Domácí péče v oxygenoterapii

Mnoho plicních onemocnění je spojeno se stavem dechové nedostatečnosti, kdy nemocní mají nízkou hladinu kyslíku v krvi. Tím vázne okysličování všech tkání a orgánů. Nedostatkem kyslíku trpí nejvíce mozek, srdce a ledviny. K nejčastějším plicním onemocněním, kdy dochází k dechové nedostatečnosti, patří chronická bronchitis – 70 %, dále plicní fibróza – 20 %, zbylé procento je zastoupeno jinými onemocněními (cor pulmonale, renální insuficience, polyglobulie). Nemocní s dechovou nedostatečností mohou být úspěšně léčeni pouze dlouhodobým podáváním kyslíku. Je pro ně výhodné, aby mohlo být uskutečňováno i v domácím prostředí.

Podávání kyslíku v domácím prostředí

Jako zdroj kyslíku mohou sloužit:

Tlakové nádoby, které jsou málo bezpečné a jejich plnění a dovoz je nákladný.

Nádoby s kapalným kyslíkem, jejichž provoz je ještě dražší. Jsou však bezpečné a nemocný z menších nádob může inhalovat kyslík i venku. Kapalný kyslík je indikován nemocným s transplantací plic, při nutnosti vyššího průtoku O2 než 4 l/min.

Dalším zdrojem kyslíku mohou být oxygenátory neboli koncentrátory O2. Výhodou je naprostá bezpečnost, jednoduchost obsluhy a levný provoz. Nevýhodou je nutnost připojení do sítě elektrického proudu. Je možnost zkombinovat podávání O2 oxygenátorem s mobilní O2 – nádobou. Oxygenátory pracují na principu filtrování O2 a molekul dusíku z okolního vzduchu za pomoci molekulárních sít, která jsou ze silikátů. Tím je původně 20% kyslík ze vzduchu upraven na koncentraci přes 90 procent. Přístroj je pojízdný, má zvlhčovač a nastavitelnost průtoku O2, počítač hodin, snímatelné filtry, alarm pro případnou poruchu.

Program domácí péče kyslíkem

Na naší JIP jsme zavedli program domácí léčby kyslíkem. S touto léčbou máme již 9letou zkušenost. Nemocný s respirační insuficiencí je přijat k podrobnému vyšetření na naší JIP, kde je rozhodnuto o indikaci domácí léčby O2 a o přidělení oxygenátoru.

Naši nemocní mají koncentrátor americké výroby značky DE VILBIS. Nájem tohoto přístroje hradí pojišťovna po schválení revizním lékařem. Dodání, instalaci a servis zajišťuje firma GEMMA Praha, se kterou jsme ve stálém kontaktu. Spolu s firmou Linde Technoplyn zajišťuje i distribuci systému kapalného kyslíku.

K aplikaci kyslíku nejčastěji používáme nosní hroty, které jsou při dlouhodobé aplikaci snášeny lépe než kyslíkové masky. Umožňují mluvení, příjem potravy apod. Průměrný průtok kyslíku u našich nemocných je 2,75 l/min., nejméně 1,5 l/min., nejvíce 5 l/min. Nemocní inhalují O2 v rozmezí od 15 do 24 hodin denně, podle závažnosti onemocnění.

Během hospitalizace se nemocný naučí přístroj obsluhovat. Dále pokračuje jeho léčba kyslíkem v domácím prostředí. V současné době máme na takto zavedené domácí terapii okolo 90 nemocných.

Dále bych se chtěla krátce zmínit o intermitentní neinvazívní ventilaci přístrojem BI-PAP (dvoustupňová přetlaková pozitivní ventilace při spontánním dýchání, lze zde nastavit tlak v inspiriu a exspiriu). Přístroj je indikován při vyšších hodnotách PaCO2 pro nezbytnou léčbu kyslíkem. I u nás začíná být tato léčba využívána také v domácím prostředí, kdy jsou nemocní vybaveni domácím ventilátorem BI-PAP a rovněž kontrolováni v systému naší domácí péče.

Nemocné pravidelně v jejich domácím prostředí navštěvujeme (jednou za měsíc sestra a jednou za 2 měsíce lékař). Kontrolujeme krevní plyny náběrem z arterie, hodnoty krevního obrazu, minerálů, glykémie, v případě potřeby odebíráme i jiný biologický materiál. Sestra specialistka dále změří krevní tlak a saturaci O2. Zkontroluje koncentrátor kyslíku, zajímá se o biopsychosociální potřeby nemocného. Tato sestra je v neustálém kontaktu s lékařem, který má nemocné v péči. Po obdržení laboratorních výsledků a s pomocí výpočetní techniky zpracovává a předává informace z návštěv. Na podkladě ústních konzultací je mimo jiné upřesňována návštěva lékaře u nemocného ve zhoršeném stavu, eventuálně jeho plánovaná hospitalizace na naší JIP.

Sestra, která navštěvuje nemocné v takto zavedené domácí péči, je vysoce erudovaná, má enormní zodpovědnost, je pojítkem mezi nemocným a lékařem. Nemocní se na naši návštěvu těší, mají pocit bezpečí, protože jsou s námi ve stálém kontaktu. Mají průkaz, který jim umožňuje při zhoršení stavu nebo poruše přístroje okamžitý transport na naši JIP.

Pro zkvalitnění péče se pro naše nemocné snažíme získat některé výhody, například přednostní zavádění telefonů do domovů, doporučíme slevu na elektrický proud, někdy je třeba zajistit kontakt se sociální pracovnicí apod.

Sdružení Liga proti plicním nemocem

Naši nemocní mají založeno sdružení „Liga proti plicním nemocem“, které mimo jiné slouží k získávání prostředků pro zkvalitnění jejich léčby. Velké množství členů této ligy pochází z řad zaměstnanců naší kliniky.

Pro nemocné pořádáme rekondiční pobyty. Během nich mají zajištěnu nepřetržitou lékařskou i sesterskou péči. Je zde zajištěna rehabilitační péče, psycholog, masér. V neposlední řadě je pamatováno na kulturní programy, odborné přednášky. Při každém pobytu nemocné navštěvují i ostatní zaměstnanci naší kliniky, podílejí se na zajištění programu, vyslechnou jejich prožitky. n

Ohodnoťte tento článek!