace pacientů anesteziologickou sestrou byla do edukačního programu v ÚVN Praha zařazena v roce 2005. Cílem je podpořit pacienta a pomoci mu při zvládnutí strachu a úzkosti před operačním výkonem a v období časné pooperační péče a také jej informovat o činnostech prováděných anesteziologickou sestrou.

Klienti se dozvědí, jak bude probíhat jejich cesta na operační sál, co se s nimi bude dít před a částečně i během operace a jak bude probíhat probouzení z narkózy a bezprostřední pooperační období. To všechno samozřejmě z pohledu anestezie.

V naší nemocnici je daná jednotná forma edukačního záznamu o prováděných edukacích, kam sestra provádí zápis o pohovoru s pacientem, doplní datum a stručné zhodnocení edukace a záznam potvrdí razítkem a podpisem.

Ošetřovatelský proces pokračuje na operačním sále. Tam provádíme zápis do Záznamu ošetřovatelské péče anesteziologické sestry.

Nejdříve vyplníme hlavičku, kam se vpisuje jméno pacienta, jeho rodné číslo, diagnóza a oddělení, kde je hospitalizován, a zapíšeme datum operace a číslo operačního sálu. Dále je záznam rozdělen na několik částí. Ošetřovatelský problém identiřkuje úkoly, které je třeba zohlednit pro bezproblémový průběh ošetřovatelského procesu na operačním sále. Sem patří eliminace nebezpečí záměny pacienta, pozičního traumatu, popálení a vzniku infekce, rizika pádu, poruchy termoregulace nebo porušení kožní integrity. V neposlední řadě musíme odstranit nebo alespoň maximálně potlačit úzkost, strach i pocit bezmoci klienta.

Nekomplikovaný průběh anestezie

Ošetřovatelským cílem je poskytnout pacientovi kvalitní a erudovanou péči a zajistit nekomplikovaný průběh anestezie a operace. V praxi to znamená, že zkontrolujeme identiřkační štítek, který mají všichni klienti naší nemocnice na zápěstí, promluvíme s ním a seznámíme jej s prostředím operačního sálu.

Zkontrolujeme polohu těla, hlavy i končetin a ujistíme se, že nedojde k otlakům ani pozičnímu traumatu. Jedním z velmi důležitých úkolů je v co největší možné míře respektovat intimitu a stud pacienta.

Během operace používáme přístroje pro ohřev pacientů a přístroje pro ohřev infuzí a transfuzí pro udržení normotermie nebo mírné hypotermie. Po celou dobu kontrolujeme i polohu ET kanyly, anesteziologického okruhu a ostatních potřebných pomůcek. V další části – realizace ošetřovatelské péče – jsou zaznamenány jednotlivé výkony.

Sem se zaznamenávají i výsledky kontrol techniky, předoperační příprava a jednotlivé zavedené vstupy, monitorace pacienta, asistence při všech druzích anestezie (celková a regionální), podávání léčiv a transfuzních přípravků, neustálá péče o pacienta v průběhu anestezie (poloha pacienta, péče o oči), asistence při vyvedení z anestezie, odsávání z horních nebo dolních dýchacích cest, asistence při řbroskopické intubaci, kanylace arterie, zavádění centrálního žilního katétru, nazogastrické sondy a močového katétru, aplikace kyslíku kyslíkovými brýlemi nebo maskou. Na závěr sestra zapíše, zda byl ošetřovatelský plán splněn. V opačném případě do poznámek specifikuje důvod.

Podle vyhlášky č. 11 z roku 2004, která stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele, zaznamenáváme také tyto do ošetřovatelské anesteziologické dokumentace. Správnost údajů potvrdí sestra razítkem a svým podpisem. Tuto dokumentaci používáme téměř dva roky a víme, že s nárůstem požadavků na kvalitu ošetřovatelské péče se na ní bude mnoho věcí měnit a zlepšovat.


SOUHRN

Jednou z možností jak pacienta, zřizovatele či pojišťovnu informovat o úrovni služeb jsou certifikace kvality. Nemocnice může volit mezi několika modely. Normy ISO 9001:2000 nebo EFQM (European Foundation for Quality Management) sice zjistí kvalitu postupů, nejsou však primárně určeny pro zdravotnictví. Mezi vhodné programy patří tzv. akreditace, například v Evropě existuje množství akreditací národních. Jen šedesát nemocnic na světě se může chlubit mezinárodně platným certifikátem, který uděluje společnost Joint Commission International.

SUMMARY

One of the means how to inform patients, managers of the facility or insurance companies about the quality of provided care is a quality certification. A hospital can choose from several models. Norms ISO 9001:2000 or EFQM (European Foundation for Quality Management) will measure quality of procedures but it was not primarily developed for healthcare. More appropriate programs are accreditations. In Europe, for example, are many national accreditation systems. Only 60 hospitals in the world can claim to have obtained international certificate from Joint Commission International.


O autorovi: Milena Lacinová, Anesteziologicko-resuscitační oddělení – anestezie Ústřední vojenská nemocnice Praha (Milena. Lacinova@uvn.cz)

Ohodnoťte tento článek!